Soutěžní zadání

Součástí projektové části soutěžního návrhu je:

• Krajinářská úprava celého řešeného území, která vhodně propojí severní část Ďáblického hřbitova (v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) se vstupními prostorami na hřbitov u severní kubistické brány (včetně návrhu funkčního využití dvojice kubistických pavilonů) a naváže na návrh zázemí hřbitova (jak obřadní síně, tak doplnění technického zázemí a provozního zázemí pro zaměstnance).

Součástí ideové části soutěžního návrhu je:

• Předprostor před severní kubistickou branou (včetně návrhu velikosti a formy návěstidla);
• Kultivace severní části pozemku za hřbitovní zdí (stávající náletová vegetace významně ovlivňuje vnímání pietního prostoru);
• Rozšíření pietního místa východním směrem do zahradnictví (v současné době probíhá sondáž, zda nejsou šachtové hroby i v tomto prostoru).

Předmětem soutěžního návrhu není:

• Návrh samotné výstavní expozice (interiérové, exteriérové);
• Návrh navigačního systému.

Soutěž o návrh má za úkol také ověřit správnost zadavatelem předpokládaných stavebních nákladů. Stavební náklady byly zadavatelem stanoveny dle stavebního programu a jednotných cenových ukazatelů RTS pro rok 2022 ve výši cca 55 mil. Kč bez DPH (upřesněno v bilanční tabulce). Výše uvedené stavební náklady nezahrnují položky na vybavení interiéru, řešení expozic a infrastrukturu.

Navržené krajinářsko-architektonické řešení areálu hřbitova v Ďáblicích musí být realizovatelné a musí umožnit fungování exteriérových a interiérových expozic. Zároveň se požaduje vytvoření kvalitního prostředí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami.

Podrobný stavební program viz Příloha P2_Zadání – stavební program.

Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěže

Nedodržení požadavků na řešení předmětu soutěže uvedených v odst. 2.2 není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalitu a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu posoudí porota podle kritérií uvedených v odst. 7.1.