Předmět soutěže

 

Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh novostavby základní školy v Praze 12–Komořanech, která bude sloužit 840 žákům prvního a druhého stupně. Kromě 27 kmenových tříd záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Předmět soutěže je možné realizovat především na pozemcích parc. č. 3856/25, 3856/24, 3856/23, 3835/13, vše v k. ú. Modřany, přiléhajících k ulici Do Koutů, Praha 12.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je nalézt takového zpracovatele projektové dokumentace, který navrhne nový nadčasový školní areál. Progresivní vzdělávací zařízení by mělo respektovat kromě tradičních vyučovacích metod i moderní metody a formy výuky. S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem atd. Škola by měla nabídnout příjemné a bezpečné útočiště pro žáky i pedagogy, provozní řešení by mělo být funkční a bezkolizní. Školní prostory by měly umožňovat větší variabilitu dle aktuálních potřeb školy a případně být využitelné mimo vyučování, a to i pro jiné organizace. Zadavatel očekává kvalitní a ekonomicky výhodné řešení, které počítá s životním cyklem stavby od jejího návrhu až po provoz. Požaduje se udržitelné a provozně hospodárné řešení a v tomto smyslu jsou vítány inovativní postupy, produkty a technologie.

Předpokládané stavební náklady

Stavební náklady byly zadavatelem stanoveny dle stavebního programu a jednotných cenových ukazatelů RTS pro rok 2021 ve výši cca 450 mil. Kč bez DPH. Výše uvedené stavební náklady nezahrnují položky na vybavení interiéru a vnitřní zařízení školy ani úpravu bezprostředního okolí školy. Soutěž o návrh má za úkol také ověřit správnost zadavatelem předpokládaných stavebních nákladů. Podrobněji je propočet všech stavebních nákladů uveden v příloze P2 Zadání – stavební program.

Specifikace následné zakázky

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky dle § 16 ZZVZ činí 33 800 000 Kč bez DPH (je tvořena součtem cen a náhrad výloh pro soutěžící ve výši 2 300 000 Kč v soutěži o návrh a předpokládaného honoráře za dopracování soutěžního návrhu a zpracování všech fází projektové dokumentace a související služby ve výši cca 31 500 000 Kč bez DPH – projekt bez interiéru a veřejného prostoru). Cena (finanční částka) za návrh v soutěži bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi vyhlašovatelem a oceněným účastníkem uzavřena smlouva na provedení následné zakázky za honorář obvyklý.

Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) veřejnou zakázku na dopracování studie a následně na dopracování všech fází projektové dokumentace nové školy a na výkon souvisejících služeb (zejména dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR, dokumentace pro stavební povolení – DSP, dokumentace pro provádění stavby – DPS včetně dokumentace pro výběr zhotovitele, související konzultace, projednání a autorský dozor) v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb.

V rámci JŘBU bude jednáno o zpracování projektové dokumentace metodikou BIM. Předmětem JŘBU může být také dojednání případných podmínek pro zpracování návrhu a projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace urbanisticko-architektonického řešení přiléhajícího veřejného prostoru.