Předmět soutěže

Cílem soutěže je:

Najít co nevhodnější řešení revitalizace náměstí obce Tuchlovice, a to po stránce urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní. Náměstí je vymezeno ulicemi Ke Stráži a Karlovarská a je důležitou plochou v centru obce. V současné době charakter veřejného prostoru neodpovídá jeho významu, jeho uspořádání neláká k setkávání, odpočinku, kulturním ani jiným aktivitám. Výsledkem bude realizace komplexně řešeného, atraktivního, kultivovaného a funkčního území reagujícího na potřeby místa. Revitalizované náměstí by mělo citlivě reagovat na širší vztahy a případně v dalším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci.

Součástí návrhu je:

a) Projektová část
– předmětem soutěže je revitalizace náměstí (červeně vyšrafovaná část  – trojúhelníková plocha o rozloze 4672 m2);

b) Ideová část
– v ideové části by měli soutěžící navrhnout v návaznosti na revitalizované náměstí severně od Karlovarské ulice koncepci veřejného prostoru před nákupním centrem COOP (červeně vyznačené území o rozloze 2231 m2) a koncepci řešení území jižně od Karlovarské ulice (červeně vyznačené území o rozloze 1998 m2), na který se nyní zpracovává projekt okolí čerpací stanice. Soutěžní návrh může vyvolat / iniciovat změnu zpracovávaného projektu.

 

Stavební program

Úkolem je:
1) Navrhnout prostor náměstí jako kultivovaný centrální prostor obce.
2) Navrhnout prostor náměstí pro nové kvalitní funkční využití a posílení jeho významu.
3) S ohledem na funkční využití náměstí navrhnout umístění a charakter/objem nových objektů: „kiosku“, vhodného vodního/uměleckého prvku.
4) Navrhnout napojení na sváteční cestu, propojit pěší osu mezi kostelem a novým prostorem náměstí s hraničním kamenem/vodním či jiným prvkem.
5) Vytvořit důstojný prostor kolem hraničního kamene (kámen nelze přesunout).
6) Navrhnout dopravní řešení s ohledem na nové i stávající hlavní dopravní vazby, podpořit pěší trasy.
7) Navrhnout materiálové a designové řešení zpevněných ploch.
8) Navrhnout nebo specifikovat funkční městský mobiliář a osvětlení včetně jejich vhodného rozmístění s ohledem na funkční využití náměstí.
9) Navrhnout vhodný charakter výsadeb atd.

Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěže

Požadavky stavebního programu jsou doporučené. Nedodržení požadavků na řešení předmětu soutěže není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalitu a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu posoudí porota podle kritérií uvedených v soutěžních podmínkách v odst. 7.1.