Soutěžní podklady

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím jsou vyhotoveny v digitální podobě. Budou spolu s dodatečnými informacemi a odpověďmi na dotazy uveřejněny po celou dobu soutěže o návrh prostřednictvím profilu zadavatele CENT – https://praha-libus.profilzadavatele-vz.cz/

Zadavatel poskytuje uchazečům tyto soutěžní podklady:
ŽÁDOST O ÚČAST
• P00_1 Žádost o účast – čestná prohlášení – vzor
• P00_2 Vzor portfolia
• P00_3 Přihlášení prostřednictvím el. nástroje – CENT – žádost o účast

SOUTĚŽNÍ PODKLADY
• P1_Soutěžní podmínky
• P2_Zadání – stavební program
• P3_Vymezení řešeného území
• P4_Doložka regulérnosti soutěže vydaná ČKA
• P5_Požadavky na energetické řešení
• P6_Návrh smlouvy o dílo – podklad k JŘBU s vybraným účastníkem
• P7_Podání prostřednictvím el. nástroje – CENT – soutěž o návrh
• P8_Čestná prohlášení – soutěž o návrh – vzor
• P9_Rozvržení panelů – vzor
• P10_Bilanční tabulka – vzor
• P11_Foto pro zákres
• P12_Digitální 3D model
• P13_Geodetické zaměření objektů
• P14_Inženýrské sítě
• P15_Územní plán a limity v řešeném území
• P16_Katastrální mapa a majetkové vztahy
• P17_Ortofotomapa
• P18_Půdorysy stávající budovy školy
• P19_Půdorys hasičárny
• P20_Ilustrační foto – současný stav školy
• P21_Historické snímky školy
• P22_Metropolitní plán – výřez
• P23_Bezpečná cesta do ZŠ Písnice – dopravní studie

Účastníci soutěže se zavazují, že soutěžní podklady využijí výhradně pro účel této soutěže o návrh, nebudou je vydávat dalším zájemcům a zabezpečí data proti zneužití třetí osobou.