Soutěžní zadání

Cílem návrhu novostavby základní školy v Praze 12–Komořanech je:

  • Získat nový školní komplex s maximální kapacitou školy pro 840 žáků – tři paralelní třídy v každém ročníku – tj. 15 kmenových tříd pro 1. stupeň (které budou sloužit i pro školní družinu), 12 kmenových tříd pro 2. stupeň, jednu multifunkční učebnu, dvě tělocvičny, školní jídelnu a kuchyň, šatny, zázemí pro pedagogy a další zaměstnance školy. Zadavatel předpokládá maximální počet 30 žáků na třídu, a to s ohledem na počet dětí žijících ve spádové oblasti, kterým musí zajistit základní vzdělání.
  • Navrhnout řešení při zachování respektu k urbanistické a architektonické hodnotě místa, vhodně začlenit nový stavební objem do území s ohledem na charakter okolní zástavby. Navrhnout venkovní areál školy a vhodně umístit venkovní sportoviště.
  • Vyřešit dopravní obslužnost a dopravu v klidu a napojení na sítě technické infrastruktury.
  • Zohlednit klimatické změny a navrhnout vhodnou modrozelenou infrastrukturu místa.
  • Navrhnout ekonomicky a energeticky optimální řešení s ohledem na životní náklady stavby.
  • Respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen s ohledem na stavební náklady, ale i budoucí provozní náklady.
  • Navržené architektonické řešení budovy nové základní školy musí umožnit následný návrh kvalitního interiéru i urbanistického řešení přiléhajícího veřejného prostoru. Zároveň se požaduje vytvoření kvalitního vnitřního prostředí (jedná se zejména o akustickou pohodu, dostatečné osvětlení a větrání tříd, tělocvičny a dalších prostor školy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami, zejména pak vyhlášky č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).

Podrobný stavební program včetně popisu stávajícího stavu a požadavků na energetické řešení je uveden v příloze P2_Zadání – stavební program.