Zadání

Předmět řešení – cílem návrhu rekonstrukce a přístavby základní školy v Praze Písnici je zejména:

  • Zvýšit cílovou kapacitu školy ze současných 160 žáků prvního stupně na 360 (až 440) žáků prvního stupně (s ohledem na charakter školy a umístění v centru staré Písnice zadavatel dlouhodobě preferuje nižší počet žáků ve třídě, než stanovuje školský zákon – předpokládá se počet 24 až výjimečně 28 žáků na třídu, horní limity počtu dětí ve třídě dle školského zákona by se použily jen výjimečně v případě zásadního nárůstu žáků ve spádové oblasti, kterým zadavatel musí zajistit základní vzdělání);
  • Doplnit dosud chybějící prostory pro výuku tělovýchovy, polytechniky a zázemí pro žáky i učitele.
  • Analyzovat stávající stav budovy, navrhnout její maximální využití (včetně např. optimalizace využití podkroví, či nástavba školy) a rozšířit o přístavbu.
  • Přístavbu propojit se stávající budovou základní školy funkčně tak, aby společně tvořily jeden funkční celek (vyjma případné stavby na pozemku 341 – bývalá hasičárna a komunikace 318/1).
  • Respektovat urbanistické a architektonické hodnoty místa, vhodně urbanisticky začlenit nový stavební objem do území s respektem k drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby .
  • Zohlednit klimatické změny a navrhnout vhodnou modrozelenou infrastrukturu místa.
  • Navrhnout ekonomicky a energeticky optimální řešení, které bude možné realizovat bez přerušení výuky ve stávající budově školy, ideálně po etapách.
  • Revitalizovat venkovní areál školy a vhodně umístit venkovní sportoviště. (Možno přemístit stávající sportoviště.)
  • Vyřešit dopravní obslužnost a dopravu v klidu.

Navržené řešení přístavby a rekonstrukce základní školy v Písnici by mělo umožnit následné zpracování kvalitních návrhů jejího interiéru i urbanistického řešení přiléhajícího veřejného prostoru. Rozsah případného plnění následného zpracování kvalitních návrhů jejího interiéru i urbanistického řešení přiléhajícího veřejného prostoru může být dojednán v JŘBU.

Pozn. Podrobný stavební program včetně popisu stávajícího stavu a požadavků na energetické řešení je uveden v soutěžních podkladech v Příloze P2_ZADÁNÍ – STAVEBNÍ PROGRAM.