Výsledky

Fotografie současného stavu severní části Ďáblického hřbitova v Praze. Dosavadní úpravy Čestného pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů neodpovídají jeho významu. Výsledky architektonické soutěže jsou po dlouholetých diskusích dalším krokem na cestě ke kultivaci tohoto pietního místa.

Ze závěrečného protokolu o posuzování soutěžních návrhů

Porota se snažila v souladu s předmětem soutěže nalézt citlivé krajinářské úpravy řešeného území, které vhodně propojí severní část Ďáblického hřbitova (v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů, příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) se vstupními prostorami na hřbitov u severní kubistické brány (včetně návrhu funkčního využití dvojice kubistických pavilonů) a zároveň naváží na návrh zázemí hřbitova (jak obřadní síně, tak doplnění technického zázemí a provozního zázemí pro zaměstnance). Porota vybírala návrhy na základě předem stanovených kritérií uvedených v soutěžních podmínkách, mezi něž patří komplexní architektonická kvalita navrženého řešení, optimální naplnění požadavků zadavatele, ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost a udržitelnost a provozní hospodárnost. Porota se shodla, že vyřešení úprav severní části Ďáblického hřbitova (prostoru pro uctívání a vzdělávání v návaznosti na Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů) je nejen složitou architektonickou otázkou, ale s ohledem na význam hřbitova také otázkou etickou, historickou i politickou. Soutěž o návrh považuje porota za důležitý krok navazující na dosavadní mnohastrannou diskusi o Ďáblickém hřbitově a za seriózní způsob hledání nejlepšího řešení tohoto území. Členové poroty i přizvaní experti po celou dobu konání soutěže upozorňovali na nutnost citlivého přístupu k pietnímu prostoru hřbitova a respektu ke kubistickým stavbám a k limitům národní kulturní památky. Porota složená z předních českých architektů a krajinářských architektů se za podpory přizvaných zástupců zadavatele a velké skupiny expertů pečlivě věnovala nejen přípravě celé soutěže a jejímu zadání, ale také na svém jednání dne 30. 8. 2022 zodpovědnému posuzování doručených soutěžních návrhů. Porotci si uvědomovali, že se soutěžící museli s ohledem na význam a charakter hřbitova, statut kulturní památky a požadavky na nakládání s pohřebištěm vyrovnat s poměrně komplikovaným zadáním. Konstatovali, že všichni soutěžící přistupovali k řešení pietní úpravy Ďáblického hřbitova s pokorou a pietou k pomníkům II. a III. odboje i dalších částí řešeného území. Žádný z odevzdaných soutěžních návrhů nezasahuje do území pohřebiště s hromadnými šachtovými hroby, u všech návrhů je patrná snaha o ponechání stávajícího terénního reliéfu a zdůraznění prohlubní šachet jemnými úpravami zeleně. Porota udělila dvěma nejlépe hodnoceným návrhům (návrhu č. 5 a č. 8) shodně 2. ceny, 1. cena a 3. cena nebyly uděleny. Porota doporučuje zadavateli vyzvat v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) oba oceněné návrhy a jednat s nimi o dopracování studie dle doporučení poroty. Na základě výsledku JŘBU bude následně uzavřena s vítězem smlouva o dílo na dopracování všech fází projektové dokumentace.

Oceněné návrhy

2. cena – návrh č. 5 – MCA atelier, s. r. o.

Panel č.1  Panel č.2

Autoři: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., MgA. Tereza Melková, Ing. arch. Radek Novotný, spolupráce: Ing. arch. Jiří Opl, Ing. Josef Souček, David Hora, DiS.

Anotace: Památníkem je místo pohřebiště jako celek – reliéfní obraz prolnutí symbolického jazyka a autentického terénu. Kamenné fragmenty – stopy rozvrácenosti a promíchání událostí, hrdinství i selhání, se znovu skládají v pravdivě interpretovaný celek paměti. Šachtové hroby jsou vymezeny zvedajícími se kamennými krami. Kry řeky života narazily na břeh smrti. Nepřekrytý, odhalený terén hrobů se zviditelněnou plasticitou přináší autentický prožitek. Neuzavřenost a elementárnost výtvarného jazyka umožňuje do budoucna úpravy reagující na nové poznatky.

Hodnocení: Porota oceňuje, že se jedná o návrh, který je okázalý a skromný zároveň. Pokrytí pohřebiště kamennými krami s občasnými reflexními plochami zrcadel má charakter land-artové instalace, která má za cíl umocnit stávající terénní reliéf hromadných hrobů. Ve vstupním prostoru se návrh chová přiměřeně a nekonkuruje kubistické architektuře. Návrh má edukativní a informační roli, pro tento účel vhodně využívá kubistické rondely. Má jasně čitelnou scénografii a materiálovou skladbu, která dotváří autenticitu místa. Koncept umožňuje velkou flexibilitu a nebrání případné budoucí badatelské činnosti v místě hromadných hrobů.
Doporučení poroty: 1) Zvážit míru kamenné instalace kolem hromadných hrobů a v blízkosti kořenového systému stávajících stromů. 2) Konkretizovat míru pokrytí vegetací, doplnit detailnější řešení vegetace v rámci kamenných polí. 3) Dopracovat řešení technickoprovozního zázemí. 4) Konkretizovat bezbariérový přístup k pietním místům.

2. cena – návrh č. 8 – Architektonická kancelář Jiří Kolomazník, s. r. o.

Panel č.1  Panel č.2

Autoři: Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. Daniel Matějka, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Růžička, MgA. Adam Hejduk, Mgr. Neli Hejkalová, arch. Volodymyr Paliy, Ing. arch. Igor Serenčko, Ing. arch. Adéla Varmužová, Ing. arch. Dominika Štefková

Anotace:

Nebýt porevolučních let, připomínaly by mrtvé v Ďáblicích pouze drobné terénní nerovnosti u zdi. Zeď a její odlehlost je příčinou, proč byli pohřbeni právě zde. Kubistická hřbitovní zeď je provázána s příběhy živých i mrtvých lidí. Navržený nový přístup k pohřebišti spojený s reflexí a vzdělávací funkcí, se Zahradou paměti, kde jsou umístěny některé stávající památníky a s místem pro pietní shromáždění se Šachtou duší, sleduje zeď v celé délce od vstupu, až po její náhlé ukončení. Spolu s dnešní přístupovou cestičkou vzniká druhá možnost, jak se k pohřebišti dostat. Nová přístupová cesta je vedena těsně podél ohradní zdi. Dnešní slepou cestičku, která dělí Čestné pohřebiště na dvě nestejné části, rušíme a nahrazujeme vyvýšeným chodníkem vedoucím po jeho obvodu. Nová cesta s funkcí edukace a vnitřní a vnější reflexe od vstupní brány k místu vzpomínkového shromáždění a vlastnímu pietnímu území je materiálově sjednocena použitím kovových lamel v nášlapné vrstvě a odrazivých materiálů na stěnách (leštěné plechy na vnější straně zázemí zaměstnanců). Jako hlavní vstup pro pěší je určena brána u severního kiosku. Proti ní stojí začátek segmentové reflexní stěny z leštěných kovových plátů s označením Čestné pohřebiště Ďáblice, která dále představuje prostor pro expozici. Trasa vede návštěvníka do prostoru proměnlivých proporcí, vymezeného kubistickou zdí – vizuálně zdvojenu jejím odrazem v kovové ploše. Pod skupinou lip projdeme k nároží hřbitova, kde lze z lavičky přehlédnout celou expozici (nabízí také prostor pro skupinové programy) a dále v blízkosti kmenů stromů pokračujeme přes Zahradu paměti až k Čestnému pohřebišti. Spolu s postupně stále konkrétnějšími informacemi a příběhy z historie místa a reflexí vlastního já v odraze stěn je vytvořen prostor znejistění. Anonymní a vzdálené příběhy, data a jména jsou doplněny živými obrazy přítomných návštěvníků a dochází k pomyslnému prolnutí přítomnosti a minulosti v jednom obrazu a symbolicky spojení lidských osudů živých s životy mrtvých.

Hodnocení: Porota oceňuje komplexnost řešení promyšlenou dramaturgií pohybu návštěvníka i scénologičnost prostoru. Začíná to uchopením vztahu Hoffmanovy kubistické zdi k tématu, pokračuje využitím hrazení objektu nového hospodářského zázemí k formování proměnlivého prostoru, který v každém okamžiku zůstává v kontaktu s obnaženou hřbitovní zdí, vyúsťuje do demokratického prostranství s rozmístěním existujících memoriálních artefaktů. Nejlépe se tím vypořádávají s mnohdy protichůdnými zájmy a požadavky. Pojetí plochy stávajících hromadných hrobů včetně navržené skladby vegetace bylo nejlépe, nejcitlivěji a nejrealističtěji pojato. Návrh má kvality a vrstevnatost, které však nejsou na první pohled jednoduše čitelné v grafickém zpracování.
Doporučení poroty: 1) Zvážit rozsah lávky kolem hromadných hrobů. 2) Zvážit technologii řešení mlatové plochy. 3) Grafické vyjádření návrhu řešení upravit do více srozumitelné podoby.

Ostatní soutěžní návrhy

Návrh č. 1 –  Till Rehwaldt

Panel č.1  Panel č.2

Autoři: Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. arch. Michal Rouha, Ing. Radka Matoušková, Ing. Anežka Bauerová, Ing. arch. Marie Delongová

Anotace: Severní část Ďáblického hřbitova odráží velmi temný obraz nejen naší historie, ale i naší společnosti a nás samých. Můžeme úpravou povrchu napravit nedůstojnost a hrůzy skryté pod ním? Domníváme se, že na to je náš obor krátký. Proto se návrhem nesnažíme o nápravu, ale o zkulturnění, upozornění a informování, což snad časem motivuje naši společnost ke skutečnému napravení a důstojnému uložení lidských ostatků. Návrhem se prolíná motiv otisku, jako šetrného nástroje pro vkládání nových vrstev do stávajícího prostoru, který je potřeba ctít a jen místy podpořit, oživit, rozšířit. Kubistický sloh celého areálu propisujeme do nových stavebních objektech. Tvar terénní morfologie nad šachtami masových hrobů využíváme k jejich popisu a k citlivé pietě.
Hromadné hroby opět označují cedulky s čísly. Celým prostorem čestného pohřebiště nás provází charakteristické pojetí dlažby, které se směrem k okolnímu hřbitovu mění zpět do stávající žulové dlažby.

Vstupní prostor nese informačně-vzdělávací funkci. Místo Piety navazuje na otevřené prostranství kolem obřadní síně. Návrh pracuje s tvarem terénních propadlin. Vzniká uskupení kamenných modelací, které nesou základní popis charakteru a složitosti místa, jména popravených a umučených vězňů a příslušníků II. a III. odboje a čísla hromadných hrobů. Předpokládá se postupné doplňování jmen a čísel, dle aktuálních badatelských poznatků. Tvarově obdobný prvek homole je použit i pro vnitřní expozici umístěnou ve stávajících rondelech. Cesta k masovým hrobům nám pomáhá v utříbení myšlenek. Samotné místo pohřebiště poskytuje prostor k tichému rozjímání. Místo, a charakter terénních prohlubní, k návštěvníkovi samo o sobě silně promlouvá a každý další objekt navíc jen odvádí pozornost od podstaty sdělení. Místo Ticha tvoří rozšířené prostranství s dlouhou lavicí, které se pohledově obrací k masovým hrobům. Jednotlivé jámy jsou označeny cedulkou s číslem šachty. Cesta zde nekončí slepě. Podél hřbitovní zdi se nově vine pěšina, která Místo Ticha rozšiřuje a propojuje ho s Místem Piety. Prostor je doplněn o přenosné židle, návštěvník si tak sám zvolí místo pro vzpomínání. Hlavní přístupové trasy i Místo Piety jsou dále doplněny o lavičky, jejichž součástí je i přízemní osvětlení.

Návrh č. 2 – Vladimír Sitta a Eduard Sojka architektonický atelier s. r. o.

Panel č.1  Panel č.2

Autoři: Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. Eduard Sojka, Ing. arch. Pavel Paseka

Anotace: Pokusili jsme se nadzvednout závěje času a nechat vstoupit do kolektivní paměti vše, co se v tomto místě odehrálo. Snažili jsme se zviditelnit a odhalit statistiku smrti. Návrh je polemikou se zavedenou ikonografii permanence, svázanou s neměnnými materiály zabořenými do země. Rejstřík paměti se vznáší nad hlavami návštěvníků jako oblak v korunách stromů. Zjizvená topografie zeleného kob- erce zůstává tichým svědkem spiknutí dob minulých.

 

Návrh č. 3 – re:architekti studio s. r. o.

Panel č.1 a č. 2

Autoři: re: architekti studio s. r. o. / Ondřej Synek, David Pavlišta, Jan Vlach, Jiří Žid; baukuh studio associato / Andrea Zanderigo, Pier Paolo Tamburelli; symbio studio s. r. o. / Marie Gelová, Pavla Drbalová

Anotace: Ďáblický hřbitov je důležitým místem paměti. Navržená úprava hřbitova je definována sérií jemných intervencí, které upozorňují na přítomnost masových hrobů, mění pavilony u vstupu na výstavní prostory a redefinují technické zázemí. Do prostoru památníku umisťujeme nové prvky: pylon, památník bezejmenných, podlouhlou lavici, pítko a prostor pro ceremonie. Řešené území nevyčleňujeme z celku hřbitova, naopak se jej snažíme propojit s ostatními částmi hřbitova.

Návrh č. 4 – OBJEKTOR ARCHITEKTI s. r. o.

Panel č. 1  Panel č. 2

Autoři: MgA. Jakub Červenka, MgA. Václav Šuba, Ing. arch. Karel Scheib, Ing. arch. Alice Boušková

Anotace: Příběh hřbitova propisujeme do veřejného prostoru Ďáblické ulice formou vertikální brány a horizontální linie návěstidla. Ta plynule vyrůstá v prostorový objekt, který vypráví temné příběhy naší historie. Svým tvarem objekt navádí návštěvníky k těžišti hřbitova – topografii hřbitovních jam.
Alej s rozbitým asfaltovým povrchem odkazuje k násilí, jež je za celým příběhem skryto, doslovně pak k existenci servisní brány a pomyslnému pohybu těžké techniky. Okruh vrcholí lávkou v patě kubistické stěny, který nabízí pohled na temná období naší historie.

Návrh č. 6 – Architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Panel č.1  Panel č.2

Autoři: MSc. Marie Pourghasem Omandani, Ing. arch. Václav Matějka, Ing. Martin Bosák

Anotace: Návrh vkládá do řešeného území lomenou vodící linii, která pozve návštěvníky k prohlídce areálu, provede je přes všechna důležitá místa a patřičně popíše jejich význam. Symboliku této linie je možné nalézt v proplétání ideální cesty života každého člověka s cestou bolesti a utrpení až po dosažení finálního smíření a nového začátku.

Návrh č. 7 – Studio NEW WORK s. r. o.

Panel č. 1  Panel č. 2

Autoři: MgA. Svatopluk Sládeček, Ing. arch. Jaroslav Matoušek, Ing. arch. Susanna Brunová, Ing. arch. Zuzana Zbellová

Anotace: Považujeme za důležité zviditelnit množství lidí pohřbených v šachtách hromadných hrobů, zachovat jména pohřbených, která známe a umožnit zapsání jmen která se ještě podaří zjistit. Chceme vytvořit místo pro konání pietních akcí i pro zastavení běžných návštěvníků, které bude v těsné blízkosti území, ale ne přímo na půdě, kde jsou hroby.