Anotace soutěže

Historická budova základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Praze Písnici z roku 1888 nevyhovuje současných kapacitním ani provozním požadavkům (chybí další třídy, tělocvična, dostatečné zázemí pro pedagogy i školní stravování atd.). Současný počet žáků prvního stupně je 160 a měl by se zvýšit na 360 a více. Městská část Praha – Libuš se proto rozhodla školu rekonstruovat a rozšířit. Projektanta stavby hledala prostřednictvím užší architektonické soutěže o návrh, která přináší různorodá řešení od většího množství soutěžních týmů.

V první části soutěže o návrh zájemci předkládali své portfolio, jehož prostřednictvím prokazovali svou technickou kvalifikaci. Portfolio obsahovalo minimálně tři realizované stavby vysoké urbanisticko-architektonické a dispoziční kvality, z toho minimálně jedna stavba byla realizována v rozpočtovaných stavebních nákladech nad 40 mil. Kč bez DPH. Portfolia posoudila nezávislá odborná porota a doporučila zadavateli 10 účastníků, kteří byli vyzváni ke zpracování soutěžního návrhu. Náhrady výloh tzv. skicovné pro neoceněné účastníky bylo stanoveno ve výši 70 000 Kč.

Soutěžní návrhy posoudila nezávislá odborná porota společně se zástupci zadavatele zejména podle kritérií kvality v souladu s § 116 ZZVZ a to bez pořadí významnosti následovně: a) komplexní architektonická, dispoziční a urbanistická kvalita navrženého řešení; b) optimální naplnění požadavků zadavatele; c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost.

Předpokládané stavební náklady činí dle rozsahu rekonstrukce stávající budovy 120 až 140 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný honorář za zpracování kvalitní a komplexní projektové dokumentace činí 13 mil. Kč.

Cílem soutěže bylo nalézt takového zpracovatele projektové dokumentace, který svým komplexním přístupem bude hledat cestu k lepšímu školnímu prostředí. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti. Kromě tradičních metod je ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky. S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem atd. Minimálně nová část školy by měla umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních forem výuky a aktuálních potřeb školy.

Na soutěž o návrh bude navazovat jednací řízení bez uveřejnění, do nějž mohou být vyzváni pouze ocenění účastníci s ohledem na umístění v soutěži o návrh a v souladu s § 65 ZZVZ. Členem komise v JŘBU bude minimálně jeden člen nezávislé části poroty soutěže o návrh.