Aktuálně

VYHLÁŠENY VÝSLEDKY SOUTĚŽE NA PARK U VODY V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH

Schválení výsledku soutěže zadavatelem: 16. 2. 2021 / Zasedání odborné poroty: 16. 12. 2020 / Odevzdání soutěžních návrhů v digitální i listinné podobě: do 12.00 14. 12. 2020 / Termín vyhlášení soutěže: 16. 9. 2020

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) – LÁVKA V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ

VÝSLEDKY UŽŠÍ SOUTĚŽE O NÁVRH – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZŠ V PRAZE PÍSNICI

PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE

Nová základní škola Komořany

Předmět soutěže: Zpracovat architektonický návrh novostavby základní školy v Praze 12-Komořanech, která bude sloužit 840 žákům prvního a druhého stupně. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích parc. č. 3856/25, 3856/24, 3856/23, 3835/13, vše v k. ú. Modřany, přiléhajících k ulici Do Koutů, Praha 12. Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy.

Náměstí a nové centrum Jesenice

Předmět soutěže: Navrhnout atraktivní veřejný prostor včetně náměstí a umístit všechny požadované funkce do stávajících či nově navržených objemů budov. Nové centrum města Jesenice na ploše cca 6,9 ha bude sloužit pro cca 10 000 místních obyvatel a cca 20 000 obyvatel ze spádového území. Navrhuje se podél ulic Říčanská a Budějovická. Většinu stávajících budov v řešeném území lze přestavět nebo odstranit a nahradit novými. V budovách, které budou nově vymezovat náměstí, by měla být zastoupena v přízemí komerční funkce, tedy různé obchody, restaurace a služby, ve vyšších patrech i funkce obytná a kancelářská.