Výsledky užší soutěže o návrh

1. cenu získal účastník: Fránek architects, s.r.o. /návrh č. 3./

Ze závěrečného doporučení odborné nezávislé poroty: Všech šest týmů vybraných do užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu zadání s maximální profesionalitou. Porota ocenila dva odlišné přístupy, které oba respektují ekonomické možnosti zadavatele i případné rozdělení zakázky na etapy. Porota je přesvědčena, že soutěž dobře splnila svůj účel a umožní zadavateli jednat s autory oceněných návrhů v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedním z hlavních hodnoticích kritérií by mělo být umístění v soutěži a dále schopnost a ochota vypořádat připomínky a doporučení poroty v rámci osobní prezentace návrhu.

PROTOKOL Z HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY DNE 16. listopadu 2017 (uveřejněno dne 23. listopadu 2017 v 18:00)
ke stažení: Protokol_o_hodnoceni.pdf

1. cena ve výši 390 000 Kč –  účastník: Fránek architects, s.r.o. /návrh č. 3/

Autoři: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina (architektura), Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter (vizualizace)

Autorská anotace návrhu: Objekt je navržen pro město Prahu a vychází z pražských inspirací. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čarou. Tato čára by měla být zapamatovatelná a měla by navždy Botanickou zahradu charakterizovat. Navrhli jsme zážitkový dům, který bude vybízet k opakovaným návštěvám. Objekt je řešen jako úsporný, jak svým provedením, tak i ve svém provozu. Dominovat v něm a jeho okolí budou hlavně rostliny.

Z hodnocení poroty: Z hlediska role navrženého řešení v rámci samotné Botanické zahrady soutěžní návrh nejlépe naplnil očekávání zadavatele, především propojením živé a neživé složky – navržených staveb, rostlin a lidí. Zvolený silný koncept důstojně reprezentuje instituci a její poslání a funkce (edukační, pěstební, výstavní atd.). Návštěvníci jsou přirozeně začleněni do provozu areálu, restaurace vhodným způsobem navazuje na prostorný jižně orientovaný skleník. Přestože východiska jako je např. geometrická prostorová křivka Paula Klea, jsou výtvarná, zde jsou přepsána do elegantní architektonické formy, která pokrývá požadované funkce. Návrh je dopracován do detailů jak konstrukčních, tak technologických (např. přiznaná retenční nádrž spojuje estetiku s funkčností). Objekt je začleněn harmonicky do okolní krajiny, na níž přirozeně navazuje. Jednoduché pergoly na parkovišti dávají další možnost k prezentaci rostlin. Navržený objekt respektuje současnou morfologii terénu. Sdružením všech požadovaných provozů do jednoho objektu vzniká předpoklad pro ekonomickou výhodnost realizace i provozu stavby. Dominantní umístění parkovacího domu před hlavní vstup do areálu oslabuje jinak výborný koncept. Symbolika hlavní vstupní brány a vstupu pro pěší do Botanické zahrady hl. města je nedostatečná a je dominantním parkovacím objektem potlačena.

Doporučení poroty k dopracování: Návrh je nutné dořešit z hlediska návaznosti hlavního vstupu a parkovacího objektu na městskou strukturu.

     

Soutěžní panely ke stažení zde: 3-01.pdf  3-02.pdf  3-03.pdf  3-04.pdf  3-05.pdf  3-06.pdf  3-07.pdf  3-08.pdf  3-09.pdf  3-10.pdf  3-11.pdf  3-12.pdf  3-13.pdf

2. cena ve výši 360 000 Kč –  účastník: D3A, s.r.o,  /návrh č. 4/

Autoři: Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima
Spolupráce: Milan Bulva, Bc Tereza Filová, Ing. arch. Jana Moudrá, Ing. arch. Jan Pech, Ing. Jan Přikryl, MgA Ing. arch. Marek Šilar, MgA Ing. arch. Milan Valeš, Ing. arch. Lenka Zemanová

Autorská anotace návrhu: Vstupní objekt botanické zahrady jako stavba na pomezí krajiny a architektury. Nehmotná struktura, pergola, do které jsou vloženy užitné funkce vtahuje návštěvníka dolů šikmou podlahou do zahrady. Centrem zájmu je snová krajina subtropů rámovaná velkorysou průmyslově laděnou konstrukcí železobetonových rámů opláštěných lehkým skleněným pláštěm, stíněná venkovními posuvnými žaluziemi.

Z hodnocení poroty: Jednoduchá železobetonová konstrukce je užita maximálně vhodným způsobem a porotu přesvědčila svou čistotou řešení. Navíc umožňuje variabilitu využití jednotlivých částí. Propustnost objektu je ve směru severo-jižním, s výhodnou orientací na vedutu města na jihu a s kultivovaným předprostorem u severního vstupu připomínajícím „terminál“. Tato orientace stavby umožňuje koncepci garáží na východní straně areálu, integrovaných do struktury objektu a uvolnění veřejného prostranství u vstupu. Příjezd automobilů stejně jako příchod pěších přes veřejné prostranství je velkou předností návrhu, stejně jako ekonomicky přiměřené umístění parkovacích ploch podél svažitého terénu nadzemního objektu. „Protékající“ vegetace navazuje na vegetaci ve skleníku. Umístění skleníku ve struktuře stavby je ale shledáno zásadně problematické, jelikož neumožňuje uplatnit pěstebně uživatelské hledisko vzhledem ke světelným požitkům rostlin.
Doporučení poroty k dopracování: Zásadně je třeba přeřešit umístění a orientaci skleníku s ohledem na nutnost zajistit světelné požitky rostlin i ve spodním vegetačním patře.

     

Soutěžní panely ke stažení zde: 4-01.pdf  4-02.pdf  4-03.pdf  4-04.pdf  4-05.pdf  4-06.pdf

Zvýšená odměna ve výši 330 000 Kč –  účastník: Norma architekti/Rehwaldt Landscape Architects /návrh č. 5/

Autoři: Ing. arch. Jana Moravcová, Dipl-Ing. Till Rehwaldt
Spolupráce: Isabel Schergaut a Eliška Vaňková (krajina), Barbora Antošová, Petra Sladká, Dušan Štefanič, Anna Švehlíková, Kristýna Zechmeisterová (architektura), Ondřej Teplý (vizualizace), Tomáš černý (model)

Autorská anotace návrhu: Nový vstupní areál Botanické zahrady v Praze je příležitostí pro syntézu přírody a architektury, zájmů veřejnosti a odborníků, příležitostí pro vytvoření živého městského prostoru naplněného množstvím osvětových, vzdělávacích a prezentačních aktivit.

Z hodnocení poroty:  Předností návrhu je, že nejvíce ze všech návrhů potlačil stavební objemy v městské krajině a nezatěžuje ji tak. Umístění parkování pod výškovou úroveň nástupní hrany umožnilo realizaci mohutné platformy s vyhlídkou na Prahu (byť částečně omezenou skleníkem). Tematizace skleníku a jeho spojení s panoramatem Prahy adekvátně reprezentuje botanickou zahradu jako instituci. Návrh však nenabízí dostatečné architektonické řešení pro orientaci návštěvníka, a dokonce jej mate umístěním sémantiky vstupu do auditoria u vjezdu do parkovacího domu. Vlastní architekturu nahrazuje nevhodným reklamním poutačem. Vstup je umístěn na straně plata, která je odlehlá od ulice, bez významnějšího vizuálního signálu. Skutečný vstup budí rozpaky. Střešní plato nad parkovacím domem nemá přiměřené měřítko a detail. Etapovitost výstavby není možná.

     

Soutěžní panely ke stažení zde: 5-01.pdf  5-02.pdf  5-03.pdf  5-04.pdf  5-05.pdf  5-06.pdf

Odměna ve výši 300 000 Kč –  účastník: RKAW, s.r.o. /návrh č. 1/

Autoři: doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. Jana Pyšková, Ing. arch. Petr Uhlíř, Ing. arch. Martin Štrouf
Spolupráce: MgA. Jan Drška, SDAR (vizualizace), Patrik Večeřa, Aleš Trdý, Ing. arch. Karel Svoboda (modely)

Autorská anotace návrhu: Hortus porta–Hortus conclusus
Koncept naplňuje dvojjakost role vstupního areálu—brány a uzavřené zahrady, místa zastavení, setkávání. Koncept návštěvnického centra jsme založili na vyjímečném vztahu—prolínání krajiny a do ní zasazených objektů. Objekty jsou klimatické baňky, které chrání rostliny a lidi. Průhledné pláště tak umožňují fascinující zážitek: v průběhu ročních období pozorovat průběh vegetačních období exotické flóry a zjednodušeně té domácí.

Z hodnocení poroty: Návrh zaujal řešením parkoviště v terénní modelaci. Krycí val parkoviště podporuje funkce nadregionálního biokoridoru. Společné zastřešení navrhovaných objektů je vhodně začleněno do území a poskytuje krytý veřejný prostor pro návštěvníky. Jako nevýhoda je hodnoceno z hlediska zadavatele oddělení skleníku od hlavního návštěvnického zázemí. Solitérní umístění pěstebních pavilonů nezaručuje energetickou a prostorovou výhodnost. Konstrukční řešení – nosné sloupy – působí subtilním dojmem, který porota shledává obtížně realizovatelným. Celkový urbanistický a architektonický koncept je ale částečně formální a nesourodý.

     

Soutěžní panely ke stažení zde: 1-01.pdf  1-02.pdf  1-03.pdf  1-04.pdf  1-05.pdf  1-06.pdf  1-07.pdf

Odměna ve výši 300 000 Kč –  účastník: A69 – architekti, s.r.o. /návrh č. 2/

Autoři: Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Jaroslav Wertig
Spolupráce: Ing. arch. Šárka Andrlová, Ing. arch. Kateřina Hejná, Ing. arch. Michal Nohejl (vizualizace), Ing. arch. Martin Fornůsek (model)

Autorská anotace návrhu: PROCHÁZKA MEZI STROMY – PĚŠINA SE KLIKATÍ A LÁKÁ –  ZA OHYBEM CESTY ČEKÁ DOBRODRUŽSTVÍ – NEOBJEVENÉ POKLADY Dendrologický plán zahrady je hlavní inspirací. Stromy zakreslené jako kružnice převádíme do prostoru, měřítkově posouváme. Vznikají válce, do kterých umisťujeme stavební program. Válce chrání exponáty uvnitř nebo je vyzvedávají do výšky na své střechy. Gulliverovy květináče.

Z hodnocení poroty: Prostor je vytvářen z geometricky uzavřených statických kruhů, které jsou volně rozmístěny tak, že se vytrácí jasnost orientace a zejména jasné nalezení vstupu. Doslovná formální určitost kruhových útvarů vytváří sice zajímavé sledy meziprostoru, ale definitivně fixuje vnitřní možnosti pro další architektonickou kreativitu. Dominantní umístnění garážového objektu převažuje nad požadavkem vstupu do areálu. Nerealistické rozmístění stromů na střeše objektů budí pochybnosti o smysluplnosti celého konceptu. Obohacením programu skleníku je stezka v korunách stromů, která ústí na pochozí střechu restaurace. Řešení skladu materiálu citlivě reaguje na potřeby organizace s permanentním vývojem expozic, jakou je Botanická zahrada. Segmentace objektu může být zdrojem ekonomických a provozních problémů zadavatele.

     

Soutěžní panely ke stažení zde: 2-01.pdf  2-02.pdf  2-03.pdf  2-04.pdf

Odměna ve výši 300 000 Kč –  účastník: Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, Brno /návrh č. 6/

Autoři: Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Ondřej Hamrník, Ing. arch. Pavel Pijáček, Ing. Zdeněk Sendler (krajina)
Spolupráce: Ing. arch. Barbora Fišerová, Ing. arch. Jiří Markevič, Ing. arch. Jan Zeman, Ing. arch. Lukáš Gergela, Ing. arch. Dagmar Květová

Autorská anotace návrhu: DŮM V ZAHRADĚ – ZAHRADA V DOMĚ. Racionální dům s organickým tvaroslovím. Koncept vychází z provozních potřeb, z respektu k místu a významu instituce. Důležité aspekty, které ovlivnily naše řešení:
– klesající terén, který umožňuje zapustit dům částečně do svahu a začlenit ho do okolní krajiny
– požadavek propojení vnitřních prostor domu se subtropickou vegetací ve skleníku
– umístění skleníku a biokoridoru

Z hodnocení poroty: Návrh nápaditě využívá svažitosti terénu, jak k umístění parkovacích stání v polosuterénu, tak k výstupu na horní niveletu střechy pojaté jako obytná louka. Tato pozice v nejvyšším místě je korunována pozoruhodným umístěním kavárny a vyhlídkové terasy orientované na exkluzivní panorama města. Rovněž přednáškové a rozptylové plochy edukativního traktu orientované do skleníku správně umístněného na jižní stranu vykazují na logiku řešení. Porota kriticky vyhodnotila určitou tvaroslovnou nejednoznačnost, přístup k vlastnímu objektu a dominanci zaměstnaneckého traktu oproti aspektům prezentace hlavního traktu. Umístnění většiny funkcí do podzemí a nejasnou tvář objektu vyjma tváře skleníku porota shledala jako nevyužití nabízené příležitosti.

     

Soutěžní panely ke stažení zde: 6-01.pdf  6-02.pdf  6-03.pdf  6-04.pdf  6-05.pdf

Porota i zadavatel děkuje všem účastníkům za zpracování a odevzdání velmi kvalitních soutěžních návrhů.