Nové centrum Petřiny

By | 2022-03-14

Soutěž přinesla soutěžní návrhy se zajímavým spektrem různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Porota posuzovala předložené návrhy a vybrala z nich ty nejvhodnější s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách, mezi něž patřily: komplexní urbanistická a architektonická kvalita navrženého řešení; optimální naplnění požadavků vyhlašovatele; dopravní řešení; ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost; modrozelená infrastruktura a udržitelnost. Porotci se shodli, že stavební program a kritéria hodnocení nejlépe naplnily návrhy č. 1, 2, 3. Tyto návrhy nejlépe respektují urbanismus a charakter sídliště Petřiny, jsou racionální a mají ambici projednatelnosti a realizovatelnosti v krátkodobém časovém horizontu. Podporují současný život funkčního sídliště a vytvářejí bez radikálních vstupů příjemné centrální náměstí, aniž by blokovali jeho další rozvoj, variabilitu a funkční využití. Realizací těchto návrhů může vzniknout příjemné prostředí pro současné žití i v dlouhodobějším výhledu.

Oceněné návrhy

1. cena – návrh č. 1

Autor: Ing. arch. Josef Hlavatý
Název/jméno účastníka: Ing. arch. Josef Hlavatý

Anotace: Etapa 1: Hlavní ideou první etapy je vytvoření příjemného veřejného prostranství, které se stane důstojným a atraktivním centrem Petřin. Plochu náměstí společně s ulicí Brunclíkova sjednocujeme velkoformátovou dlažbou v několika odstínech šedé barvy. Centrální plocha náměstí včetně ulice Brunclíkova bude vedena v jedné výškové úrovni. V návrhu je kladen důraz na šetrné hospodaření s dešťovou vodou.
Etapa 2: Hlavní ideou druhé etapy je spojení severní a jižní části řešeného prostoru a vytvoření jednoho propojeného veřejného prostranství, které se stane hlavním těžištěm sídliště Petřiny. Vestibul metra ponecháváme v prostoru náměstí z důvodu snadné identifikace místa jeho návštěvníky. Na osu výstupu z vestibulu umisťujeme nový vertikální výtvarný prvek, který se stane symbolem řešené lokality. Vestibul metra a nový výtvarný prvek budou obdobného tvarosloví a budou tak spolu komunikovat a propojovat obě části náměstí.

Hodnocení: Jedná se o architektonicky čisté a pragmatické univerzální řešení, které respektuje urbanismus a charakter Petřin. Jednoduché funkční řešení není zatíženo nevhodnými prvky. Navržené náměstí působí jako sjednocující prvek, vytváří ucelený velkorysý prostor náměstí, který do budoucna nabízí variabilitu využití pro spolkový a komunitní život. Plochy sjednocuje šedou velkoformátovou dlažbou. Prostoru dominuje vstupní objekt metra s diagonální vazbou na navržený pylon v severní části prostoru a rozeseté sedací betonové „střepy“. Návrh je realistický, s minimem negativních vlivů na stávající obyvatelstvo, včetně dopravního řešení a bezkolizní územní rezervy pro tramvaj. Kladem je i možnost umístění trhů v severní části náměstí.  Nové ideové řešení výstupu z metra má sice nesporné estetické i urbanistické kvality (vytváří prostor pro tramvajové spojení s Břevnovem), bude ale vyžadovat značné dopracování z hlediska možné realizovatelnosti.

Panel č.1   Panel č.2   Panel č.3

2. cena – návrh č. 2

Autoři: Ondřej Fous, Helena Holá, David Mareš, Ivona Náterová, Michaela Sinkulová
Název/jméno účastníka: Ing. arch. David Mareš, třiarchitekti

Anotace: Centrální náměstí Petřiny se skládá ze tří prostranství propojených přes ulici Na Petřinách velkorysým přechodem. Rámec pro život, který se na nich odehrává, je daný jejich povrchem – kobercem. Severní část je univerzální plochou pod korunami stromů s prosvětlenou mýtinou uprostřed, která nabízí mnoho možností využití. Hlavní prostranství leží na reprezentativně utkaném koberci se stanicí metra proměněnou na Pavilon Petřiny. Koberce jsou motivem, který všechny části Centrálního náměstí propojuje. Díky vyloučení aut z Brunclíkovy ulice sahá západní strana náměstí až k panelovému domu. Stanice metra tak získala ze všech stran dostatek prostoru a stala se těžištěm dění – Pavilonem Petřiny. Jeho krytý ochoz vybízí k pobytu a dalším aktivitám. Brunclíkova ulice ústí do malého prostranství s mlatovým kobercem vybaveným pro hry. Před vstupem do mateřské školy vznikl plácek lemovaný zídkami na sezení a solitérním stromem.

Hodnocení: Návrh přistupuje k výraznému vizuálnímu strukturování veřejného prostoru třemi na sebe navazujícími komplementární celky s odlišným charakterem – reprezentativní v centrálním prostoru, herní plácek v jihozápadním koutě a přírodní háj s mýtinou v severní části. Ústředním prvkem se stává transformovaný pavilon vstupu do metra, který veřejnému prostoru nabízí nové funkce v podobě žádaného přístřeší při nepřízni počasí. Členění prostoru porota považuje za cenné, stejně jako reálnost i realizovatelnost návrhu. Vhodné je zakomponování tržních míst. Pozitivně je vnímáno řešení povrchů – dlažby, která je sama o sobě uměleckým dílem.

Panel č.1   Panel č.2   Panel č.3

3. cena – návrh č. 3

Autoři: Ing. arch. Jan Mužík ml., doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Ing. Petr Mužík
Název/jméno účastníka: Atelier A33, s. r. o.

Anotace: Cílem návrhu je vytvoření doposud zcela chybějícího centrálního veřejného prostoru pro obytnou čtvrť pro 15 tisíc obyvatel. Náměstí vzniká v místě, kde bylo vždy plánováno, ale nikdy nerealizováno. Je složené z části jižní – „obchodní náměstí“ s obchody a stanicí metra, v severní části se pak navrhuje prostor určený více k oddechu, k setkávání a konání příležitostných akcí (trhy, kultura, mítink apod.). Obě části centrálního prostoru jsou důležitou křižovatkou různých směrů pěších tras – proto se navrhují hlavní plochy obou částí náměstí jako zpevněné-dlážděné, umožňující volný pohyb i širokou škálu využití. Návrh podporuje maximální funkční i estetické propojení obou částí do jednoho celku, a to i přes rozdělení ulicí Na Petřinách se zastávkami MHD, které ovšem nejsou vadou, ale nezbytnou součástí náměstí a je pouze nutné je architektonicky začlenit do celého centrálního prostoru. Proto se navrhuje výhledově i nový dlážděný povrch ostrůvků včetně tramvajového pásu a komunikací mezi severní a jižní částí náměstí, což kromě vzhledového spojení obou částí přispěje i ke zpomalování osobní dopravy, zlepšení parteru a s ohledem na využití propustné dlažby s vhodným souvrstvím i ke zpomalování odtoku dešťových vod a zlepšení mikroklimatu.

Hodnocení: Návrh přináší nejvhodnější krátkodobé i dlouhodobé řešení a oživení výstupu z metra, které do prostoru náměstí vhodně integruje novou funkci kavárny. V úvodní etapě je výstup z metra vhodně řešen treláží s popínavými rostlinami. Proporce zázemí výstupu z metra vůči náměstí je přiměřená a navržené řešení je realizovatelné a lze ho projednávat bez ohledu na harmonogram DUR. Návrh na severní i jižní části předkládá autonomní prostory se sjednoceným charakterem, který nevybočuje z měřítka a urbanismu Petřin. Jednoduchý až konvenční, uměřený návrh veřejného prostranství  představuje plochy a zákoutí vybízející k pobytu. Základem celkového výrazu řešení je maximální sjednocení kompletní výdlažbou dle provozního určení. Návrh umožňuje variabilitu jednosměrného i obousměrného provozu a má největší kapacitu parkovacích míst (79).

Panel č.1   Panel č.2   Panel č.3

Náhrady výloh – návrh č. 4

Autoři: Ing. arch. Jan Mackovič, Ing. arch. Matěj Barla
Název/jméno účastníka: mackovič architecture s. r. o.

Anotace: Vymezení náměstí přesným obdélníkovým rastrem příslušícím ortogonálnímu charakteru panelového sídliště. Je nezbytné v co největší míře srovnat niveletu náměstí tak, aby se po něm dalo pohybovat bezbariérově. Je třeba doplnit chybějící vybavenost a nájemní komerční jednotky. Nový polyfunkční dům bude svým charakterem „dům na náměstí“, stejně jako pavilon výstupu z metra. Jižní část náměstí bude rušným místem s dopravním uzlem a řadou kaváren, bister a možností potkávání. Objekt metra po celkové úpravě bude ze všech stran pro obyvatele atraktivní. Navrhujeme stávající řešení trasy eskalátorů ponechat, pouze pozvednout šedou nevhodnou hmotu povrchové stanice metra na zářivý klenot náměstí.

Hodnocení: Návrh otevírá téma umisťování vertikálních pavilonů do veřejného prostoru se snahou o utváření silné identity místa. Porota však považuje tento přístup v území Petřin za neopodstatněný a příliš extravagantní. Celé náměstí se podřizuje předimenzovanému modulárnímu útvaru výstupu metra, aniž by byl dostatečně promyšlen jeho vliv na urbanistický kontext a charakter místa. Návrh samostatného centrálního veřejného prostoru, ani ulice Bubeníčkova není vhodně řešen z hlediska dopravy.

Panel č.1   Panel č.2   Panel č.3

Náhrady výloh – návrh č. 5

Autoři: Ing. arch. Martin Sládek, spolupráce: Ing. arch. MArch. Jana Šipulová, Ing. arch. Jan Schleider, Ing. arch. Barbora Bělunková, Ing. arch. Kristina Richter Adamson MSc., Ilya Lebedev, Diana Hodulíková, Jan Peřina
Název/jméno účastníka: consequence forma s. r. o.

Anotace: I. Etapa: Nové náměstí je definované plochou, která vymezuje prostor jednotným povrchem a barevností. Výstup ze stanice metra vytváří šikminu a svou ikonickou střechou zvětšuje plochu náměstí. Nová tribuna slouží k posezení, hře a nabízí podívanou na život okolo a vodní hladinu. Vodní prvek je oblá vodní plocha s tryskami a sedacím lemem. Vodní hladina má různé úrovně zaplavení a umožňuje zvětšit plochu náměstí při pořádání trhů a koncertů. Ve večerních hodinách je mírně osvětlená a dotváří ji vodní obrazy nasvětlených trysek. Doporučujeme již v první etapě využít stávající pozici metra a vytvořit pouze rekonstruovaný vstupní objekt.
Pro facelift fasády stávajícího objektu vstupu do metra navrhujeme použít barvu. Investovat do objektu v této Etapě vyšší finanční prostředky není dle našeho názoru vhodné.
II. Etapa: Nové náměstí je v druhé etapě dodefinováno mobiliářem a povrchem pod stávající alejí stromů před západním panelovým domem a novým kabátem stanice metra. (Tedy pokud se to nepovedlo v první etapě.) Náměstí tak končí alejí krásných hodnotných dvaceti-metrových stromů, které vytváří promenádu a stinné místo k posezení. Alej je doplněna o tři chybějící stromy. Plocha jižní části náměstí navazuje na severní část přes rušnou ulici.
Severní část má charakter na pomezí mezi landscape a náměstí. Nové stromy, více kmeny, mobiliář a světla doplňují různorodost zelených oblých záhonů a trávníků. Tato část náměstí je více zvlněná, vybízí k tomu i původní nerovný terén. Některé zelené plochy tvoří jednoduché kopečky, jiné slouží k vsakování vody a další vytváří sedací lem a hranu pro skate a inline zábavu. Centrální plocha si v této části také najde různá využití a je otevřena k inklusivnímu pojetí pro všechny věkové skupiny a zájmy včetně městského uličního sportu na a jednoduchého pump tracku. Tento hravý přístup k veřejnému prostoru vrcholí také před mateřskou školkou, kde se místo stává novým moderním hřištěm pro nejrůznější dětské aktivity a je i vstupním prostorem pro MŠ. Jedna ledvinka je pískoviště, jinde mezi stromy vzniká malá trať pro malé kolo, skate, inline a nejrůznější koloběžky a odrážedla. Je to takový malý pump track. Místo zrcadlí přístup k veřejnému prostoru, který má sloužit všem a není pouze na koukání a sedění, je i pro akci a zapocení se. Prostor před školkou může vznikat nezávisle i v pozdější etapě.

Hodnocení: Návrh vychází z konceptu „koberce“ s ikonicky zvednutým cípem, který ve veřejném prostoru může dobře fungovat, nicméně porota pochybuje o reálném zobrazení rozsahu zborcené části náměstí a hlavně výšky nároží. Náměstí je členěno na tři příjemná prostranství: centrální náměstí s vodní plochou uprostřed, parkové úpravy severního náměstí a předprostor školky. Při hlubším studiu však není dostatečně řešena úvodní projektová etapa (např. vestibul metra a jeho natření) a následná etapovitost není provázaná. Návrh řešení ideové etapy je náročný časově i finančně. Porota vyjádřila pochybnosti o fungování a údržbě navrženého řešení.

Panel č.1   Panel č.2   Panel č.3

Náhrady výloh – návrh č. 6

Autoři: Ing. arch. Jakub Mareš, Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Anna Pflugová, Ing. arch. Matěj Smola, Ing. arch. Eliška Johánková, spolupráce: Ing. arch. Tomáš Medek, Ing. Jakub Denk
Název/jméno účastníka: Jsme k světu s. r. o.

Anotace: Chtěli bychom vám představit nové Petřinské náměstí tak, jak ho vidíme my: Spojuje silnicí rozdělené části do jedné veřejné plochy s respektováním potřeb každé zúčastněné skupiny. Pěších, motoristů, správců, obsluhy i místních. Klíčový je pro nás pohled z perspektivy člověka, jeho přímý pohyb, orientace, pěší dominance a měřítko. Všechny vývojem zpřetrhané pěší trasy obnovujeme. Cílem je intuitivní pohyb, spojení lidí při nejrůznějších událostech a chuť trávit na místě co nejvíce času “jen tak”.

Hodnocení: Jako jediný návrh uvažuje s umístěním podzemního parkování v severní – ideové části řešeného území. Porota oceňuje silný koncept trojice nově navržených budov – avšak jejich funkční využití je poněkud samoúčelné. Nové funkce např. nejsou nutné v severní část náměstí, kde navíc nově navržený objekt zakrývá parter stávajícího domu. Velkou nevýhodou návrhu je, že realizace ideové etapy 2 je podmínkou pro vznik projektové etapy 1.1., tudíž je pro zadavatele tento návrh nerealizovatelný v krátkodobém horizontu. Návrh se podrobněji než ostatní věnuje vsakování vody a vodním prvkům, stejně jako osvětlení.

Panely č.1 až 3