Výsledky soutěže o návrh

Z hodnocení poroty ze dne 18.10.2018: Soutěž přinesla zajímavé spektrum různorodých architektonických přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Všech deset týmů vybraných do užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu zadání s maximální profesionalitou. Soutěžní návrhy prověřily realizovatelnost zadání v omezeném prostoru vytyčeného řešeným územím. Porota posuzovala předložené návrhy a vybrala z nich ty nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách: kvalita komplexního krajinářského, urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení včetně řešení propojení sportovního areálu ZŠ; řešení dopravní obslužnosti areálu; míra naplnění stavebního programu; soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

________________________________________________________________________

1. cena – návrh č. 2

                                                                                                             Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4

Účastník: ov architekti, s. r. o. 

Autoři: Štěpán Valouch – ČKA 3488 (50 %), Jiří Opočenský (50 %)

Další spolupracující osoby: Jakub Neumann, Jan Stibral, Františka Podzimková, Martin Hložka

Anotace návrhu: Cílem návrhu bylo přidat ke stávajícímu složitému školnímu areálu jednoduchý solitérní objem sportovní haly. Novou budovu propojuje se školou a sokolovnou krytá lávka. V místě napojení na budovu lávka přechází v pásové okno, které obepíná dokola celou stavbu. Zaoblené nároží podtrhuje provázání stavby a lávky i unikátní polohu stavby v nároží. Cihelný plášť odkazuje k původní suchdolské škole, antuce a solidní instituci na rozhraní starého a nového Suchdola.

Hodnocení poroty – klady návrhu:

  • navrhovaná budova je koncipována jako odpověď kvalitní architektuře staré základní školy z 30.tých let; tím, že tyto dvě budovy jsou v dialogu, uvozují celý areál, což je elegantní řešení urbanistické stabilizace bloku;
  • tvarové řešení obvodového pláště z tradičního materiálu;
  • dobře vyřešený veřejný prostor ulice a nástupu z něj do budovy;
  • jednoduchý a kvalitní architektonický výraz;
  • návaznost architektonického výrazu na architekturu v okolí;
  • i při umístění parkování pod budovou je dosaženo únosného objemu stavby vůči okolí;
  • vhodné řešení provozu sportovních ploch; propojovací krček není bariérou a vytváří „skybox“ s výhledem na areál i přilehlé okolí;
  • při optimalizaci návrhu řešení je možnost dosažení až pasivního energetického standardu;
  • odolný plášť z lícových cihel s nízkou náročností na údržbu;
  • parkování na vlastním pozemku pod budovou.

Porota doporučuje dořešit: napojení na budovu školy (do knihovny) a budovu sokolovny (do bytu); chybějící zádveří u vstupů; chybějící vnější stínění oken na jih a jihozápad.

______________________________________________________________

2. cena – návrh č. 7

Soutěžní panely: Panel 1_2_3

Účastník: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Autoři: MgA. Ondřej Císler, Ph.D. – ČKA 03548 (10%), Ing. Petr Tej, Ph.D. (10%), Ing. arch. Filip Rašek (20%), Ing. arch. Josef Choc (20%), Ing. arch. Vojtěch Beran (20%), Bc. Barbora Lopraisová (20%)

Anotace návrhu: Navrhujeme měřítkově přívětivou, civilní tělocvičnu nabízející plnohodnotnou hrací plochu 40×20 m se světlou výškou 9 m. Hala svojí hmotou a členěním nosné dřevěné skeletové konstrukce respektuje sousední budovu sokolovny a měřítkově se přibližuje budoucí zástavbě zahradního města. Samotná tělocvična se má stát důstojným sportovním a společenským zázemím obyvatel Suchdola. Mírně zapuštěná hrací plocha je rovnoměrně osvětlena pomocí polykarbonátového pláště zamezujícího nežádoucímu oslnění sportovců.

Z hodnocení poroty:

Klady návrhu: citlivé, jemné architektonické řešení; úměrný objem stavby přívětivý k okolí; navržené hřiště v hale má maximální parametry 20 m x 40 m; krajinářské řešení, promyšlené terénní návaznosti a propojení mezi halou a stávajícími budovami; řešení provozu, šaten; řešení čistého a nečistého provozu; hlavní vstup vybaven zádveřím.
Nedostatky návrhu: hlavní vstup je „za rohem“; využitelnost střechy na vnější hřiště v tomto případě nadměrně zvyšuje faktický, ale zejména optický objem stavby a zvyšuje nároky na technické řešení konstrukce; problematické řešení pláště – vyhodnocení tepelných vlastností a prostupu slunečního záření; pravděpodobně vyvolá podstatné změny poměru transparentních a pevných částí fasády, a tím změnu výrazu stavby; zobrazená nosná konstrukce není z hlediska rozponů a prostorové stability stavby přesvědčivá; parkování je na pozemcích mimo řešené území.

_______________________________________________________________

3. cena – návrh č. 6

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4

Účastník: ADR s.r.o. 

Autoři: MgA. Aleš Lapka – ČKA 3005 (60%), Ing. arch. Walter Schubert (40%)

Anotace návrhu: Cílem návrhu je vytvořit živý sportovní areál navazující na stávající objekt ZŠ a sokolovny. Naší snahou je vytvořit objekt, který bude vzhledem k malým odstupovým vzdálenostem respektovat okolní zástavbu, a to jak tvarem, tak svou výškou. Díky práci s terénem jsou sportovní plochy srovnány do jedné úrovně, což usnadňuje provoz haly a venkovních sportovišť v návaznosti na zázemí sportovců

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: úměrný objem stavby vzhledem k okolí; vytváří přiměřený a plnohodnotný stadion – vnější sportoviště s tribunami a zázemím; běžecká dráha se přimyká k tribunám a zázemí; tvarování severní fasády, která reaguje na pootočení stadionu; výškové umístění vnějších a vnitřních sportovních ploch na jednu úroveň; propojovací koridor vede až ke krčku mezi původní a novou budovou školy; systémový plášť má potenciál pro velmi dobré tepelně technické vlastnosti; návrh řeší novou výsadbu zeleně ve styku se zástavbou; dobré rovnoměrné denní osvětlení orientované na sever; hlavní vstup je vybaven zádveřím.
Nedostatky návrhu: tvarování fasády navozuje příliš „oficiální“ výraz budovy; hlavní vstup na nevhodném místě „za rohem“; nevhodné umístění recepce přímo za vstupem; nevyřešený vztah čistého a nečistého provozu; parkování na pozemcích mimo řešené území.


Odměny

Návrh č. 3 – Uznání poroty 

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4

Účastník: KAVA, s.r.o. 

Autoři: Bc. Adam Bažant, Bc. Viktórie Dostálová, Ing. arch. Jakub Koňata, MgA. Jonáš Krýzl, Ing.  arch. MgA. Jan Novotný, Ing. Tomáš Novotný, Robert Seidl (každý autor podíl 1/7)

Anotace návrhu: Návrh dává místu novou identitu, nový rozměr komunálního prostoru, kde společně žije škola, sokol, knihovna, sportovci, hasiči, sousedi, rodina… Formuje nový veřejný prostor, nové komunální prostředí, propojuje všechny dotčené objekty, stávající i nově navrhované. Je připraven pojmout další aktivity z rozvojových ploch v okolí. Ze školního kampusu se tak stává komunitní srdce obce.

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: podnětné konceptuální uvažování o celém areálu a jeho vztahu k obci; přiměřený až pokorný vztah objemů k okolní zástavbě; záměr vytvořit „komunitní centrum obce“; snaha o přeměnu uvažování o pojímání prostoru; zastřešené plochy vhodné pro aktivity i za nepříznivého počasí.
Nedostatky návrhu: téměř zcela eliminována zeleň; nevhodné řešení čistého a nečistého provozu; nevhodné řešení šaten – průchod chladným prostředím; nevhodná dispozice „ostrovních“ objektů z hlediska přehlednosti a bezpečnosti osob; nedefinovatelný průběh tepelné obálky; nedůvěryhodný údaj o možnosti temperování celého zastřešeného prostoru; chybí zádveří u vstupů; pravděpodobné vysoké náklady na provoz a údržbu; parkování na pozemcích mimo řešené území.

_________

Návrh č. 1

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3

Účastník: Jiří Richter, Kristína Richter Adamson, Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička

Autoři: Jiří Richter – ARB 087472H (25%), Kristína Richter Adamson – ARB 082667G (25%), Anne-Sereine Tremblay – Holandská komora architektů 1.160515.003 (25%), Jan Kudlička (25%).

Anotace návrhu: Projekt nové multifunkční haly reaguje na komplexní urbanistické souvislosti v řešeném území a to zejména co se týče napojení tělocvičny na stávající základní školu. Navržený koridor není pouhou chodbou, ale spojovacím elementem objektů v území, na který dále navazují nové funkce jako venkovní tribuna se šatnami a skladem nebo dětské hřiště s vodním prvkem.

Z hodnocení poroty:

Klady návrhu: úměrný objem vůči okolí; dobré řešení tělocvičny; parkování na vlastním, pozemku pod budovou.
Nedostatky návrhu: problematická vnější nosná konstrukce z hlediska nároku na řešení tepelných mostů a nároků na údržbu; poměr zasklených a nezasklených ploch fasády je problémem pro tepelnou stabilitu budovy; nerovnoměrné denní osvětlení; nevhodné řešení čistého a nečistého provozu; málo úložných prostorů v šatnách; nevhodná průchozí klubovna; chybí zádveří.

_________

Návrh č. 4

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3

Účastník: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Autoři: Lukáš Ehl – ČKA 3 952 (33,33 %), Tomáš Koumar – ČKA 2 700 (33,33 %), Jana Vichorcová (33,33 %)

Anotace návrhu: Jedinečný charakter místa – přírodní akropole nás vede k umístění objektu tělocvičny co nejblíže k ulici Za Sokolovnou. Snažíme se změkčit její objem částečným zapuštěním do země a tvarováním hmoty. Povrch tělocvičny navrhujeme z povětrnostně odolné oceli COR-TEN. Ta svou živou barevností a patinou dobře doplňuje režné zdivo Sokolovny a školy. Investiční náklady jsou vyváženy bezúdržbovostí.

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: úměrný objem stavby; využití propojovacího koridoru ke škole i pro další aktivity;
kvalitní řešení šaten; parkování na vlastním pozemku pod budovou.
Nedostatky návrhu: příliš výrazné architektonické gesto neodpovídá účelu budovy; fasáda s tmavým povrchem z kortenu se bude v létě neúměrně přehřívat a zatěžovat tak i bezprostřední okolí; nevhodné tvarování objemu; problematické užívání prostorů se šikmými stěnami a stropy; nevhodný tvar nářaďoven; problematický přístup od vstupu ke klubovnám; chybí zádveří u vstupu.

________

Návrh č. 5

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3

Účastník: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Autoři: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek – ČKA 3658, Ing. arch. Martin Stoss, Ing. arch. Nikoleta Slováková, Bc. Jakub Koštýř

Anotace návrhu: Na louce pod školou a sokolovnou levituje střecha-paluba se sportovišti. Hala je částečně zapuštěná do terénu. Tímto opatřením se snižují náklady na vytápění i náklady na údržbu fasády. Okny umístěnými mezi střechou a terénem vniká světlo a vzduch do interiéru. Venkovní i vnitřní sportoviště jsou vrstveny nad sebe a šetří tak okolní krajinu.

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: konceptuální myšlení, které umísťuje významnou část stavby pod úrovní terénu; umístění stavby nezatěžuje okolí a nechává vyniknout sokolovnu; úměrný objem stavby – nekonkuruje sousedním stavbám; parkování na vymezeném pozemku – na terénu; možnost alternativního užívání parkoviště.
Nedostatky návrhu: konceptuální přístup není dotažený, stavba vytváří bariéru v území; nedostatečná práce s návazností na okolní terén; vyvýšení venkovních sportovišť znemožňuje plnohodnotné využití celého areálu, chybí kontakt sportovců a diváků; výtvarné řešení je nadřazeno funkci a užití; nevyužití severního svahu pro osvětlení vnitřního sportoviště; využití vnitřní lezecké stěny je v kolizi s provozem vnitřního hřiště; nedostatečné denní osvětlení tělocvičny; nevhodný tvar kluboven; chybí zádveří u vstupu.

________

Návrh č. 8

Soutěžní panely: Panel 1_2_3

Účastník: Ing. arch. Radko Květ

Autoři: Ing. arch. Radko Květ – ČKA 1397 (100 %)

Anotace návrhu: Na minimální ploše, urbanisticky ne zcela ideální, realizovat logisticky náročnou stavbu při zachování architektonické kvality. Snaha o lehce dynamizující výraz evokující sportovní vzepětí.

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: parkování na vymezeném území a pod domem; dobré denní osvětlení.
Nedostatky návrhu: problematické architektonické řešení; neúměrný objem stavby vzhledem k okolí; nevhodné řešení šaten; umístění domu na sloupech nad terénem, je z hlediska tepelně technických parametrů stavby nevhodné; chybí zádveří u vstupu.

_________

Návrh č. 9   

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4

Účastník: Prof. Ing. arch. Ján Stempel

Autoři: Ján Stempel – ČKA 646 (34%); Alexandr Skalický – ČKA 808 (33%), Jakub Tesař – ČKA 3890 (33%)

Anotace návrhu: Úspěch není privilegium a je potřeba se o něj zasloužit vlastním úsilím. Takový příběh jsme chtěli vepsat do výtvarného návrhu haly. Halu jsme navrhli jako ekonomickou, nízkoenergetickou a bezúdržbovou stavbu, která kombinuje účelné technické řešení stavebních prvků a materiálů s výtvarným řešením, inspirujícím příběhem cesty sportovce „od startovní čáry“ k úspěchu spojenému s medailemi symbolizovanými eloxovanými plechy v odstínu stříbrné, bronzové a zlaté.

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: dispoziční řešení na jednom provozním podlaží; technicky kvalitní, pragmatické řešení – správně vyřešen čistý a nečistý provoz; dobré řešení kluboven – umístění vedle sebe umožňuje propojení pro jiné aktivity; parkování na vymezeném pozemku – pod budovou s návazností na vnější sportoviště; propojovací krček není bariérou a vytváří „skybox“ s výhledem na areál i přilehlou krajinu.
Nedostatky návrhu: hala  je necitlivá k přilehlým budovám, zejména rodinným domům na jihozápadě; provozní podlaží pod halou tělocvičny způsobilo nepřijatelnou výšku budovy; umístění domu na sloupech je z hlediska tepelně technických parametrů stavby nevhodné.

_________

Návrh č. 10

Soutěžní panely: Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4

Účastník: Ing. arch. Martin Feistner a Ing. arch. Jiří Hůrka

Autoři: Ing. arch. Martin Feistner – ČKA 775 (50 %), Ing. arch. Jiří Hůrka – ČKA 92 (50 %)

Anotace návrhu: Vyvážená kompozice hmot, dostatečné odstupy od okolních objemných staveb. Elementární hmotové řešení stavby. Prostorná veřejná plocha před halou, maximum parkovacích stání v podzemí. Zachování průhledu v prostoru hřiště UEFA. Optické propojení interiéru haly s venkovním sportovištěm. Prostorová velkorysost řešení (dvoupodlažní vstupní hala, světlá výška sportovní haly 9 m). Propojení haly s budovou ZŠ polozapuštěným tunelem.

Z hodnocení poroty:
Klady návrhu: kultivovaný návrh dispozic; parkování na vymezeném pozemku – pod zemí a před vlastní budovou.
Nedostatky návrhu: vysunutí hlavního objemu na sever zmenšuje vnější sportoviště; neúměrně rozsáhlý a nedořešený prostor před vstupem je navržen na úkor velikosti oválu; nevhodné rozmístění šaten do dvou podlaží; nevhodné umístění prosklených ploch v tělocvičně u hrací plochy; chybí zádveří u vstupu.