Anotace soutěže

Lávka pro pěší spojuje centrum města Kynšperk nad Ohří s jeho částí na levém břehu řeky Ohře. Vzhledem k tomu, že dřevěná lávka je jednak frekventovanou spojnicí pro pěší mezi vlakovým nádražím a městskou částí Dolní Pochlovice a zároveň se jedná o jednu z dominant města, má město záměr najít nejvhodnější návrh její rekonstrukce – jejímž cílem bude zachovat dřevěnou část zastřešené lávky a najít nejvhodnější architektonicko-technické řešení navazující nové lávky, která nahradí její stávající nevyhovující železobetonovou část.

Předmět zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení kompletní Projektové dokumentace dle platné legislativy a Standardů ČKA a ČKAIT na stavební dílo: „LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ“ na pozemku p. č. 1530, p. č. 1376, p. č. 1369 k. ú. Kynšperk nad Ohří – ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří a na pozemku p. č. 1531/1 k. ú. Kynšperk nad Ohří – ve vlastnictví ČR, Povodí Ohře, státní podnik.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zpracování kompletní projektové dokumentace – 1 500 000 Kč bez DPH. Předpokládané stavební náklady na následnou realizaci záměru: 15 000 000 Kč + DPH. Pro stanovení předpokládané hodnoty byla využita informace na internetové adrese www.cenyzaprojekty.cz

Vyzvané týmy

Podání nabídky do řízení je souběžným vypracováním zakázky více nezávislými zhotoviteli a má povahu vyzvané projektové architektonicko-konstrukční soutěže. Vyzvaní účastníci byli vybráni na základě jejich předchozích realizací a následně předložených referenčních listů, čímž splnili technickou kvalifikaci. Vyzvanými zhotoviteli jsou:

  • MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej
  • Ing. arch. David Mareš, spolupráce Ing. Jan Mourek
  • Ing. Ladislav Dvořák, Ing. Ladislav Šašek
  • TOP CON SERVIS, s. r. o. – Ing. Ondřej Lojík, Ing. Libor Marek, Ing. arch. Iveta Torkoniaková
  • LINK PROJEKT, s. r. o. – Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadávaná mimo režim tohoto zákona jako zakázka malého rozsahu.

Výběrové řízení je vypisováno s přihlédnutím k některým ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (užší soutěž o návrh) a s přihlédnutím k některým ustanovením v Soutěžnímu řádu České komory architektů (vyzvaná soutěž).