Author Archives: Zenadmin

Park u vody, Praha 7 – Holešovice

Odborná porota konstatovala, že zadavatel po celou dobu průběhu urbanisticko-krajinářské soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup. Definici zadání i hodnoticí řízení provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení po krajinářské, urbanistické, architektonické, estetické, užitné i ekonomické stránce. Soutěž přinesla s ohledem na téma překvapivě velké množství (celkem 20) soutěžních návrhů se zajímavým… Read More »

Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří

Výběrové řízení přineslo zajímavé spektrum různorodých přístupů, jimiž se mohla komise vážně zabývat, a v tomto ohledu splnilo výběrové řízení očekávání členů poroty i zadavatele. Porota posuzovala předložené návrhy řešení s ohledem na kritéria stanovená ve výzvě do výběrového řízení – komplexní urbanistická, architektonická a konstrukční kvalita navrženého řešení, realizovatelnost řešení, odhad stavebních a provozních nákladů… Read More »

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

Soutěž přinesla zajímavé spektrum vyvážených různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat. Všech deset týmů vybraných do užší soutěže o návrh přistoupilo k soutěžnímu zadání s maximální profesionalitou. Každý z návrhů splnil v zásadních bodech stavební program. Soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Cílem posuzování bylo vybrat z deseti kvalitních řešení ta nejvhodnější. Porota posuzovala… Read More »

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Odkaz na stránky soutěže V řádném termínu do 10. 1. 2020 do 12.00 hodin přijal zadavatel celkem 15 soutěžních návrhů na Revitalizace náměstí Míru v Tišnově. Všechny soutěžní návrhy splnily požadavky stanovené soutěžními podmínkami. Soutěž přinesla zajímavé spektrum vyvážených různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i… Read More »

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Předpokládaný termín vyhlášení: konec června 2019 Předpokládaný termín odevzdání soutěžních návrhů: říjen 2019 Předmět soutěže: Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického… Read More »

Multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm v Praze-Suchdole, 2018

Zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

Lávka přes Labe v Nymburce, 2018

UŽŠÍ SOUTĚŽ O NÁVRH Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Byly vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání bylo rovněž řešení předpolí lávky na obou březích. Popis činnosti /Kompletní… Read More »

Vstupní areál Botanické zahrady hl. m. Prahy, 2017

UŽŠÍ SOUTĚŽ O NÁVRH Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu byl administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob… Read More »

Zahrady se hřbitovem u kostela sv. Václava v Praze-Suchdole, 2017

Předmět soutěže /Nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Popis činnosti /Kompletní služba administrace soutěže o návrh a dále doporučení k vedení následného JŘBU, které vedl zadavatel sám prostřednictvím svých právníků.… Read More »

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje, 2017

Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekávalo se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně, navržení lávky a zapojení toku Lužické Nisy, organizace všech druhů dopravy, včetně řešení parkování… Read More »

Revitalizaci příjezdových a vstupních prostor lázní Aurora v Třeboni, 2016

Předmět soutěže / Zpracování urbanisticko-architektonického návrhurevitalizace venkovních ploch Lázní Aurora (včetně řešení parkování, příjezdu k recepci a parteru severně od hlavní budovy) a obnovy vstupních prostor lázní. Zájmem vyhlašovatele bylo zatraktivnění exteriéru i interiéru lázní a zlepšení funkčnosti – zajištění plynulého a uživatelsky přívětivého odbavení klientů Lázní Aurora od jejich příjezdu do lázní, až po… Read More »

Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova, Praha, 2016

Předmět soutěže / Zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby dvou klasicistních budov Filozofické fakulty UK v Pražské památkové rezervaci (jedna z budov je kulturní památkou). Využitím nových objektů by mělo dojít k částečnému vykrytí dlouhodobého deficitu v oblasti prostorového i materiálního vybavení zejména pro badatelské a výukové účely. Popis činnosti / Kompletní služba administrace architektonické… Read More »

Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem, 2016

Předmět soutěže / Zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem. Cílem soutěže bylo získat kvalitní urbanisticko-architektonické návrhy, které vytvoří z prostoru Husova náměstí reprezentativní veřejný prostor a případně jej i definují novou zástavbou ve východní části. Zájmem vyhlašovatele je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. Případné vyvolání změn… Read More »

Jiřího náměstí v Poděbradech, 2015

Předmět soutěže /Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení Jiřího náměstí v Poděbradech včetně Divadelní ulice a příkop. Cílem návrhu bylo zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. Popis činností / kompletní služba administrace architektonické soutěže, JŘBU nebylo vypsáno Zadavatel / Město Poděbrady Investiční náklady / 50 mil. Kč Porota / Petr Velička, Ladislav… Read More »

Rozšíření hřbitova v Hostivaři, 2015

Předmět soutěže / Zhotovení projektového architektonicko-urbanistického návrhu rozšíření starého hřbitova v Hostivaři, včetně získání představy o potenciálu využití sousedících pozemků v majetku Prahy 15 (s případnou možností dalšího rozšíření hřbitova, resp. provázání s veřejným prostorem). Cílem záměru bylo rozšíření nabídky progresivních způsobů pohřbívání v dynamicky se rozvíjející čtvrti hlavního města Prahy, spolu s názorem na… Read More »

Dům s pečovatelskou službou a domov seniorů v Sezimově Ústí, 2014

Předmět soutěže / Zpracování architektonického návrhu Domu s pečovatelskou službou pro seniory, s denním stacionářem pro seniory, na pozemcích bývalé mateřské školy v ulici k Hájence, venkovní prostory v prostoru mezi základní školou a bytovými domy. Popis činnosti / Organizace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh Předmět JŘBU / Výběr zhotovitele všech fází projektové dokumentace dle kritérií… Read More »

Radnice a knihovna v Kardašově Řečici, 2013

Předmět soutěže / Zpracování architektonického návrhu pro následný projekt stavebních úprav a případné dostavby radnice a knihovny v Kardašově Řečici na pozemku p.č. 237/1 k.ú. Kardašova Řečice. Jedná se o dobře dochovanou stavbu klasicistní radnice z let 1822-25, která tvoří dominantu náměstí. Popis činností / kompletní služba administrace architektonické soutěže včetně následného JŘBU Zadavatel /… Read More »