Nová základní škola Komořany

By | 2022-03-14
Vítězný návrh

Vítězný návrh

Soutěž přinesla zajímavé spektrum různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Každý z návrhů splnil v zásadních bodech stavební program zadavatele.  Porotci jsou přesvědčeni, že všech deset soutěžních návrhů vykazuje vysoké kvality a jsou realizovatelné. Soutěžící museli vypořádat s náročným a rozsáhlým stavebním programem, který bylo nutné umístit na pozemek omezené velikosti a vyvolal tudíž u každého z návrhů určité kompromisy. Oceněným návrhům se nejlépe podařilo naplnit požadavky zadavatele na nový nadčasový školní areál.

Porota posuzovala předložené návrhy s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách:
a) komplexní architektonická, dispoziční a urbanistická kvalita navrženého řešení;
b) optimální naplnění požadavků zadavatele;
c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost;
d) udržitelnost a energetická a provozní hospodárnost;

Zadavatel si plně uvědomuje význam nové školní budovy jakožto důležité veřejné stavby. Nová budova základní školy Komořany má sloužit nejen žákům, ale celé komunitě. Škola by měla svou formou evokovat příjemné vzdělávací zařízení, měla by mít pozitivní vliv na rozvoj žáků, na jejich výchovu, vnímání světa včetně kvality prostředí a sounáležitosti s místem, kde žijí. Porota si opakovaně přizvala ke spolupráci experty na provoz školních budov i na stavebně-energetické hodnocení budov. Zároveň porota vzala v potaz předpokládané stavební náklady jednotlivých navržených budov.

Návrh č. 6 – 1. cena

XTOPIX architekti s.r.o. / IČ: 03780961, sídlo: Újezd 427/28, 118 00 Praha 1

Autoři: Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. Martin Málek, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. arch. Lucie Lorencová

Spolupráce: Bc. Ondřej Fiedler, Bc. Lada Chromelová, Ing. arch. Michal Rešetár – architektura; Ing. Martin Černý – pozemní stavitelství; Ing. Martina Forejtová, MSc. Vladimír Novák / Land 05, s. r. o. – zahradní architektura; Ing. Jiří Vítek, Bc. David Schenk / JV PROJEKT VH, s. r. o. – vodohospodářství a modrozelená infrastruktura; Ing. Martin Rus / AED project, a. s. – pozemní stavitelství – HIP; MgA. Jan Drška – vizualizace

Anotace návrhu: Na kraji velkoměsta, na cestě do lesa, na rozhraní zástavby a přírody stojí škola, která nás učí, jak se učit, jak poznávat svět kolem sebe, jak vnímat své okolí, abychom vyrostli do výšky, která se neměří centimetry. Škola kráčí vzhůru po svahu. Les sestupuje k ní. Setkání a objevování: slunce, voda, stromy, vzduch – život. Venku i uvnitř. Během výuky, mimo ni. Každodenní přísun nových zážitků a zkušeností.

Hodnocení: Návrh v souladu s proklamací zdařile propojuje město s přírodou, navazuje dialog okraje města a krajiny, byť s drobným zásahem do ochranného pásma lesa. Škola posiluje sounáležitost s místem, má žádoucí větší měřítko než okolní zástavba, přičemž hmoty jsou vhodně stupňovitě uspořádány po svahu, a tak odlehčují první plán budovy umístěné směrem k městu. Nástupní prostor je situován ve výhodné nárožní poloze, je bohatě dimenzován a umožňuje shromažďování pod krytou částí budovy. Vnitřnímu úspornému uspořádání lze vytknout pouze málo významné a v dalších stupních zpracování projektové dokumentace napravitelné závady (např. provoz šaten, umístění kabinetů psychologů) a je příslibem klidných a přívětivých prostorů. Zajímavě řešené jsou úložné prostory nad třídami z chodby, které navyšují kapacitu skladovacích prostor. Velmi dobře jsou navrženy pozice sboroven s výhledem přes atrium na třídy. Chodby působí zabydleně, s dostatečnou intimitou, umožňují doplnění nik pro individualizaci výuky a implikují pocit bezpečí. Návrh dokládá v podstatě tradiční, ověřené konstrukční řešení provázané s požadavky na energetickou hospodárnost. Z pohledu stavebně-energetického hlediska vhodně navržený funkční koncept s výrazným environmentálním doplňkovým řešením v oblasti modrozelené infrastruktury a recyklovatelnosti materiálů.

Doporučení: Je třeba hledat možnosti snížení stavebních i provozních nákladů, a to zejména s ohledem na složitější tvarově-konstrukční řešení a využití specifických materiálů na obložení fasády. Stavba zasahuje 3,5 m do ochranného pásma lesa, což může působit problémy při schvalovacím procesu. Řešení střech zřejmě bude nad síly stavebníka i školy samotné, ale nutná částečná revize jejich rozsahu nebude na úkor záměru. Porota proto doporučuje zjednodušit střešní krajinu. Zároveň je třeba zvážit technické řešení hřiště na střeše školy (s ohledem na hluk / dupání nad učebnami i rušení sousedů; zvážit jinou formu ochranné klece / sítě na střeše, která působí neutěšeně – její ozelenění by mohlo být přínosné nejen pro provoz hřiště, ale i jako stínění a určitá hluková clona pro sousední domy). Samostatný dům školníka v horní části pozemku je poněkud sporný z pohledu servisu mimo provozní hodiny školní budovy. U kabinetů psychologa a speciálního pedagoga chybí diskrétnost (lokace kabinetů, prosklené stěny). Dále je třeba se zabývat osvětlením učeben na jižní „vegetační“ fasádě a technickým řešením tribun – ověřit zda je ze všech míst vidět na hřiště. Porota nesdílí estetickou ani edukativní ani funkční vhodnost plastového obkladu fasády a doporučuje uvážit i jiné řešení. Méně funkční je kolmé parkování K+R – dopravní řešení je třeba znovu a podrobně uvážit.

Panely

Návrh č. 7 – 2. cena

SOA architekti s.r.o. / IČ: 28495471; sídlo: Budečská 773/19, 120 00 Praha 2

Autoři: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga

Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Petra Lálová, Bc. Matěj Střecha, Bc. Arina Ushaková

Anotace návrhu: Nová budova školy je jednoduchá a funkční. Na první pohled čitelné hmoty i navzdory své velikosti harmonicky zapadají do měřítka okolní zástavby a intuitivně vypovídají o svém účelu a důležitosti. Stavba v rámci monotónního urbánního kontextu formuje kvalitní veřejný prostor a spolu s ním přináší potřebné veřejné funkce. Uvnitř je škola variabilní, inspirativní a bezpečná, otevřená a ohleduplná vůči svému okolí. Je navržená jako multifunkční komunitní „hub“ – vzdělávací, kulturní a sportovní. Živé srdce komunity.

Hodnocení: Návrh klasické, neofunkcionalistické školní budovy je architektonicky uměřený, hmota školy je příznivě členěná na menší části. Soutěžní návrh počítá s maximálním zastavěním pozemku, nabízí obrovské hřiště, ale bohužel méně zelených ploch k volné hře a relaxaci. Hlavní vstupní předprostor je velkoryse pojatý. Vnitřní uspořádání je velmi dobře řešeno – zohledňuje potřeby výuky a reflektuje moderní pedagogické trendy. Parkování kol je unikátně umístěno ve vnitřním prostoru, který umožní i odkládání koloběžek, s přímým vstupem do centrální haly. Vstupní hala svými funkcemi velmi účinně napomáhá komunitní funkci školy, na opačné straně od vedení školy se nachází školní bufet, před nímž mohou být umístěny stolky, kde půjde příjemně trávit čas čekáním na děti. Atriový prostor napomáhá dobré orientaci v objektu. Klastrové haly jsou velmi dobře řešené, obsahují různá zákoutí a niky k individualizaci výuky, samostudiu, konzultaci i relaxaci. Sborovny umístěné u centrálního schodiště budou umožňovat přehled o dění na patrech. Stravování je řešeno optimálně a ve vhodném místě. Z pohledu stavebně-energetického hlediska vhodně navržený funkční koncept využívající jednoduchého tvarového řešení. Funkční TZB systém nenavyšuje zásadním způsobem investiční náklady, nákladnější je pouze opláštění.

Doporučení: Za nejproblematičtější porota považuje velký zásah stavby do ochranného pásma lesa, což může zásadním způsobem ohrozit následné projednávání a schvalovací procesy. Za problematické je dále možno považovat množství tříd menší velikosti a dále tvar některých učeben s kratší stěnou do fasády a orientaci tříd – je nutné prověřit hloubku učeben s ohledem na přirozené osvětlení a viditelnost při plném obsazení třídy. Rovněž je třeba zabývat se zastíněním na osluněných stranách / osvětlením tříd a schodišť. Umístění universální hrací plochy nad střechou velké tělocvičny je třeba zvážit, jelikož znamená enormní statické i cenové nároky na konstrukci zastřešení. Bylo by vhodnější větší zastřešení umožňující úkryt žáků čekajících na otevření školní budovy v době nepříznivého počasí.

Panely

Návrh č. 10 – 3. cena

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o. / IČ: 03887707, sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno

Spolupráce: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Jiří Vala, Natália Korpášová, Michal Klimeš, Jan Šefl, Lukáš Kvasnica, Lukáš Krbec – specialista na dřevostavby, Šárka Svobodová – dopravní inženýr, Michal Černý – edukační specialista, Jaroslav Miklós – požární specialista, Petr Chmel – energetická koncepce, Ing. et. Ing. arch. Tomáš Babka – zahradní architektura

Anotace návrhu: Nová budova Základní školy Komořany maximálně využívá potenciál severního svahu a stává se jeho přirozenou součástí. Lineární hmoty kladené ve dvou směrech vycházejících z uliční fronty ulice Do Koutů přirozeně kopírují vrstevnice svahu a zároveň umožňují všem kmenovým třídám venkovní výuku v rámci střešní krajiny a zelených atrií. Tento koncept poskytuje každému učiteli možnost vzít svou třídu ven a učit pod korunami stromů, čímž umožňuje návrat k historickým kořenům vztahu žáka a učitele. Škola je koncipována jako jedna velká rodina, zasazená do korun stromů na okraji lesa. Žák se nejprve učí, jak se starat sám o sebe, brzy ale poznává, že je součástí většího společenství, o které je potřeba pečovat. A nakonec zjišťuje, že celá jeho komunita je součástí křehkého ekosystému na naší planetě, který je potřeba chránit.

Hodnocení: Soutěžní návrh přináší silný koncept moderní nadčasové školy. Celkové řešení lze považovat za velmi progresivní a zcela unikátní. Formovalo by zásadně charakter výuky v celé škole a ovlivnilo vztah k okolnímu prostředí a přírodě u každého školáka.
Přes protáhlý tvar pozemku je škola orientována velmi důmyslně napříč, zároveň centrální hlavní komunikační trasa umožňuje průchod celou budovou a snadnou orientaci. Svojí poměrně nízkou hmotou, stupňovitě ustupující, nepůsobí škola přehnaně robustně, reaguje tak dobře na terénní konfiguraci a vyzdvihuje kvalitu blízkého lesa. Škola působí velmi vstřícně, domácky, bezpečně a prosvětleně. Řešení vstupního prostoru působí živě, po straně jsou naopak sympatické zklidněné pobytové zóny. Jednotlivé klastry s učebnami jsou řešené velmi zajímavě, mezi jednotlivými příčnými pavilony učeben vznikají vnitřní atria a společné vnitřní prostory. Každá učebna tak má svůj vlastní prostor nejen pro vnitřní, ale i venkovní výuku a společné odpočinkové či doplňkové prostory pro individuální výuku. Poskytuje možnosti pro variabilní vedení výuky. Učebny umožňují osvětlení přirozeným světlem z obou stran. Díky centrálnímu koridoru bude každý pavilon rozdělen na poloviny, takže každý segment bude obsahovat 3-4 učebny, což je množství poskytující bezpečí menšího přehledného kolektivu všem dětem, přitom uspořádání budovy neklade překážky „jít na návštěvu“ přes dvorek do sousedních tříd.

Doporučení: Odvážné řešení přináší řadu otázek týkajících se fungování školských zařízení, mimo jiné míru otevřenosti školy veřejnosti a bezpečnosti celého areálu. Zároveň mezi porotci panuje určitá nejistota z komplikovanějšího konstrukčního systému, energetické koncepce budovy a s tím spojených budoucích provozních nákladů, především způsobených velkou mírou prosklení. Dílčí výhrady jsou k řešení vstupu především mísení čisté a špinavé zóny. Parter školy degraduje navrhovaná zóna K+R a kolmá parkovací stání. Velkorysý vchod na šířku je uprostřed budovy, s malým, nepříliš dostatečným zastřešením pro čekající žáky. Řešení vstupu je třeba dořešit (nevhodné umístění recepce stranou), knihovna a jídelna sice plní komunitní funkci, ale knihovna nefunguje pro odpolední družinu. Nepříliš praktické je umístění kabinetů IT za knihovnou v tak cenném prostoru vstupního podlaží. K diskusi je rovněž umístění vedení školy až v závěru školy.

Panely

NÁHRADY VÝLOH:

Návrh č. 1

Baumschlager Eberle Wien GmbH a Jan Proksa / IČ: FN 207485/ATU 52200103, sídlo: Praterstrasse 33/5, 1020 Vídeň  // IČ: ATU 64671377, sídlo: Darvingasse 6/16, 1020 Vídeň

Autoři: Dip. Ing. Unif. Julia Wildfeuer a architekt dipl.- Ing. Jan Proksa

Anotace návrhu: Nová základní škola reaguje na blízkost lesa a přírodního prostředí na rozmezí mezi městem a volnou přírodou, mezi údolím a kopci. Vedle lesa se tu nachází průmyslové objekty a drobná zástavba rodinných a malých bytových domů. Do této oblasti jsme se rozhodli zasadit jednoduchý objekt školy, který v místě působí jako spojující a jednotící element. Jeho dvě lehce posunuté a otočené hmoty vyrovnávají protiklady, které se v místě nacházejí a stávají se tak přirozeným centrem oblasti.  Hlavní vstup je orientován na sever k ulici Do Koutů. Pozemek odsud prudce stoupá směrem na jih. Tuto výraznou topografii terénu jsme sledovali i při definování hmot školy, které v našem návrhu sledují terén a rostou do výšky směrem na jih. Nad zemí tak vždy zůstávají jen dvě anebo tři podlaží a výška stavby tak odpovídá stávající zástavbě v bezprostředním okolí.  Budova školy tak roste spolu s terénem směrem na jih, prorůstá do její struktury a stává se tak její nedílnou součástí. Škola tímto vytváří předěl mezi krajinou a městem. Terasy a školní dvůr jsou zelené a lehce dosažitelné. Velkou výhodou konceptu je bezprostřední kontakt s venkovními prostory, doplněné venkovními třídami.

Hodnocení: Urbanisticky zajímavé řešení, sledující rytmus zástavby a vytvářející velkorysý nový veřejný prostor nejen pro školu. Hmoty mají z ulice dobré měřítko, méně ohleduplný je návrh směrem k sousedům. Škola přináší dobré propojení interiéru a exteriéru, exteriér nabízí širokou škálu prostor od veřejného atria, přes školní terasu až po intimnější venkovní učebny. Funguje vazba na les i odclonění od města. Nástup z veřejného atria ale není dotažen, chybí dostatečný krytý vstup, do prostoru se otáčí jídelna, ale ostatní prostory podporující komunitní život, jako jsou knihovna a studovny, jej nevyužívají. Vstupní prostory jsou velkorysé, ale není zcela zřejmé, jak funguje přezouvání, kde je možné počkat na dítě, chybí hovorna atp. Rozdělením školní budovy do delších užších hmot vznikají mělké dobře osvětlené učebny, díky dvoutraktu i s doplňkovým přisvětlením z druhé strany. Pro třídy na východní straně by bylo třeba řešit stínění, aby se nepřehřívaly v dopoledních hodinách, což v návrhu chybí. Zajímavě jsou řešeny venkovní učebny pod střechou, které nabízení dobrý kompromis pro trávení času na čerstvém vzduchu, a na ně navazující vnitřní zálivy společných prostor pro klastry tříd. Hřiště umístěné podél východní hrany pozemku a zároveň pod okna učeben je s ohledem na to, že zde není patrná žádná snaha o eliminaci hluku, problematické. Stejně tak porota považuje za komplikaci plné zakopání tělocvičny pouze s čelním přirozeným osvětlením. Návrh nabízí zajímavý pohled na řešení školy. Škola působí vstřícně a umožňuje různé vzdělávací přístupy, děti by se tu cítily vítány. Projekt je ale bohužel nedotažený a v některých aspektech i nedomyšlený.

Panely

Návrh č. 2

A.LT Architekti v.o.s. / IČ: 27213056, sídlo: Hlaváčkova 1334/19, 150 00 Praha 5

Autor: Ing. arch. Peter Lacko

Spoluautoři: Filip Tittelbach, Tomáš Balej, Lenka Dvořáková, Magdaléna Veselá, Martin Košťál, Mikuláš Novotný, Michala Slynková, Adam Kekula

Spolupráce: Ing. Pavel Hosenseidl – energetický koncept, Ing. Jaroslav Miklós – požární bezpečnost, Ing. Petr Zajíc – dopravní řešení, Radek Výprachtický – stravovací provoz, Stanislav Nováček – propočet nákladů

Anotace návrhu: „Škola základ života“… A ještě něco navíc. Dům pro děti, ve kterém najdou prostor pro koncentraci, hru, kreativitu, neformálnost, otevřenou komunikaci a relax. Dům, který kromě inspirativního vzdělávání dětí dokáže nabídnout místní komunitě zázemí pro nejrůznější aktivity…oslavy, kulturní / sportovní akce, workshopy… Dům, který se přizpůsobí…, ve kterém lze funkční moduly lehce propojovat nebo uzavírat a vytvářet tak variantní provozní schémata.

Hodnocení: Jedná se o profesionálně zpracovaný architektonický návrh. Náročný program zadání soutěže řeší situováním sportoviště na střechu velké tělocvičny do zadního plánu území školy. Návrh orientuje hlavní vstup hlouběji do ulice Horkého loubím od ulice v Koutech a také stoupajícím chodníkem ulice Horkého, což porota nepovažuje z pohledu veřejného prostoru za vhodné. Terasa před školní jídelnou do ulice v Koutech a terasy mezi schodištěm v loubí a chodníkem z ulice Horkého příliš neprospívají orientaci a pohybu osob ve veřejném prostoru. Geometrie rytmizace okenních otvorů jasně formuluje obálku a architektonický vzhled patrové budovy. Z tohoto hlediska je návrh z pohledu kontextu školy a okolí až příliš kompaktní a nečleněný. Kompaktní forma vícepodlažní budovy uvažuje s osvětlením vnitřních prostor denním světlem shora, což by vyžadovalo energeticky náročná opatření či přistínění střešního prosklení. Jinak je ale z pohledu energetické náročnosti budova navržena dobře. Návrh umisťuje některé kmenové třídy na východní a jižní průčelí, přehřívání jejich interiéru by pravděpodobně vedlo ke korekci tohoto umístění. Z pohledu účelně vynaložených nákladů je největší problém situování shromažďovacího prostoru nad tělocvičnu, ve které je halový prostor s největším rozpětím podpor zastřešení. Navrhované řešení by mělo za následek naddimenzování velkorozponových konstrukcí nad tělocvičnou, což se nepříznivě promítne do ceny stavby.

Panel_1 Panel_2 Panel_3 Panel_4

Návrh č. 3

Marek Chalupa architekti s.r.o. / IČ: 9849866; sídlo: U Pergamenky 1522/2, 170 00 Praha 7

Autor: Ing. arch. Marek Chalupa

Spolupráce: Ing. arch. Vojtěch Jeřábek, Ing. arch. Daniel Parachin, Ing. arch. Jan Ptáček – architekti

Anotace návrhu: Navrhujeme školu členěnou do třech budov, zevnitř jasně a přehledně hierarchicky organizovanou kolem školní haly a školního dvora. Navrhujeme školu zvenku vytvářející odpovídající vazby s navazujícím prostředím – směrem k ulici Do Koutů se obrací svým průčelím s předloženým novým veřejným prostranstvím, na obou delších stranách navazuje měřítkem a natočením na obytnou zástavbu s mírným laškovným rozhýbáním a zahradou v horní části pozemku navazuje na přírodní park. Škola je cesta ke vzdělání. Škola je hrdost obce. Škola je zodpovědná obecní investice.

Hodnocení: Vnitřní uspořádání školy je po stránce provozní i prostorové velmi dobré a hospodárné. Provozní koncept se promítá do tří vzájemně pootočených pavilonů, které vymezují otevřený školní dvůr ze tří stran ale vystavený větru. Pavilony jsou nestejně vysoké, s různým materiálem fasád a uspořádáním střech. Měřítkem i tvarem se blíží okolní zástavbě. Červená barva objekty spojuje, ale celek přesto vizuálně nedrží pohromadě. Ze směru hlavního příjezdu ke škole dominuje překvapivě tělocvična a zakrývá nástupní prostor. Prostředí areálu porota vnímá jako neklidné, příliš výrazné s až brutalistními prvky, málo přívětivé. Méně zdařilá je i dopravní obsluha: zrušení otočky autobusu, parking v bezprostřední blízkosti nástupního prostoru a fasády objektu 2. stupně, kolmé parkování není vhodné pro K+R. Nevhodným konstrukčním řešením je vstupní hala bez podpor se schodištěm otevřeným do exteriéru, tepelně zářící fasády z vlnitého plechu a keramického obkladu, keramický obklad na měkkém podkladu a tepelné mosty na nosné konstrukci tělocvičny. Energetický koncept vykazuje řadu nedostatků, které by bylo třeba dořešit.

Panely

Návrh č. 4

DAM architekti s.r.o. / IČ: 00300888; sídlo: Na Dolinách 6/168, 147 00 Praha 4

Autoři: Ing. arch. Petr Burian, Ing. arch. Petr Müller, Ing. arch. Dmytro Novikov

Anotace návrhu: Naše řešení propojuje školu a přírodu nejtěsnějším možným způsobem. Těží z blízkosti lesa, ze svažitého pozemku a z charakteru území na okraji nově osídlené zóny města. Vytnutím a vychlípením vegetačního povrchu na střechu přízemí jsme stvořili dva komplementární světy. Svět společných částí školy komunikující s městem na úrovni parteru a svět výuky, pohybu a přírody nad ním. Oba pak na několika místech propojujeme. Ale jasné těžiště vzdělávacího dobrodružství se nachází nahoře. Ve vlastním universu, kde je příroda na dotek blízko.

Hodnocení: Návrh rozděluje stavební program do tří hmot spojených společným piedestalem. Toto urbanistické řešení přináší přiměřené dimenze budov a tím dobré začlenění školy do urbanismu města. Dispoziční řešení je pragmatické, konstrukční a provozní koncepce je známkou profesionálního přístupu a stavitelské zkušenosti zpracovatele. Je škodou, že výtvarný výraz stavby i pojednávky soutěžního elaborátu nemají tomu konsekventní kvalitu. Celkově předložený soutěžní návrh řeší podrobně urbanismus, obecné vlastnosti stavby, mnohem méně jeho školní funkci. Masivní konstrukce a šikmé podpůrné pylony mohou u menších dětí vzbuzovat obavy a nejistotu. Překrytí vstupní haly osázeným terénem přináším dětem příjemný výhled do zeleně z oken učeben. Samostatné pavilony pro 1. a 2. stupeň jsou vhodné, bylo by ale potřeba dořešit řadu provozních částí – jídelnu, šatny, vybavení amfiteátru, stínění učeben atd. Parter před školou je relativně malý, neumožňuje shromažďování většího množství lidí. Centrální vstup má recepci starého střihu. Samostatný dům školníka v horní části pozemku je otázkou. Kvalitně řešený architektonicko-stavebně-technologický koncept zajišťující nízkou energetickou náročnost i kvalitní vnitřní prostředí. Výrazné architektonické prvky (fasáda, šikmé podpěry, deska nad přízemím) však dávají tušit riziku z pohledu zvýšení investičních nákladů.

Panely

Návrh č. 5

Ing. arch. Václav Škarda / IČ: 62642502; sídlo: K Vodojemu 3, 150 00 Praha 5

Autor: Ing. arch. Václav Škarda

Anotace návrhu: Představujeme budovu vzdělávání a her výrazné formy mezi drobnými strukturami obytných souborů, která se s navrženým náměstím stane centrem nové komunity. Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti, hravosti v podobě prostorové a materiálové bohatosti. Kompaktní blok školy tvoří spodní otevřený parter určený i pro veřejnost, který podpírá levitující pavilony učeben. Budova v sobě ukrývá centrální sál a „rajský“ dvůr.

Hodnocení: Návrh řeší školu formou monobloku uspořádaného okolo sportovní haly – těžiště školy. Estetické ušlechtilosti pojetí interiéru neodpovídá celková hmota školy mimo měřítko města. Po otočení bloku vytváří nástupní prostor za cenu obtížně zvladatelných zbytkových prostorů. Dopravní obsluha i vnitřní uspořádání mají provozní závady. Kompaktní tvar, i jednoduchý konstrukční systém jsou výhodně provázané s konceptem technického zařízení budovy. Příjemný je velký prostor před školou, jasný vstup, prosklení celého přízemí. Tzv. pentagon (ředitelna atd.) není vhodně umístěn ve 3. NP. Chodby nevyvolávají pocit intimity a bezpečí, ani neumožňují individuální konzultace. Orientace některých bočních učeben na šířku není výhodná. Z pohledu stavebně-energetického řešení se jedná o kompaktní budovu s vyváženým konceptem, ale vyšší mírou prosklení a vyšším rizikem přehřívání. Koncept TZB je vysoce komfortní a funkční, ale nákladnější.

Panely

Návrh č. 8

caraa.cz s.r.o. / IČ: 28429214, sídlo: Korunní 1384/59, 120 00 Praha 2

Autoři: Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček

Spolupráce: Alena Richterová

Anotace návrhu: Nová škola jako veřejná, otevřená stavba pro výuku i mimoškolní aktivity. Stavba poskytující možnost celodenního a multifunkčního využití, sloužící především k aktivaci lokální komunity Komořan. Koncept otevřené vertikální školy, všichni uživatelé spolu neustále komunikují a učí se příkladem. Škola jako příjemné a živé prostředí, nikoliv formální instituce.

Hodnocení: Návrh uspořádává stavební program do jednoduché formy, což porota oceňuje. Provoz je přehledný, konstrukční řešení je jednoznačné a bez problémů při eventuální realizaci. Bohužel design stavby, z hlediska výtvarného, i celkový objem a pootočení hmoty z hlediska urbanistického působí těžkým až brutalistickým dojmem. Příjemný je přímý vstup do zahrady pro třídy 1. stupně a družiny. Centrální prostor nebude pravděpodobně dostatečně využitý, ani nepomáhá přehlednosti (vybíhají zakryté boční chodby a průhledy). Vstup a přezouvání by bylo nutné dořešit. Chodby nevyvolávají pocit intimity, ani neumožňují individuální konzultace. Nepříliš dopravně zklidněná situace. Z pohledu stavebně-energetického vhodně navržený funkční koncept využívající jednoduchého tvarového řešení, ale ekonomicky náročnějšího řešení pláště.

Panel_1 Panel_2 Panel_3 Panel_4

Návrh č. 9

Kuba & Pilař architekti s.r.o. / IČ: 27738027, sídlo: Kopečná 58, 602 00 Brno

Autoři: akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. MA. Tomáš Pilař, Ing. arch. Radomír Feňo

Spolupráce: Ing. arch. Ivona Uherková

Anotace návrhu: Cílem návrhu je vytvořit koncept školy zapojený do urbanistické struktury a krajinného charakteru okolí. Zároveň se vymezit řešením, které bude charakteristické pro školní budovu. Škola má potenciál stát se součástí komunální kulturní a společenské infrastruktury. Základy řešení jsou příjemné měřítko a klidný výraz. Udržitelnost je vyjádřená kompaktností hmoty, jednoduchou modulární konstrukcí a maximálním využitím pasivních energetických prvků. Prostor školy je otevřeným a přátelským světem dětí a současně učební a pracovní krajinou.

Hodnocení: Kvalitní architektonický návrh monoblokového pojetí řeší vnitřní prostor otevřeným atriem, kterým se může projít schodišti od vstupu až na střechu objektu, kde je situována atletická běžecká dráha s rovinkou. Rozlehlá střecha je i nad oběma tělocvičnami. Jasná koncepce monobloku je vizuálně oslabena hlavně v nároží ulic v Koutech a Horkého nižší přístavbou jídelny s terasou. Mohutnost modulárního pojetí architektonicky nečleněné hmoty nepůsobí v kontextu okolí příznivě – svou formou působí školní budova z pohledu pasanta poněkud stroze. Diskutabilní vnímání předprostoru vstupu školy ovlivní velký rozsah parkování K + R. Některé učebny jsou na šířku (což není vzhledem k osvětlení vhodné) či podměrečné, sklady odborných učeben II. stupně jsou příliš malé. Ocelový rošt zavěšený na fasádu objektu, architektonicky nesporně zajímavý, výrazně zvýší náklady na stavbu, zejména následná opatření proti tepelným mostům. Veřejný prostor v místě vlastního vstupu do školy je méně výrazný než dominantní vnímání terasy před jídelnou. Byt školníka má hlavní vstup jen zevnitř školy, zvenčí jen přímo do obývacího pokoje. Technické provozy jsou ve svém umístění poddimenzovány, speciální učebny by bylo vhodné svým umístěním prohodit s pentagonem. Zajímavě řešený je jeden vstup pro šatny i tělocvičnu – takto to může být funkční jen s jednou recepcí. Z pohledu stavebně-energetického se jedná o vhodně navržený funkční koncept využívající jednoduchého tvarového řešení, ale ekonomicky náročnějšího vnějšího roštu. Budova se svou koncepcí blíží spíše administrativním budovám.

Panely