Průběh soutěže

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE ZVEŘEJNĚNÍM NA PROFILU ZADAVATELE 18. PROSINCE 2023

Zadávací dokumentace je přístupná na hlavním elektronickém nástroji zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00250805

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-arealu-steinbrenerovy-tiskarny-ve-vimperku-1

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST DO 12.00 HODIN 18. LEDNA 2024

V první části soutěže o návrh může neomezený okruh zájemců předložit žádost o účast v soutěži a předložit své portfolio, jehož prostřednictvím prokáží svou technickou kvalifikaci. Účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím rozšířeného elektronického nástroje zadavatele

SMART. EZAK.CZ 

https://smart.ezak.cz/contract_display_196.html

SNIŽOVÁNÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ CCA 25. LEDNA 2024

Porota žádosti o účast posoudí a vybere na základě kvality předložených prací v portfoliu sedm účastníků, kteří budou vyzváni ke zpracování soutěžního návrhu. Hodnotícím kritériem bude míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím portfolia referenčních prací – porota bude u předložených prací hodnotit jejich celkovou urbanisticko-architektonickou kvalitu. Portfolio bude obsahovat prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních staveb. Vybrané referenční projekty portfolia by měly dokládat zkušenost účastníka a spolupracujících osob vzhledem k předmětu této veřejné zakázky. Portfolio bude obsahovat maximálně pět referenčních zakázek, které svým zaměřením či koncepčním řešením co nejvíce odpovídají předmětu soutěže (očekávají se především realizace či návrhy obdobného charakteru, jako je předmět soutěže). Požaduje se alespoň jedna realizace. Součástí prezentace bude obrazová část: fotografie (u nerealizovaných staveb vizualizace), pohledy, situace, řezy atd.

VÝZVA KE ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU DO CCA 8. ÚNORA 2024

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PRO VYZVANÉ ÚČASTNÍKY 15. ÚNORA 2024

ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ DO 12.00 HODIN 11. DUBNA 2024

HODNOTICÍ ZASEDÁNÍ POROTY 18. DUBNA 2024

Soutěžní návrhy posoudí nezávislá odborná porota společně se zástupci zadavatele podle kritérií kvality v souladu s § 116 ZZVZ a to bez pořadí významnosti následovně:

  1. komplexní architektonická kvalita navrženého řešení;
  2. optimální naplnění požadavků zadavatele;
  3. ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost;
  4. udržitelnost a energetická a provozní hospodárnost.

Nejvhodnější návrhy budou oceněny, ostatní účastníci obdrží náhrady výloh.

CÍL UŽŠÍ SOUTĚŽE O NÁVRH

Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) veřejnou zakázku na dopracování soutěžního návrhu do formy studie a následně na dopracování všech fází projektové dokumentace a na výkon souvisejících služeb (zejména dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR, dokumentace pro stavební povolení – DSP, dokumentace pro provádění stavby – DPS včetně dokumentace pro výběr zhotovitele, související konzultace, projednání a autorský dozor) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Soutěžní návrhy mají respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Celkové stavební náklady na realizaci záměru – revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny se předpokládají ve výši cca 140 milionů Kč bez DPH. Cílem soutěže je mimo jiné prověřit reálnost záměru a odhadované výše uvedených nákladů.

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky dle § 16 ZZVZ činí přibližně 15 400 000 Kč bez DPH – je tvořena součtem cen a náhrad výloh pro soutěžící ve výši 1 400 000 Kč bez DPH v soutěži o návrh a předpokládaného honoráře za následnou zakázku na služby ve výši 14 000 000 Kč bez DPH.