Nabízíme kompletní odborný servis!

Zajistíme pomoc soukromému i veřejnému investorovi při vyhledání nejvhodnějšího architektonického řešení formou soutěže o návrh v souladu s platnými zákony a předpisy.

Zajistíme kompletní služby zpracovatele soutěžních podmínek a služby sekretáře při průběhu a organizaci architektonické soutěže o návrh.

Naše služby

 • Ve spolupráci s investorem zpracujeme soutěžní zadávací podmínky (stavební program).
 • Připravíme soutěžní podmínky v souladu se všemi příslušnými předpisy a zákony.
 • Poradíme, jak si vybrat členy nezávislé odborné poroty.
 • Zajistíme doložku regulérnosti architektonické soutěže od České komory architektů.
 • Zajistíme, aby se o vaší kvalitně vypsané soutěži dozvěděli všichni architekti a projektanti.
 • Zajistíme odborné přezkoušení a hodnocení všech soutěžních architektonických návrhů.
 • Připravíme následné jednací řízení bez uveřejnění dle požadavků zákona o veřejných zakázkách, při němž si investor vybírá mezi nejkvalitnějšími architektonickými návrhy podle předem stanovených kritérií, včetně ekonomické výhodnosti zvolených řešení. 
 • Máme kompletní informace o tom, jak zadat zakázku prostřednictvím soutěže o návrh.

Proč vypsat architektonickou soutěž právě s námi?

 • Máme řadu zkušeností s architektonickými soutěžemi, které jsme samy organizovali nebo konzultovali. (viz seznam referencí)
 • Máme řadu zkušeností s architektonickými soutěžemi, které jsme samy organizovali nebo konzultovali. (viz seznam referencí)
 • Známe průběh velkého množství architektonických soutěží, které se v minulých 20 letech uskutečnily v ČR. Známe jejich klady i důvody, proč se některé nepovedly.
 • Umíme vypsat architektonickou soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů i zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb..
 • Sestavíme časový harmonogram soutěže, orientační finanční rozpočet i složení odborné poroty.
 • Budeme hájit rozumné a oprávněné zájmy investora.

Výpis prováděných úkonů při organizaci soutěže o návrh

V rámci kompletní administrace a organizace soutěže o návrh v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek provádíme následující činnosti: zpracování soutěžních podmínek, svolání ustavující schůze poroty, dojednání schválení soutěžních podmínek na ustavující schůzi poroty, shromáždění soutěžních podkladů včetně dopracování zadání a sestavení vzorů formulářů, předložení soutěžních podmínek ke schválení zadavatelem, získání doložky regulérnosti ČKA, vytvoření časového harmonogramu a zpracování kalkulace nákladů, ujednání časových a finančních podmínek porotců, přezkušovatele, expertů a dalších externích nezávislých odborníků; vyhlášení soutěžních podmínek na www.cka.cc, zajištění zveřejnění na samostatných stránkách soutěže, organizování a zajišťování regulérnosti předávání soutěžních podmínek a podkladů, organizování zodpovídání dotazů a rozeslání odpovědí všem soutěžícím, komunikace s porotci, organizování regulérnosti předávání portfolií a soutěžních návrhů, organizování zasedání poroty – pro snížení počtu uchazečů na základě posouzení portfolií a dále organizování zasedání pro posuzování soutěžních návrhů, zajišťování správnosti soutěžních protokolů a jejich rozesílání soutěžícím, spolupráce s médii – tiskové zprávy a prohlášení k datu zahájení a ukončení soutěže atd., spolupráce při organizaci výstavy soutěžních návrhů a další činnosti, které bezprostředně souvisejí se zdárným průběhem soutěže o návrh. V současné době administrujeme JŘBU pouze v návaznosti na námi organizovanou soutěž o návrh.