Park u vody, Praha 7 – Holešovice

By | 2021-02-25

Odborná porota konstatovala, že zadavatel po celou dobu průběhu urbanisticko-krajinářské soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup. Definici zadání i hodnoticí řízení provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení po krajinářské, urbanistické, architektonické, estetické, užitné i ekonomické stránce.

Soutěž přinesla s ohledem na téma překvapivě velké množství (celkem 20) soutěžních návrhů se zajímavým spektrem různorodých přístupů k řešení parku, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Většina návrhů naplnila zadání a mnohé z nich přesvědčily porotu o svých komplexních kvalitách. Někteří autoři návrhů se vydali cestou přírodě blízkého parku, jiní se rozhodli pro lužní les či městský park. Celá řada návrhů představila dílčí inspirativní řešení částí řešeného území.

Porota posuzovala předložené návrhy a vybrala z nich ty nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách, mezi něž patřily: komplexní urbanistická a krajinářská kvalita navrženého řešení; naplnění požadavků zadavatele a návrh principů fungování parku. Důležitým faktorem při posuzování bylo také kritérium ekonomické přiměřenosti řešení a realizovatelnost, včetně odhadovaných nákladů na údržbu s ohledem na možnost častých záplav.

Porotci se shodli, že stavební program a kritéria hodnocení nejlépe naplnily návrhy č. 4 a č. 12, které představily komplexně zpracované kvalitní řešení parku. Počítají s rozlehlými zelenými plochami, umožňujícími volný pohyb uživatelů s různorodými aktivitami i bezkolizní průtok případné povodně. Autoři těchto návrhů respektují a citlivě posilují současné kvality místa, vztah k přírodě a řece i potenciál industriální stopy. Výhodou obou návrhů je rovněž přiměřenost stavebních i provozních nákladů.

Návrh č. 12 navíc vnáší do území neotřelou živou vrstvu, díky níž by se mohl park stát atraktivním a vyhledávaným místem pro trávení volného času obyvatel metropole, a proto se mu porota rozhodla udělit první cenu. Účastník č. 12 bude zadavatelem vyzván k jednání o dopracování studie parku u vody a uzavření smlouvy o dílo na kompletní projektovou dokumentaci. Pokud nedojde ke shodě a uzavření smlouvy o dílo s účastníkem č. 12, bude vyzván účastník č. 4, který se umístil na 2. místě.

Oceněné návrhy

1. cena – soutěžní návrh č. 12

Účastník: YYYY, s. r. o.

Autoři: Ing. Tereza Mácová, Ing. arch. Alice Boušková, Ing. Martina Tománková, Ing. Marie McClellan, MSc. Marie Petráková, Bc. Tereza Lacigová

Anotace návrhu: Záměrem návrhu je podpoření mnohovrstevnatého charakteru prostoru se svéráznou estetikou. Specifické historické stopy ustanovují jedinečný narativ prostředí, na který návrh parku navazuje a interpretuje jej skrz současné prvky. Koncepcí ve všech jejích rovinách zároveň proplouvá prvek svobody, který v tomto prostředí vnímáme jako klíčový. Cílem návrhu je vznik svébytného, autentického prostoru v rámci koncepce přeměny břehů Trojské kotliny.

Hodnocení poroty: Komplexní návrh, dostatečně bohatý. Nevytváří dojem přetíženosti místa. Vrství různé motivy a reminiscence. Rozvíjí potenciál a kvalitu existujícího. Je ve správné míře autorský, nepůsobí nepokorně, přitom je sebevědomý. Řešení je inovativní, diverzifikované, nikoliv módní a chaotické. Působí přirozeně a srozumitelně. Zcela správně uvolňuje východní vstup od komunitní zahrady. Naopak tuto posunuje do prostoru, který je obecně pro komunitní zázemí vhodné, kde tato zahrada, ani její uživatelé, nemusí mít pocit cizosti či nadbytečnosti, naopak může dojít k plné interakci do parku. Návrh velmi kvalitně pracuje s vrstvou stromů. Koncentrace a zhuštění prostoru se jeví jako dobrá cesta v kombinaci s ředěním a prostorem prázdným. Vrstva stromů dobře propojuje přirozenou porostní kostru parku s ovocnými stromy v připomínce ovocných sadů. Přírodě blízké pojetí bylinného patra, a to zejména v hájových pozicích v podobě ruderálních a hájových luk v kontrastu s pobytovými trávníky v pozicích světlejších, je vyvážené. Jedná se o srozumitelnou, jednoduchou, a přitom potenciální funkční vegetační strukturu i kompozici. Pojetí cest, jejich rozvrstvení a materiálová střídmost v podobě betonových recyklátů, štěrku a dlažeb je vhodné i adekvátní pro území s potenciální povodňovou situací. Sestupy k řece, a tedy umožnění navázání vztahu člověka s vodou, jsou přiměřené, kontakt je dostatečně bohatý a inspirativní. Zůstává stále dostatek prostoru pro více méně přirozenou vegetaci v břehové zóně. Páteřní cyklotrasy jsou respektovány. Práce s detailem je dobrá. Návrh je ekonomicky přiměřený. Porota návrh doporučuje k realizaci.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

2. cena – soutěžní návrh č. 4

Účastník: gogolák + grasse, s. r. o.

Autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Jan Waldhauser

Anotace návrhu: Projekt se zaměřuje na využití přírodního břehu řeky, k návratu pro užívání návštěvníků, nejen v úzkém pásu podél okraje. Snaha byla břeh využít v celé hloubce řešeného území, rozšířit a doplnit nové aktivity zajímavé pro místní obyvatele. Navrhnout dlouhé, promenádní trasy a příčné, krátké, spojnice k výrazným aktivitám soustředěným na břehu. Všechny prvky navrhované v území mají přírodní barvy a charakter. Zachováváme a podporujeme divoký, naturální ráz parku.

Hodnocení poroty: Návrh předkládá civilní řešení, které přes svou zdánlivou lapidárnost dává naději, že by se po případné realizaci mohlo stát kvalitní, funkční a příjemnou paspartou dějů. Autoři respektují a citlivě umocňují současné kvality místa, ctí industriální a zároveň přírodě blízký charakter. Vyváženost řešení je přínosem pro uživatele i přírodu. Uspořádání parku člověka neznásilňuje, ale něžně ho vede. Jeho devizou je jednoduchost, která ale skýtá dostatečný prostor pro různorodé aktivity, aniž by je autor předem definoval. Kladem je rovněž respekt k charakteru záplavového území a nenáročnost údržby při běžném provozu i po povodních. Příjemné jsou i navržené detaily, např. vstup směrem od ulice U Vody doplněný pobytovým schodištěm. Určitým otazníkem je respekt k existujícímu umístění komunitní zahrady, která se v tomto místě jeví jako problematická výplň vstupu lidí do veřejného parku. Návrh je ekonomicky přiměřený.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

3. cena – nebyla udělena

ODMĚNY

Odměna – soutěžní návrh č. 1

Účastník: Ing. Tomáš Pilař

Autor: Ing. Tomáš Pilař, spoluautoři:  Berenika Pilařová, David Šmíd, Ing. Petr Jelínek, Alexandra Czerneková

Anotace návrhu: Z prázdného koutu Holešovic se zrodí park živý za všech okolností. Přes den nás do parku naláká tekoucí voda a bujná vegetace, noční osvětlení naopak park probudí po setmění a navodí pocit bezpečí. Hřiště pod mosty umožní sportovat za každého počasí a kavárna nabídne útulné útočiště během náhlého deště. Při chladných večerech v komunitní zahradě nás zahřejí plameny společného ohně. Jednoduchými zásahy využijeme potenciál místa a vdechneme parku život.

Hodnocení poroty: Porota oceňuje explicitní připomínku skutečnosti, že park jako významný veřejný prostor má žít 24 hodin denně, za šera i za noci. Kromě promyšleného osvětlení je kladně hodnocena práce s industriální stopou místa.

Soutěžní panel č. 1, 2

Odměna – soutěžní návrh č. 7

Účastník: Ing. Vladimír Sitta

Autoři: Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. Adéla Chmelová, Ing. Eliška Olšanská

Anotace návrhu: Park u vody. Přítomnost Vltavy a výhledy na Bílou skálu a vinici sv. Kláry předurčují krajinnou výjimečnost parku.

Park pro pohyb. Propojení parku s celoměstsky významnými plochami zeleně a cyklostezkou je velkým potenciálem pro rekreační a aktivní sportovní využití.

Park v pohybu. Území, ve kterém je park zasazen, čeká stavební rozvoj a příliv nových uživatelů, proto se park připravuje na tyto změny.

Hodnocení poroty: Porota pozitivně vnímá, že návrh respektuje a potvrzuje význam vstupu do území jako důležitého elementu koncepce celého parku. Autoři si uvědomují význam dešťové vody získané z okolních staveb a jejich možné využití např. pro parky.

Soutěžní panel č. 1, 2

Odměna – soutěžní návrh č. 10

Účastník: Ing. arch. Lenka Hejlová (KOLMO.eu)

Autoři: Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. arch. Martin Hejl, MgA. Natálie Kaňová, MgA. Jan Nálepa, Ing. Jakub Finger

Anotace návrhu: Do území přivádíme vodu z řeky. Strategicky vyhloubeným korytem a sekvencí tůní, které si proudící řeka bude sama upravovat. Mělčiny při březích jsou ideálním domovem lužních rostlin a hnízdištěm pro ptactvo, obojživelníky a drobné organismy. Kořenovým balem rostliny čistí vodu Vltavy, ale i dešťovku z okolí. Vzniklý biotop je ideální pro záplavovou oblast a logickým rozšířením existující fauny a flory.

Hodnocení poroty: Porota oceňuje uvědomění autorů, že původní říční krajina vypadala zcela jinak a že je třeba si tyto hodnoty připomínat a brát je v úvahu v koncepční práci v říčním území. A dělají to poetickou formou. Celkové řešení by bylo finančně velmi nákladné, a to jak stavebně, tak provozně.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Odměna – soutěží návrh č. 19

Účastník: CMC architects, a. s.

Autoři: akad. arch. Vít Máslo, Dipl. arch. David R. Chisholm

Spolupráce: Ing. arch. Pavel Paseka, Ing. arch. Anna Peteráková, Ing. arch. Aneta Všechovská Zadáková, Ing. arch. Klára Zugarová, MSc., Ing. arch. Evžen Dub

Anotace návrhu: Koncepce rozvoje celého areálu Parku U Vody vychází ze snahy maximálně zachovat stávající charakter lokality a do něj bodově doplnit a vložit aktivizační místa, která zajistí obsluhu, servis a zázemí pro všechny návštěvníky a uživatele. Umístění aktivizačních bodů vychází jednak z napojení areálu na okolní městskou strukturu a přirozený pohyb osob a dále pak z plánovaného záměru umístění cyklostezky podél břehu Vltavy. Výsledkem je kombinace jasného ale nenásilného rozmístění potřebných opatření a aktivit v nahodilé městské postindustriální džungli plné vegetace i volných ploch pro každodenní aktivity i odpočinek. (kráceno)

Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí jednoznačně vyjádřenou snahu přesunout místo pohybu k řece a nabídnout další úroveň nábřeží, kde je možný přímý kontakt s vodou a tím uvolnění a rozšíření prostoru parku pro pobytové aktivity. Návrh se projevuje vysokou kvalitou a profesionální úrovní zpracování. Celkové řešení, především pak navržená úprava nábřežní hrany, by však bylo finančně velmi náročné a překročilo by předpokládané stavební náklady.

Soutěžní panel č. 1, 2, 3, 4

Ostatní účastníci

Soutěží návrh č. 2

Účastník: Ing. Jitka Vágnerová

Autoři: Ing. Jitka Vágnerová, Ing. arch. Marek Obtulovič, KTS Nguyen Duc Trung, Íñigo Clemente Arnáiz

Spolupráce: Ing. arch. Lan Chi Obtulovičová Mai

Anotace návrhu: Na polohu parku reagujeme podobou slepého ramene s navazující říční krajinou. Pomyslnou páteř tvoří původní vlečka propojující nové aktivity. Východní slunnou část definují modelace pracující s podzemní, srážkovou i povodňovou vodou. Protikladem dynamické otevřené části je intimnější klidný lužní les. Industriální stopa v detailech jen potvrzuje, kam že se příroda vrací. Říční krajina znovu ožívá.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 3

Účastník: Ing. Andrea Junková

Autoři: Ing. Andrea Junková, Ing. Aneta Vesecká, Ing. Kristýna Haisová

Anotace návrhu: Park u vody je park s přírodním a industriálním základem. Jde o moderní prostor tvořený neotřelými prvky pro sport, umění a odpočinek – industriální pláž, prolámaná sportovní plocha, dvě venkovní galerie nebo louka s betonovými lehátky. Park oživuje plovoucí bufet nebo komunitní zahrada se společenským areálem. Vše propojuje nová třešňová alej vinoucí se jako symbolická stuha celým parkem.

Soutěžní panel č. 1, 2

Soutěží návrh č. 5

Účastník: CENEVITAE, s. r. o.

Autoři: Ing. Jiří Grulich, Ing. arch. Jana Raušová, Ing. Barbora Lišková, Ing. Yuiliana Kostyničeva, Dis., DipArch. (LSA) Vojtěch Němec, Bc. David Němeček

Spolupráce: Kristina Dastanka, Kristyna Štanglerová

Anotace návrhu: Park u vody je modrozelenou oázou v post-industriální čtvrti kombinující divočinu i park, zábavu i odpočinek. Středobodem je přirozený, rychle rostoucí Miyawakiho les slibující nenáročnou udržitelnost a maximální ekosystémové přínosy. Park je reakcí na klimatické výzvy, jako jsou povodně a tepelné ostrovy, postavenou na kulturně-osvětovém pilíři a podtrhující koncepci Trojské kotliny.

Soutěžní panel č. 1,2

Soutěží návrh č. 6

Účastník: Flera, s. r. o.

Autoři: Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Tomáš Sklenář, DiS., Ing. Lenka Táborská, Ing. Anna Vostruhová

Anotace návrhu: Doprava přes mosty produkuje vysokou hladinu hluku, díky audio-technologii dokážeme návštěvníky od tohoto rušivého elementu oprostit. Vytváříme prostor pro sdílení aktuální atmosféry. Teď a tady. Jako by tu žádné město nebylo. Silným protipólem nehostinné betonové realitě bude hra světel a stínů, kterou stačí aktivovat vlastní kreativitou návštěvníků. Zeleň městské džungle dostává svůj prostor.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 8

Účastník: MS plan, s. r. o.

Autoři: prof. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Linda Svobodová, Ing. arch. Kateřina Fišerová, Ing. arch. Henrieta Richnavská, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Tomáš Velek, Ing. arch. Kseniya Bahdanovich, arch. Nick Anthony Duero, arch. Karina Rodriguez, MgA. František Průša

Anotace návrhu: V celopražském kontextu jsme navrhli jeden z mála přitažlivých veřejných prostorů v náručí rozmanité zeleně navíc na břehu řeky, který se může pochlubit historickou stopou někdejšího průmyslového provozu. Specifického genia loci nového Parku u vody spoluvytváří jednak regenerované břehy řeky a rozsáhlé zelené plochy a jednak pestrá a trvale udržitelná skladba veřejného prostoru, která nabídne poklidná místa k setkávání, rekreaci a sportu.

Soutěžní panel č. 1, 2

Soutěží návrh č. 9

Účastník: CAMA Architekti, s. r. o.

Autor: Ing. arch. David Chromík

Spolupráce: Ing. arch. Lenka Chromíková, Diana Ivánová, Denis Pakši

Anotace návrhu: Projekt se zaměřuje na využití přírodního břehu řeky, k návratu pro užívání návštěvníků, nejen v úzkém pásu podél okraje. Snaha byla břeh využít v celé hloubce řešeného území, rozšířit a doplnit nové aktivity zajímavé pro místní obyvatele. Navrhnout dlouhé, promenádní trasy a příčné, krátké, spojnice k výrazným aktivitám soustředěným na břehu. Všechny prvky navrhované v území mají přírodní barvy a charakter. Zachováváme a podporujeme divoký, naturální ráz parku.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 11

Účastník: Ing. Eugen Guldan, Ph.D.

Autor: Ing. Eugen Guldan, Ph.D.

Anotace návrhu: Návrh nabízí autentické řešení pro břeh Vltavy v Holešovicích. Pomocí kompozičního rozdělení parku, trasování cest a přístupu k vodě se snaží o zlepšení přístupu a zvýšení bezpečnosti. Programové rozdělení parku je determinováno přítomností mostů, vody a zájmových spolků. Náš park je inovativní, přírodě blízký, navazující na genius loci industriálu Holešovicích. Nedostatky místa vnímáme jako výzvy, ze kterých se dá čerpat inspirace pro hezčí pobyt na břehu Vltavy.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 13

Účastník: doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Autor: doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Spolupráce: MgA. Vít Jebavý, Ing. Anna Veselá, Ing. Jindřich Vaněk, Ing. Veronika Libánská

Anotace návrhu: Prostor budoucího parku se nachází za současnými „hradbami“ města – za protipovodňovou zdí. Stejně jako hradby oddělovaly v minulosti město od krajiny, je tomu tak i v případě vysoké protipovodňové zdi. Krajina, která se v daném místě zachovala je sice dílem člověka, zčásti ale také samotné přírody, která formuje stávající porosty dřevin i bylin směrem k přírodnímu charakteru, periodicky zaplavovanému povodňovou vodou řeky Vltavy. Tyto krajinné hodnoty chceme nadále uchovat a rozvinout.

Soutěžní panel č. 1, 2

Soutěží návrh č. 14

Účastník: MgA. Petra Karlová

Autoři: MgA. Petra Karlová, doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc., MgA. Michaela Marešová, Bc. Anna Lochmanová, Mgr. Jan Albert Šturma, MgA. Alžběta Brůhová

Anotace návrhu: Návrh potvrzuje park U vody jako specifickou zónu v rámci pražských rekreačních ploch. Zachováváme postindustriální charakter skrze použité materiály i mobiliář, podporujeme unikátní biotopy v přirozeném rozvoji. Charakter parku považujeme za hotový v jeho syrovosti, cílem je ho zpřístupnit prostřednictvím kultivovaných vstupů v urbanistické návaznosti na město a funkčních úprav v nitru parku. Definujeme hrany a místa styku s dopravní infrastrukturou. Kromě fyzických zásahů je stěžejní určení plánu péče a režimů údržby pro různé zóny parku.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 15

Účastník: David Kubík

Autoři: MgA. David Kubík, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Spolupráce: Ing. Tibor Fránek

Anotace návrhu: Park jako kus divoké přírody, kde si každý může najít své místo na zemi.

Park je zde žádaný, domů a asfaltu je v okolí příliš. Lidé chodí na toto místo především za odpočinkem. Načerpat energii, sednout si k řece, pozorovat, procházet se, scházet se tu s přáteli. Je to prostor, kde je možné intenzivně vnímat střídání ročních období a využívat, co se samo nabízí. Každý si tu najde své vyžití a když je hezky, schází se tu nejen rodiny s dětmi, ale i skupiny přátel, cvičenci, milovníci vody i senioři s vnoučaty na piknikových dekách. V našem návrhu jde tedy o to, vytvořit jakousi přírodní divadelní scénu, která přirozeně zve k aktivitám. Každý obyvatel města by měl mít možnost, zahrát si tu svou oblíbenou etudu.

Soutěžní panel č. 1, 2, 3

Soutěží návrh č. 16

Účastník: P6PA+Architects, s. r. o.

Autoři: Ing. arch. Petr Mráz, Martin Klejna, Kasia Kazmierczak, Anastasia Kapsani, Eugenia Kokhan, Iryna Bondar

Spolupráce: Zdeněk Červinka, Vladimír Pavlík, Petr Valíček

Anotace návrhu: Studie s pracovním názvem “Flow Park” doplňuje přírodní osu meandru řeky Vltavy. Těžiště tvoří nové prostory mokřadel, jejichž středem jsou organické vodní plochy usazené v přírodní scenérii.  Návrh vymezuje několik funkčních zón (naučná, relaxační, umělecká), které jsou propojené liniovým prvkem mlatových cest, cyklostezek a pěších lávek ústících do prostranství při západní straně řešeného území.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 17

Účastník: Marek Janota

Autoři: ing. arch. Marek Janota

Spolupráce: Ing. Jana Tupá

Anotace návrhu: Návrh parku je postaven na třech pilířích: vztahu k vodě, asociační hře s holešovickým průmyslovým dědictvím a co nejširším zapojením obyvatel. V pohledových uzlech se park prolíná s Vltavou prostřednictvím třech mol. Prostřední molo definuje městskou mini-pláž. Lineární uspořádáni parku je vyjma sítě cest posíleno i obnovou vlečky: ať již jako funkční trati pro dětský vláček, nebo pouze železniční cesty se statickými herními prvky.

Soutěžní panel č. 1, 2

Soutěží návrh č. 18

Účastník: Ateliér Cihlář-Svoboda, s. r. o.

Autoři: Ing. arch. Alena Švandelíková, RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Petr Rejnuš

Spolupráce: Ing. Eva Neudertová, Ing. Daniela Kortusová, Šárka Brejchová

Anotace návrhu: Park je utvářen prolínáním proudů řeky, cest a dešťové vody. Park žije z přítoků, kterými jsou vstupy, prostupy k řece a přívody dešťové vody. Příroda má prostor v mokřadech a porostech stromů. Komunitní rozměr mají plochy a prvky pro aktivní i lenošivé prožitky. Paměť je prezentována původními stožáry, betonovou zídkou a odkrytou kolejí s novými funkcemi a zachováním fitparku i komunitních zahrad.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2

Soutěží návrh č. 20

Účastník: Ing. Jana Pyšková

Autoři: Ing. Jana Pyšková, Ing. arch. Jan Soukup, Bc. Karolína Posová, Ing. Ing. arch. Marek Dohelsk

Spolupráce: Martin Sucharda, Květoslav Syrový, Ondřej Sedláček, Karolína Vojáčková, Václav Cílek, Tereza Antošová, Lenka Tkadlec, Jan Richter, Eliška Sedláčková

Anotace návrhu: Jde o jedno z mála míst v Praze, kde se dá proběhnout po louce u řeky, hrát si s dětmi či se psem, plavat v prosinci v ledové vodě nebo zádumčivě chytat ryby. Park neměníme, jen podporujeme a rozvíjíme potenciál a přidáváme lehké doteky. Vycházíme z odkazu minulosti. Tvoříme s myšlenkou především na místní komunitu, přesto je nutné počítat s přitažlivostí i pro návštěvníky z větší vzdálenosti.

Soutěžní panel č. 1 a panel č. 2