Výsledky soutěže o návrh

Z hodnocení poroty:

Soutěž přinesla zajímavé spektrum vyvážených různorodých architektonických a konstrukčních přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž nadstandardně splnila očekávání poroty i zadavatele. Všech šest týmů vybraných do užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu zadání s maximální profesionalitou. 
Hodnotící zasedání poroty se konalo 14. září 2018.

1. cena –  účastník: SHP – Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. (návrh č.3)

Autoři: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Adam Zmuda, Ing. Kristýna Klinková, Ing. Jaroslav Baron

Anotace návrhu:Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly pohled na historický most. Mostovka je nesena a předepnuta vnějšími kabely, které lze dopnout, anebo vyměnit.

Z hodnocení poroty: Návrh se vyznačuje plochým dvojitým obloukem s mezilehlou mostovkou. Svým výrazem volně navazuje na sousední obloukový most, včetně navazujících předpolí vynikajícím způsobem splnil zadání z pohledu komplexního, architektonického řešení. Mostovka tvořená předpjatým pásem je vedena v optimální niveletě, vylučující strmé sklony. Rampy jsou napojeny na přilehlé komunikace způsobem, který nejlépe splnil požadavky definované ve stavebním programu.

Pokrokový návrh integrovaného mostu (bez mostních závěrů a ložisek) minimalizuje nároky na údržbu a tím i v kombinaci s využitím kvalitních materiálů významně redukuje celoživotní náklady. Návrh č. 3 vyjadřuje vyrovnané řešení, které optimálně vyvažuje technické, ekonomické i architektonické parametry celého díla.

Soutěžní panely:
Panely 1-4

2. cena – účastník: Link projekt, s. r. o. (návrh č. 1)

Autoři: Ing. Petr Damek, Ing. Stanislav Brtáň, spolupráce: Ing. Petr Páleník, Ing. Lucie Macková

Anotace návrhu: Lávka je navržena jako moderní oblouková konstrukce z oceli a betonu s respektem k místu i vztahům. Stává se součástí městského prostoru. Partnerem blízkému obloukovému mostu. Chodci i cyklisté jsou vedeni po mostovce komfortně a s nerušenými výhledy. Charakteristickým prvkem je plochý oblouk a tvarovaná mostovka podepřená šikmými vzpěrami. Jednoznačnost architektonického řešení je odrazem statické čistoty a elegance i citlivosti k veřejnému prostoru.

Z hodnocení poroty: Návrh zdařile zapadá do kontextu města v těsném sousedství historického mostu. Klidné prostředí řeky oživuje elegantním obloukem subtilní dimenze s dynamicky uspořádanými podporami mezi obloukem a mostovkou. Z úrovně chodce nabízí klidné pohledy na řeku a kvalitní zpracování detailu zábradlí. Celkové řešení oslabuje tvar a množství podpor na břehu a také sklon lávky, který je na straně Zálabí téměř na hranici přípustnosti (téměř 8,3 %). Redukce podpor by více uvolnila oba dva břehy. Otázkou je, zda je konstrukčně možné upravit stranu na Zálabí a zmenšit podélný spád mostovky. Ocelová konstrukce lávky vyžaduje obvyklou obnovu protikorozní ochrany.

Soutěžní panely:
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4

3. cena – účastník: Novák a Partner, s. r. o., Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt (návrh č. 5)

Autoři: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

Anotace návrhu:
Subtilní visutá konstrukce lávky je doplňkem secesního silničního mostu, společně tvoří důležitý komunikační prvek v centru města. Dvojice relativně nízkých pylonů lávky je umístěna ve vzájemně shodné poloze s krajními opěrami mostu, hlavní pole lávky překlenuje tři oblouková pole mostu. Vertikální prvky konstrukce lávky jsou v rytmickém souladu s členěním konstrukce mostu.

Z hodnocení poroty: Návrh řeší lávku jako subtilní visutou konstrukci. Architektonické i technické řešení je tradiční až konzervativní, což však porota oceňuje jako pozitivní rys v kontextu historického jádra města. Díky lehké subtilní konstrukci se lávka v panoramatu města uplatňuje jen minimálně a nekonkuruje historickému silničnímu mostu. Záporně bylo hodnoceno nedořešené přímočaré zaústění do ulice Na Bělidlech na zálabské straně, což může být uživatelsky nekomfortní.

Soutěžní panely:
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4

Odměna – účastník: EXCON, a. s. (návrh č. 6)

Autoři: Ing. Vladimír Janata, Ing. arch. Iveta Torkoniaková, Ing. Petr Nehasil

Anotace návrhu: S ohledem na umístění lávky pro pěší poblíž historického centra města Nymburk a silničního mostu je navržena subtilní ocelová předpjatá příhradová konstrukce s plynulou niveletou vedenou v nejnižší možné výškové úrovni. Střední část lávky je předpjatá vzpínadlová konstrukce. Předpětí zajišťuje nadvýšení konstrukce a příznivou redistribuci vnitřních sil v konstrukci. Napojení na stávající prostor je velkoryse řešeno v Zálabí, u centra města je prostor téměř beze změn.

Z hodnocení poroty: Jedná se o příhradovou konstrukci s mírným vzepětím, předpjatou trojicí vnějších táhel, s osobitým technicistním charakterem. Návrh však vykazuje několik úskalí. Napojení na levém břehu značně prodlužuje pěší trasu západním směrem. Jako problematická se jeví protikorozní ochrana a následná údržba na tvarově složitém povrchu. To se negativně promítá do stavebních nákladů, které jsou vykázány jako nejvyšší ze všech hodnocených návrhů, a také do celkových nákladů po 30 a 100 letech. Vzhledem k zajímavému a nekonvenčnímu řešení byla tomuto návrhu udělena 1. odměna.

Soutěžní panely:
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4

Odměna – účastník: Autorská společnost Patrik Kotas a Alena Mocová (návrh č. 4 )

Autoři: doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D., Ing. Jiří Faltus

Anotace návrhu: Návrh lávky vychází z přesvědčení, že do městského panoramatu Nymburka, které je při pohledu od řeky nejvíce patrné, by neměla ani na jednom z břehů zasahovat vertikální konstrukce lávky. Naopak nová lávka by měla mít kompoziční a tvarovou souvislost se starým mostem. Navržená koncepce počítá s trámovou ocelovou konstrukcí s mírným vzepětím nivelety mostovky s plynulým přechodem k břehovým podporám kloubově uloženým na stávajících základech původní lávky.

Z hodnocení poroty: Návrh překlenuje tok Labe ocelovým rámem o čtyřech polích s rozpětím hlavního pole 102 m. Tomuto rozpětí odpovídá velká konstrukční výška, což působí poněkud mohutně a navíc je hmota soustředěná zvláště do středu pole nad vodní tok. Z uživatelského hlediska je niveleta umístěna poměrně vysoko nad plavebním profilem, z čehož vychází vysoký podélný sklon, který dosahuje maximální hodnoty 8,3 %. Údržba konstrukce je standardní.

Soutěžní panely:
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4

Odměna – účastník: PONTEX spol. s r. o. a KMS spol. s r. o. (návrh č. 2)

Autoři: Ing. Milan Kalný, prof. akad. arch. Petr Keil, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Erika Menšíková, Mgr. A. Adam Keil

Anotace návrhu: Nová lávka přes Labe je umístěna v ose původní lávky a využije její základy, což zlevní a zrychlí výstavbu, dokončení je možné v roce 2019. Lávka má zavěšenou nosnou konstrukci s nízkými pylony výšky 12 m nad niveletou a subtilní závěsy. Nosná konstrukce je z oceli, mostovka železobetonová. Lávka nabídne komfortní přemostění uživatelům a neruší pohledy na městské centrum a kamenný obloukový most.

Z hodnocení poroty: Lávka se zavěšenou nosnou konstrukcí s nízkými pylony výšky 12 m je po konstrukční a statické stránce korektní, základní geometrické parametry splňuje a z hlediska komfortu provozu pěších je vhodná, protože těsně kopíruje plavební a podjezdné profily. Svojí robustností jak vodorovné nosné konstrukce vlivem plnostěnného zábradelního nosníku, tak hlavně pylonů však není do daného prostřední vhodná. Konstrukce se hodí a také se tak používá u řešení silničních mostů. Z hlediska údržby se jedná o stavbu standardní.

Soutěžní panely:
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4