Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a podklady poskytované soutěžícím jsou vyhotoveny v digitální podobě. Budou spolu s dodatečnými informacemi a odpověďmi na dotazy uveřejněny po celou dobu soutěže o návrh prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.praha12.cz/vz00000316/

Soutěžní podklady:

ŽÁDOST O ÚČAST
• P001_Žádost o účast – podání prostřednictvím elektronického nástroje (pdf)
• P002_Žádost o účast – čestná prohlášení – vzor (doc, pdf)
• P003_Žádost o účast – portfolio – vzor (pdf, indd)

SOUTĚŽNÍ PODKLADY
• P01_Soutěžní podmínky (pdf)
• P02_Zadání – stavební program (pdf, xls)
• P03_Vymezení řešeného území (png, pdf)
• P04_Potvrzení regulérnosti soutěže vydaná ČKA (pdf)
• P05_Soutěž o návrh – podání prostřednictvím elektronického nástroje (pdf)
• P06_Soutěž o návrh – čestná prohlášení – vzor (doc, pdf)
• P07_Soutěž o návrh – rozvržení panelů – vzor (pdf, indd)
• P08_Soutěž o návrh – bilanční tabulka – vzor (xls)
• P09_Soutěž o návrh – návrh smlouvy o dílo vč. požadavků na BIM – podklad k jednání v JŘBU s vybraným účastníkem (pdf)
• P10_Ortofotomapa (tif, pdf)
• P11_Geodetické zaměření (dwg, pdf)
• P12_Inženýrské sítě (dgn, pdf)
• P12_Digitální 3D model (dwg)
• P13_Katastrální mapa a majetkové vztahy (pdf)
• P14_Foto pro zákres – dron (jpg)
• P15_Energetické zadání – požadavky (pdf)
• P16_Vyjádření DOSS
• P17_Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše (pdf, doc)
• P18_Hluková a dopravně inženýrská studie (pdf, doc)
• P19_Územní studie Komořany
• P20_Územní plán a limity v řešeném území (pdf, doc)
• P21_Metropolitní plán – výřez (jpg)
• P22_Ilustrační foto řešeného území – současný stav (jpg)
• P23_Archeologický výzkum (pdf)
• P24_Dešťová kanalizace
• P25_Stavební záměry v okolí
• P26 Parkování – kapacity v místě

Účastníci soutěže se zavazují, že podklady a jakékoliv další dokumenty v souvislosti s touto soutěží o návrh využijí výhradně pro účel této soutěže o návrh, nebudou je vydávat dalším zájemcům a zabezpečí data proti zneužití třetí osobou.