Závěrečný protokol

Ze závěrečného protokolu o hodnocení soutěžních návrhů:

Porota se shodla, že vyřešení úprav severní části Ďáblického hřbitova (prostoru pro uctívání a vzdělávání v návaznosti na Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) je nejen složitou architektonickou otázkou, ale s ohledem na význam hřbitova také otázkou etickou, historickou i politickou. Členové poroty i přizvaní experti po celou dobu konání soutěže upozorňovali na nutnost citlivého přístupu k pietnímu prostoru hřbitova a respektu ke kubistickým stavbám a k limitům národní kulturní památky.

Porota složená z předních českých architektů a krajinářských architektů se za podpory přizvaných zástupců zadavatele a velké skupiny expertů pečlivě věnovala nejen přípravě celé soutěže a jejímu zadání, ale také na svém jednání dne 30. 8. 2022 zodpovědnému posuzování doručených soutěžních návrhů. Porotci si uvědomovali, že se soutěžící museli s ohledem na význam a charakter hřbitova, statut kulturní památky a požadavky na nakládání s pohřebištěm vyrovnat s poměrně komplikovaným zadáním. Konstatovali, že všichni soutěžící přistupovali k řešení pietní úpravy Ďáblického hřbitova s pokorou a pietou k pomníkům II. a III. odboje i dalších částí řešeného území. Žádný z odevzdaných soutěžních návrhů nezasahuje do území pohřebiště s hromadnými šachtovými hroby, u všech návrhů je patrná snaha o ponechání stávajícího terénního reliéfu a zdůraznění prohlubní šachet jemnými úpravami zeleně.

Porota vybírala návrhy na základě předem stanovených kritérií uvedených v soutěžních podmínkách, mezi něž patří komplexní architektonická kvalita navrženého řešení, optimální naplnění požadavků zadavatele, ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost a udržitelnost a provozní hospodárnost. Snažila se nalézt citlivé krajinářské úpravy řešeného území, které vhodně propojí severní část Ďáblického hřbitova (v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) se vstupními prostorami na hřbitov u severní kubistické brány (včetně návrhu funkčního využití dvojice kubistických pavilonů) a zároveň naváže na návrh zázemí hřbitova (jak obřadní síně, tak doplnění technického zázemí a provozního zázemí pro zaměstnance).

Návrhy č. 5 a č. 8 podle hodnocení poroty nejlépe naplnily zadání soutěže a posunují kvality místa, a proto se porota rozhodla udělit oběma společně druhou cenu. Porota se rozhodla neudělit první a třetí cenu.