Nové centrum Jesenice

By | 2022-03-14

Porota posuzovala šest v řádném termínu anonymně doručených soutěžních návrhů s ohledem na kritéria stanovená v soutěžních podmínkách: komplexní urbanistická a architektonická kvalita navrženého řešení; optimální naplnění požadavků zadavatele; ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost; udržitelnost a energetická a provozní hospodárnost. Porota si uvědomuje, že při navrhování nového centra Jesenice bylo nutné vypořádat se z řadou aspektů – počínaje respektováním požadavků města a soukromých vlastníků na užitné plochy a obestavěný prostor, možností etapizace výstavby, nebo hledáním charakteru a identity místa u sídla pohybujícím se mezi venkovem a velkoměstem – ve specifickém fungování metropolitní oblasti.

Soutěž přinesla zajímavé spektrum různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Každý z návrhů splnil v zásadních bodech stavební program zadavatele. Porota se snažila najít takového zpracovatele projektové dokumentace, který svým komplexním přístupem bude hledat cestu ke kvalitnímu urbanistickému návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného objemem okolním budov.

Vítěznému návrhu se podařilo nejlépe definovat prostorové řešení nového centra města Jesenice a navrhnout atraktivní, nadčasový a funkční prostor, přičemž se důstojně vypořádal se specifickými požadavky území. Soutěžní návrh je však pouze částečnou studií a v tomto stupni zpracování projektové dokumentace nemůže být úplně propracován ve všech detailech. V následných fázích dopracování studie a zpracování projektu může dojít k upřesněním zadání ze strany zadavatele (např. s ohledem na jednání se soukromými vlastníky pozemků atd.) a následně k drobným změnám v řešení nového centra Jesenice, oproti stávajícímu soutěžnímu návrhu. Porotci rovněž upozornili, že s ohledem na růst stavebních nákladů a inflaci, se mohou předpokládané stavební náklady na realizaci veřejného prostoru stanovené v soutěžních podmínkách na 60 mil. Kč (bez DPH a infrastruktury) navýšit.

1. cena – návrh č. 7

ateliér tečka, s.r.o., Jiřího Franka 2233, Benešov, IČ: 10847235
Autoři: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka, Bc. Anna Kozáková

Spolupráce: Ing. Květoslav Syrový – dopravní řešení, Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková – zahradní a krajinářská architektura, Ing. arch. Pavla Maxová, Ing. arch. Jan Novotný – vizualizace

Anotace návrhu: Křížení historické cesty na Vyšehrad a cesty na Říčany dalo vzniknout návsi, která je transformována na Poštovní náměstí. Od něj se rozlévá soustava ulic a dalších náměstí – Jesenického, které je reprezentativní a Obilného, které je obchodním centrem nové transformační čtvrti. Gravitačním bodem centra je Kulturní Poštovna – spojení historie i současnosti ve společenské centrum s galerií i kavárnou. Vzniká tak pestré a živé centrum věnované lidem.

Hodnocení: Celková urbanistická koncepce návrhu vychází z uvedeného názvu „Trojice náměstí“, přičemž velmi citlivě respektuje stávající založení, které precizně koriguje a doplňuje dle aktuálních potřeb. Vytvořením Poštovního náměstí u historické poštovny, Jesenického náměstí s jasanem u radnice a Obilného náměstí ve styku nových ulic, vzniká dojem až organicky rostlého centra – a to i díky respektu k historické parcelaci.
Dopravní řešení je navrženo konzervativně, nicméně koncepčně s možností rozvoje území. Jednoznačným přínosem návrhu je pestré, promyšlené utváření veřejných prostranství. Stejně tak je celkově kultivovaná, smysluplná a detailně navržená etapizace, která podporuje celkovou realizovatelnost navrženého řešení.
Návrh s jasně deklarovanou ambicí udržitelné zelené architektury postavené na principech modrozelené infrastruktury a s důrazem na dvojí identitu města a bývalé vesnice, která se vhodným způsobem propisuje do veřejného prostoru. Napojení na krajinu je uvažováno v širším kontextu prostřednictvím Jesenického potoka jako důležité zelené páteře města.
Návrh je prezentován konzistentně, na úrovni grafického návrhu i textové zprávy. Jedná se s přehledem o návrh nejpropracovanější, nejvrstevnatější a nejkomplexnější. Krom samotné kvality urbanistické koncepce a strategie a rovněž architektonického detailu veřejného prostoru slibuje vysokou kompetenci, odbornost a intelektuální zdatnost autorů. Mimo jiné také pro roli mediátora na dlouhé cestě prosazování koncepce.
Doporučení poroty: Optimalizovat dopravní řešení křižovatky Budějovická – Říčanská – Ve Dvoře.

Panel 1   Panel 2   Panel 3

2. cena – neudělena

3. cena – návrh č. 2

Jsme k světu, s.r.o., Pod Všemi svatými 100/69, Plzeň, IČ: 04832094
Autoři: Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Anna Pflugová, Ing. arch. Eliška Johánková, Bc. Michaela Černá, Ing. arch. Matěj Smola, Ing. arch. Jakub Mareš

Spolupráce: Ing. Jakub Denk – TZB, Bc. Richard Zeman, Ing. arch. Tomáš Medek

Anotace návrh: Jesenice je mladé ambiciózní město s touhou rozvíjet svůj potenciál a kvalitu života v něm i ve svém okolí. Chce být iniciátorem změny, vzorným příkladem přeměny původního venkovského sídla v město se vším všudy.

Hodnocení: Porota pozitivně hodnotila koncepčně-hmotové řešení, byť s lehce odosobněným výrazem. Vzniká nové náměstí se „špalíčkem“ infocentra v bývalé poštovně a novou radnicí v důstojné poloze. Zapojením dvora bývalé přepřahací stanice návrh získává větší v centru města chybějící veřejný prostor. Koncepce se zdá realizovatelná. Porota vytýká autorovi absenci krajinářského řešení, návrh představuje veřejné prostory jako dlážděné kamenné volné plochy a nijak neproblematizuje a neřeší horší dostupnost rekreačních a neformálních ploch. Nevhodně působí rovněž příliš masivní parkovací dům s diskutabilním umístěním vjezdů. Problematické se jeví také levé odbočení pro nejzatíženější dopravní proudy, křižovatky bez odbočovacích pruhů, jakož i absence specifikace cyklotras. Etapizace není srozumitelně prezentována.

Panel 1   Panel 2   Panel 3

 

3. cena – návrh č. 6

Consequence forma s.r.o., Botanická 59, Brno, IČ: 04849582
Autoři: Ing. arch. Martin Sládek

Spolupráce: Ing. arch. MArch. Jana Šipulová, Ing. arch. Jan Schleider, Ing. arch. Barbora Bělunková, Ing. arch. Nina Vlček Ličková, Ing. arch. MSc. Kristina Richter Adamson

Anotace návrhu: Chceme vytvořit moderní urbanistickou vizi pro mladé sebevědomé město. Hlavní cíle jsou zklidnit a odklonit dopravu z centra a vytvořit nové náměstí se systémem přilehlých ulic s pěší zónou a aktivním parterem. Vše je doplněno o stromořadí a vsakovací zelené pasy, které dotváří přívětivou atmosféru klidného nového moderního centra Jesenice. Městský charakter zástavby doplněn o důležité instituce dotváří náměstí. Radnice vystupuje do náměstí svým dominantním nárožím. Dům tvoří největší blok, který je dále doplněn o objekt polikliniky. Severní část náměstí je tvořena drobnějším shlukem objektů, mezi které zapadne nově rekonstruovaný objekt staré poštovny.

Hodnocení: Návrh nabízí ambiciózní a zcela inovativní způsob řešení centra Jesenice, kdy z Budějovické ulice se stává pěší zóna, doprava je zcela odvedena z vnitřního centra na nově navrhované komunikace tzv. Ringstrasse. Nevýhodou řešení je potřeba asanace celého území, vzniká ale zajímavé místo pro umístění školy, prostor pro nového investora, a to nad rámec požadavků zadavatele. Nově vzniká veřejný prostor s nejmenším náměstím ze všech návrhů, což autoři kompenzují tím, že jsou všechny ulice koncipovány jako pobytové. Autoři navrhují prostor zcela bez aut, což je v Jesenici, která trpí individuální automobilovou dopravou, obrovským benefitem. Nevýhodou je obtížná etapizace, vysoká finanční náročnost, a ne zcela jednoduché a v některých případech až neprůchozí majetkoprávní vypořádání. Chybí rozvaha dostupnosti rekreačních ploch, ploch zelené infrastruktury a vazba na krajinu. Porota oceňuje odvahu ke zcela odlišnému řešení jesenického centra.

Panel 1   Panel 2   Panel 3

OSTATNÍ SOUTĚŽNÍ NÁVRHY

Návrh č. 1

MS plan s.r.o., U Nikolajky 1085/15, Praha 5, IČ: 16190513
Autoři: prof. Ing. arch. Michal Šourek, Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Kateřina Fišerová, Ing. arch. Kseniya Bahdanovich, Ing. arch. Linda Svobodová, Ing. arch. Henrieta Richnavská, Ing. arch. Tomáš Velek, Kateřina Marková, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Tomáš Filgas

Anotace návrhu: Funkční veřejný prostor, komunitní zázemí, přívětivá zeleň a atraktivní místa k setkávání pro všechny věkové skupiny. To jsou atributy nového centra Jesenice, které rozvíjíme v lokalitě kolem Budějovické ulice. Atraktivní centrum poskytne obyvatelům řadu volnočasových aktivit, nové bydlení i pracovní příležitosti.

Hodnocení: Dopravní řešení zachovává jako hlavní osu území trasu ulice Budějovické, jíž se snaží zklidnit a napojuje na ni osnovu dalších komunikací včetně ulice Říčanské. Řešení veřejného prostoru přináší inspirativní náměty – např. sdílený prostor v ulici V Uličce. Propojení s ulicí Budějovickou znamená rozdělení a degradaci potenciálu prostoru náměstí, jehož zónování působí i jinak rozdrobeně a rozpačitě. Ulice Budějovická a Říčanská vymezují hlavní prostor náměstí s tržištěm, které se ale nepodařilo přesvědčivě zcelit. Prostor náměstí by navíc byl nepochybně okolní dopravou negativně ovlivněn. Návrh vytváří v severní části území velký vnitroblok se zachováním stávajícího komplexu městského úřadu a historické budovy přepřahací stanice s doplněním o další budovy tvořící obvodovou zástavbu. Do vnitrobloku podivně vstupuje ovál multifunkčního sálu. Jako problematické zde vyznívá uplatnění severozápadní fasády městského úřadu. Na jih od ulice Budějovické návrh obestavuje osnovu komunikací se zelení a parkováním. Část zástavby je nevhodně umístěna až k okraji neřešených pozemků.

Panel 1   Panel 2   Panel 3

Návrh č. 4

Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., Cukrovarnická 46, Praha 6, IČ: 28490771
Autoři: Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Tereza Rákosníková, Ing. arch. Antonín Topinka

Spolupráce: Ing. Josef Filip, Ph. D. – Projekce dopravní Filip s. r. o., Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková – autorizovaná krajinářská architektka

Anotace návrhu: Centrum města Jesenice vzniká v historické stopě návsi nálevkovitého tvaru, která se jemně rozšiřuje v jižní frontě budov. Semknutá řada domů s radnicí a věží v čele náměstí vytváří důstojný městský prostor hodný velikosti sídla. Veřejná prostranství upravená zejména pro chodce vybízejí svou atraktivitou a živým parterem budov k setrvání a pobytu jak v běžných dnech, tak při slavnostních akcích a trzích.

Hodnocení: Návrh je koncipován jako soustava různorodých veřejných prostorů přiměřené velikosti, což porota hodnotí pozitivně. Dále je kladně hodnocena promyšlená etapizace včetně srozumitelného popisu majetkoprávních souvislostí. Jedná se o profesionálně připravený návrh v úrovni zpracování odpovídající urbanistické studii s jasně deklarovanou ambicí udržitelné zelené architektury postavené na principech modrozelené infrastruktury a s důrazem na popsání nové identity veřejného prostoru. Dopravním řešením návrhu je změna hierarchie v rámci křižovatky dvou hlavních sběrných komunikací, kdy je Říčanská navržená hlavní průběžná a Budějovická se na ni napojuje stykovou křižovatkou s chybějícími odbočovacími pruhy pro levé odbočení. Porota hodnotí negativně situování nové trasy ulice Budějovická napříč vymezeným hlavním náměstím. Součástí náměstí by pak byla s nejvyšší pravděpodobností trvalá kolona aut. Komunikace navíc vymezuje před novou budovou úřadu efektivně nevyužitelné prostranství. Porota oceňuje snahu autorů odklonit město Jesenici od jejího původně venkovského charakteru, avšak návrh svým uspořádáním a objemy budov nebere vůbec ohled na stávající zástavbu a klade důraz na rozsáhlý živý komerční parter až velkoměstského charakteru.

Panely 1+2+3

Návrh č. 5

CASUA, spol. s r. o., Křižíkova 682/34a, Praha 8, IČ:44846908
Autoři: Ing. arch. Oleg Haman

Spolupráce: Ing. Arch. Veronika Hájková, Ing. Arch. Jakub Seifert, Ing. Arch. Petr Housa, Ing. Arch. Jana Podpěrová, Ing. Arch. Jaroslav Grohe

Anotace návrhu: Navrhujeme zachovat hlavní urbanistickou hodnotou centra Jesenice – historickou stopu s trojúhelníkovou návsí okolo přepřahací stanice. Budova stanice na návsi, její kompozice, proporce a natočení k ose ulice z ní vytvoří přirozený středobod návrhu a pomůže vrátit genia loci místu. Kolmá a úzká parcelace jižně od Budějovické zůstane zachována. Mírné navýšení měřítka staveb zdůrazní význam obce.

Hodnocení: Navržené urbanistické řešení je necitlivé, celkový přístup je velmi radikální a předpokládá téměř úplné „vyčištění“ řešeného území od existující zástavby a její náhradu zástavbou zcela odlišného měřítka hmot. Kromě zachování budovy bývalé poštovny návrh nenavazuje na žádné existující dochované prvky v území a v jeho okolí. Navržené kompaktní hmotné monobloky nové zástavby měřítkově kontrastují s okolní zástavbou centra města. Tento kontrast měřítek zástavby je patrný například na nové budově radnice ve vztahu k dochované budově bývalé poštovny – přepřahací stanice. Zapojením dvora bývalé přepřahací stanice návrh získává větší v centru města chybějící veřejný prostor, což je urbanisticky dobře řešeno. Veřejný prostor náměstí je řešen včetně integrace Říčanské ulice do náměstí v jedné ploše, což pomáhá zcelit plochu náměstí. To je však umístěno na křižovatce hlavních ulic Budějovická – Říčanská, což snižuje jeho obytnou a uživatelskou kvalitu. Zadaný stavební program je nevhodně redistribuovaný do velkých provozních celků a návrh tak ztrácí potřebnou flexibilitu.

Panel 1   Panel 2   Panel 3

Soutěžní návrh č. 3 – byl vyloučen ze soutěže kvůli porušení anonymity.

KOGAA, studio s.r.o., Kluchova 366/48, Brno, IČ: 04222750