Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří

By | 2021-02-25

Výběrové řízení přineslo zajímavé spektrum různorodých přístupů, jimiž se mohla komise vážně zabývat, a v tomto ohledu splnilo výběrové řízení očekávání členů poroty i zadavatele. Porota posuzovala předložené návrhy řešení s ohledem na kritéria stanovená ve výzvě do výběrového řízení – komplexní urbanistická, architektonická a konstrukční kvalita navrženého řešení, realizovatelnost řešení, odhad stavebních a provozních nákladů a prezentace návrhu účastníkem. Na základě odborného posouzení návrhů vybrala porota dvě nejvhodnější řešení – návrhy účastníků č. 1 a č. 3.

Vítěz výběrového řízení – účastník č. 3 (Ing. Ladislav Dvořák, Ing. Ladislav Šašek) zaslal zadavateli dne 26. 11. 2020 zprávu, v níž s omluvou oznámil, že nedošlo k vyjasnění vztahu mezi účastníkem a ostatními spoluautory soutěžního návrhu (jak bylo požadováno doložit zadavatelem v čestných prohlášeních), a proto se vzdává účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel tedy nebude účastníka č. 3 vyzývat k jednání a rovnou se obrátí na účastníka č. 1, který se umístil na 2. místě. Pokud nedojde ke shodě, může zadavatel postupně vyzývat k jednání další účastníky dle umístění ve výběrovém řízení.

Účastník č. 1 – Link projekt, s. r. o., bude vyzván zadavatelem k jednání o dopracování studie lávky a uzavření smlouvy o dílo na kompletní projektovou dokumentaci.

2. MÍSTO – návrh účastníka č. 1 (Link Projekt, s. r. o.)

Anotace návrhu: Jednoduchá a funkční železobetonová konstrukce nové lávky nahrazuje kompletně původní železobetonovou konstrukci včetně předpolí při zachování dřevěné části lávky. Lávka poskytuje komfortní propojení pěší a cyklistické dopravy přes Ohři i vstup na ostrov a poskytuje nerušený výhled do okolní přírody. Úpravy předpolí zkulturňují prostor zelení a skýtají nové možnosti jeho rekreačního využití.

Hodnocení poroty: Autoři přicházejí se soudobým řešením, jehož silnou stránkou je jednoduchost. Do území, které řeší v širších souvislostech, vstupují citlivě a s pokorou. Hlavní dominantou zůstává původní dřevěná lávka, která je nedílnou součástí obrazu města. Doplňují ji vhodně jednoduchou subtilní bílou konstrukcí nové lávky, která plynule přechází do obou předpolí. Návaznost lávky na ostrov odpovídá svou formou současným potřebám města. Detail napojení nové lávky na dřevěnou konstrukci je nekonfliktní, stejně tak promyšlené je materiálové použití a detaily včetně integrovaného osvětlení či hladkého podhledu. Předmostí ústící do ulice Nádražní je třeba dořešit. Porota považuje pilíře za nedostatečně dimenzované s ohledem na případný náraz plovoucího předmětu při povodni. Rovněž je diskutabilní koncepce malého rozpětí pilířů. Bezsloupkové zábradlí je konstrukčně poměrně náročné. Odvodnění lávky středem (v ose lávky) nepovažuje porota za vhodné.

Konstrukce nové lávky má snahu být subtilní, v předložené podobě je realizovatelná, ale vzhledem k tomu, že se lávka nachází v záplavovém území, musí její pilíře odpovídat normě a vzdorovat případnému nárazu plujícího předmětu (kmen, kra), což není v případě navržených ocelových trubek tohoto průměru reálné.

Soutěžní panel

3. MÍSTO – návrh účastníka č. 2 (MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej)

Anotace návrhu: Materiál UHPFRC – extrémně štíhlá konstrukce, bezúdržbová, trvanlivá; přímo pochozí, nové hlavice pilířů z probarveného mrazuvzdorného betonu; maximální zachování unikátního krajinného rázu ostrova; dosazení šedých topolů; etapizace – rampa a nové schodiště je možné budovat postupně; vybudování hřiště uvnitř prostoru rampy; skluzavka z rampy do středu kruhu je možná; zachování stávajícího schodiště dokud může ještě sloužit; nové schodiště ve stejné trase; nová světla – pouliční lampy; úprava stávající rampy – seříznutí koruny opěrek, nový mrazuvzdorný povrch; nové zábradlí; nové schodiště na západní straně.

Hodnocení poroty: Kladem návrhu je inovativní konstrukční řešení nové části lávky z UHPC prefabrikátů. To je podpořeno nevšedním barevným řešením s černě zabarvenou mostovkou. Značně problematické je navržení levého předmostí, kterému nebyla věnována prakticky žádná pozornost a oproti dnešnímu stavu nepředstavuje zlepšení – naopak přímé schodiště v ose mostu se stává z hlediska bezpečnosti rizikem. Není dořešena ani návaznost na původní konstrukci lávky. Zbytečným prvkem, kterému je naopak věnována velká pozornost, je spirálová rampa na ostrov, která se jeví jako problematická i z hlediska možné povodně.

V navržené podobě je řešení realizovatelné, bylo by však vhodné uvážit některé zásadnější úpravy návrhu. UHPC prefabrikáty jsou finančně náročnější (i s uvážením dlouhodobé životnosti) a omezují výběr budoucího zhotovitele.

Soutěžní panel

4. MÍSTO – návrh účastníka č. 4 (Ing. arch. David Mareš)

Anotace návrhu: Návrh vychází z požadavku minimalizovat náklady i zásahy do přírodního prostředí koryta Ohře. Lehká ocelová konstrukce umožňuje zvětšení průchozí šířky lávky, aniž by byly stávající pilíře přitíženy. Montáž lze provést autojeřábem z nábřeží. Severní nástup je proměněn tak, aby bylo dosaženo intuitivnosti tras pěších i cyklistů a rehabilitováno městské nábřeží. Řešení rampy na ostrov dotváří pobytový plácek u vody. Celkový dojem lehkosti lávky posílí vnímání okolní přírody.

Hodnocení poroty: Porota pozitivně hodnotí řešení širších vztahů a veřejných prostranství v blízkosti lávky, tedy návrh levého předmostí příjemnou rampou, ale i městotvorný přístup k nábřeží a přilehlé části ostrova, který významně podporuje pobytovou funkci nábřeží. Konstrukční a materiálové řešení samotné lávky je značně diskutabilní. Sice zachovává základní strukturu pilířů, což lze považovat za koncepční přístup, ale otevřená ocelová konstrukce mostovky je velmi složitá a členitá. Mostovka z pororoštu je komplikovaná z uživatelského hlediska (náročná na údržbu, námraza, propadávání vody a nečistot atd.), stejně tak lze považovat za velmi problematické napojení nové lávky na stávající dřevěnou konstrukci. Pozitivně je vnímáno připomenutí pylonů osvětlení jako stopy historické stavby – původní železobetonové lávky.

V navržené podobě je řešení realizovatelné, bylo by však vhodné uvážit některé zásadnější úpravy návrhu.

Soutěžní panel

NÁVRH ÚČASTNÍKA Č. 3, KTERÝ ODSTOUPIL Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ :

1. MÍSTO – Ing. Ladislav Dvořák, Ing. Ladislav Šašek

Anotace návrhu: Subtilní jednoduchá betonová lávka tečným obloukem plynule klesá od dřevěného krytého mostu skrz přípojná rozšíření lávky směrem k oběma břehům. Olemovaná štíhlými pylony s původními lampami v místech vstupu z předpolí a tvarováním zábradlí vycházejícím z tvarosloví dřevěné lávky dotváří jednolitý celek.

Hodnocení poroty: Jedná se o velmi dobře navrženou lávku, a to jak z konstrukčního hlediska, tak z pohledu napojení na město. Pozitivně je vnímána skutečnost, že účastník přemýšlí nad stavem a užitím lávky i ve vzdálenější budoucnosti (v případě odstranění stávající dřevěné konstrukce apod.) a nad recyklací stavebního materiálu po demolici. Lávka má nejlépe řešené rozpětí polí i vylehčený příčný řez, návaznost na dřevěnou konstrukci je plynulá. Kladně porota hodnotí přístup do Nádražní ulice – cyklostezka vedoucí z lávky nekončí na schodišti, ale přirozeně klesá rampovým obloukem ke stávající komunikaci. Rozšíření před středním polem je zajímavým architektonickým prvkem. Konstrukce spodní stavby lávky ale působí poněkud mohutně (připomíná spíše most), diskutabilní je rovněž umisťování replik původních pylonů s osvětlením.

Navržené řešení lávky jako celku je realizovatelné. Zakládání stavby na stávajících základech však porota považuje vzhledem k nejasnému stavu pilířů za nevhodné. Rovněž je třeba zvážit kvalitu a funkčnost některých prvků (rampové schodiště na ostrov je příliš komplikované, ocelové konzoly nejsou ani estetické, ani vhodné z pohledu údržby, nesourodost povrchů – doplňování plechů přináší problémy a je finančně náročné, nepropracované je také napojení komunikací na pravém břehu atd.).

Soutěžní panel