Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Odkaz na stránky soutěže

V řádném termínu do 10. 1. 2020 do 12.00 hodin přijal zadavatel celkem 15 soutěžních návrhů na Revitalizace náměstí Míru v Tišnově. Všechny soutěžní návrhy splnily požadavky stanovené soutěžními podmínkami. Soutěž přinesla zajímavé spektrum vyvážených různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat, a v tomto ohledu soutěž splnila očekávání poroty i zadavatele. Zadavatel a členové poroty děkují všem účastníkům soutěže o návrh za čas, množství profesionálně odvedené práce a invenci věnované zpracování soutěžnímu návrhu. Zadavatel vypsal JŘBU a následně uzavřel smlouvu s autorem vítězného řešení. Od léta 2020 probíhá zpracování projektové dokumentace.

1. cena – soutěžní návrh č. 7

Účastník: Petr Velička (M&P Architekti, Velké Meziříčí)
Autoři: Markéta Veličková – 50 %, Petr Velička – 50 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Náměstí řešíme jako svobodnou plochu bez bariér vlídnou k chodcům. Modelací terénu vytváříme v centru rovinu o výměře 450 m2. Náměstí může být využito na trhy, přehlídky nebo jen posezení na schodech s jižním sluncem. V jižní části umisťujeme objekt tržnice s předprostorem. Severozápadní cíp patří čítárně pod širým nebem. Sever a jih je propojen promenádou s alejí. Dopravu zklidňujeme. 

Hodnocení poroty: Návrh výborně postihuje otázky či problémy úkolu revitalizace náměstí a přináší na ně jasné odpovědi a přesvědčivá řešení. Výborně řeší východní hranu náměstí, když vytváří jeho přímé, městské propojení s Kostelní ulicí a tedy se vstupem do kostela sv. Václava. Současně tak zkracuje délku terénního převýšení. Urbánní schodiště, které ho artikulovaně překonává, má v severovýchodním rohu podobnou délku ramen a tedy formu kvazi amfiteátru, vhodně stíněného korunami stromů. Vozovka v podélném směru je realisticky vedena téměř shodně se současnou, což snižuje intervence do podloží spojené s jejím posunem a dále vytváří široký chodník podél budov s komerčním parterem na západní straně náměstí.

V něm umístěná alej podporuje kompaktní formu veřejného prostoru náměstí. Na jeho nepravidelný tvar návrh dobře reaguje jasným ale geometricky „otevřeným“ ornamentem dlažby, který se tak vyhýbá estetické kolizi na hranách, které lichoběžníkovou plochu vymezují. Předjezd před radnici je kultivovaně navržen, totéž platí o parkování, vegetaci a kašně bez doprovodu stromů. Za slabinu jinak velmi kultivovaně a erudovaně zpracovaného návrhu porota považuje formu obou nově navrhovaných objektů na severozápadním a jihozápadním rohu náměstí. Nároží při ústí Dvořákovy ulice je stavebním pozemkem a jeho využití pro venkovní parkovou čítárnu je nerealistické. Nároží pošty, tedy ulice Bezručovy je řešeno elegantně s přímým sklonem chodníku, což se porotě jeví jako těžko dosažitelné. Porota nepokládá za ideální zemní osvětlení, stejně jako podobu mobiliáře, včetně bloků pobytového schodiště. Vedení cyklostezky horní části náměstí je nevhodné. Vzhledem k charakteru pěší i automobilové dopravy na náměstí je částečné srovnání nivelety vozovky s chodníkovými plochami diskutabilní. Řešení zelené infrastruktury je dobře hodnoceno. S dešťovou vodou je třeba dále pracovat, zřejmě bude třeba se více soustředit na zachycování dešťové vody. Bylo by vhodné doplnit další vodní prvky jako mlhoviště atd.

2. cena – soutěžní návrh č. 3

Účastník: P. P. Architects, s. r. o. (Brno)
Autoři: P. P. Architects, s. r. o. (100 %) /Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Jan Procházka, Ing. arch. Lucie Čechová , Bc. Monika Mozolová, Bc. Lucie Nováková, Ing. Marek Holán/

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Historií daná členitá soustava dílčích prostranství je v návrhu provázána severojižní osou hlavní komunikace, která je integrována do kánonu šikmého parkování pravidelně členěného špalíry alejových stromů. Hlavní pobytová část náměstí je sjednocena vzorem kamenného plátna, které protíná nově narovnaná osa průjezdní komunikace. Kompozičně sjednocená plocha náměstí je po obvodu lemována špalírem listnatých stromů vyjma jižní strany náměstí s průčelím radnice. Dynamický terén v podobě výrazných terénních zlomů při severní a východní straně náměstí vybízí k umístění navazujících odpočinkových zón ve formě proměnlivých stupňovitých svahů s vloženými posedovým mobiliářem. V návrhu je do svahu vložena hmota nové obytné terasy s funkcí pódia formující schodiště kompozičně svázané s průčelím farního kostela.

Hodnocení poroty: Návrh řeší zadanou problematiku bezkonfliktně a přiměřenými architektonickými prostředky. Základní prostorové vazby a vztah k významným dominantám je správně vyřešen, celková artikulace prostoru vytváří jednotnou kompozici náměstí. Výškové řešení náměstí je přirozené a vychází vstříc všem hlavním požadavkům zadavatele. Traktování dlažby, rovnoběžné s průčelní frontou radnice, akcentuje celkový prostorový smysl a dobře konvenuje s odtokovými poměry. Dopravní řešení je vyhovující, kladně je hodnoceno vymezení jednotlivých funkčních ploch náměstí různými druhy dlažby a jejich oddělení obrubníky. Plošná vegetace před tzv. „stodolami“ není vhodná, stromy nestíní pobytové prostory. Odraz hmoty radniční věže v dlažbě náměstí je spíše nadbytečným prvkem, který snižuje jednoznačnost celkového prostorového řešení. Spon výsadby stromů mezi parkovacími plochami v severní části území by měl být více kompaktní. Chodník na západní straně náměstí by bylo vhodné rozšířit.

3. cena – soutěžní návrh č. 6

Účastník: Ing. arch. David Balajka (Praha)
Autoři: Ing. arch. David Balajka – 50 %, Ing. arch. Marek Macejko – 50 %

Soutěžní panely: panely

Anotace návrhu: Cílem revitalizace náměstí Míru je vytvoření prostoru bezpečného, přehledného, příjemného, pohodlného a reprezentativního. Prostoru, který bude přirozeným těžištěm městského života, poskytne plochu pro konání různorodých akcí, bude k pobývání lákat obyvatele i návštěvníky Tišnova a podpoří obchodní využití parteru budov. Nabídne jasně definovaný městský veřejný prostor, který je protiváhou revitalizovaných přírodních parků pod kostelem.

Hodnocení poroty: Hlavní témata zadání jsou v návrhu dobře vyřešena. Zdařilé jsou dostavby jihozápadního i severozápadního rohu náměstí. Osa průjezdu náměstím je navržena do polohy umožňující kolmá stání i široké chodníky přistíněné stromořadím, na kterých si lze úspěšně představit čilý městský život. Řešení parkování je přiměřené. Očištěná centrální plocha s kašnou je prostorově velkorysá a z hlediska využití univerzální. Kladem je propojení hlavní plochy s Bezručovou ulicí a prostoru před „stodolami“ terénními schody. Je však otázka, zda je zvolená velkorysost adekvátní a to zvláště s ohledem na vazbu náměstí s kostelem sv. Václava, která se zdá nedostatečně využitá. Stín stromů dopadá mimo terénní schody, což zhoršuje jejich pobytovou kvalitu. Neopodstatněné jsou stromy na stinném stanovišti před radnicí. Přerušení vazby Ráboňovy a Bezručovy ulice s náměstím pro automobilovou dopravu nepovažuje porota za vhodné. Vzhledem k charakteru pěší i automobilové dopravy na náměstí je srovnání nivelety vozovky s chodníkovými plochami diskutabilní. V případě dalšího rozpracování porota doporučuje změnit napojení ulic Ráboňovy a Bezručovy na náměstí.

ODMĚNY

Odměna – soutěžní návrh č. 4

Účastník: gogolák + grasse, s. r. o. (Praha)
Autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. – 50 %, Ing. arch. Lukáš Grasse – 50 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Dvě náměstí Tišnova, Míru a Komenského, jsou hlavním prostranstvím Tišnova. Obytnost a každodennost podpořená řadou drobných míst, tvořících jeden celek. Jednoduchost, přehlednost a mnohostrannost. V duchu budoucím pro životnost a obytnost našeho prostředí. Náměstí nejenom pro auta a jako reprezentativní prostor, ale také pro každodenní všednosti.

Hodnocení poroty: Soutěžní návrh se vyznačuje kultivovaným přístupem a velmi jednoduchým konceptem, který je provedený v úsporné, avšak přesvědčivé formální podobě. Porota kladně hodnotí zejména způsob dláždění hlavní plochy náměstí s řešením odtoku dešťových vod. Řešení vegetace v hlavní ploše náměstí hodnotí porota jako nepřesvědčivé, zejména pozice stromů ve východní hraně náměstí a v okolí kašny či umístění stromů ve stíněné ploše před průčelím radnice. Celkově minimalistické řešení se propisuje také do návrhu komunikací pro pěší a vozidla v jedné úrovni a v podobném materiálu, což hodnotí porota jako nevhodné a obtížně realizovatelné vzhledem k dopravnímu zatížení komunikace i orientaci v dopravním prostoru.

Odměna – soutěžní návrh č. 11

Účastník: Ing. arch. Michal Šourek (Praha)
Autoři: Ing. arch. Michal Šourek – 16 %, akad. arch. Pavel Hřebecký – 14 %, Ing. arch. Alexandr Verner – 14 %, Ing. arch. Kateřina Holotová – 14 %, Bc. Kateřina Fišerová – 14 %, Bc. Kseniya Bahdanovich – 14 %, Ing. arch. Jakub Mazur – 14 %.

Soutěžní panely: panely

Anotace návrhu: Návrh revitalizace náměstí Míru v centru města Tišnov propojuje v současné době oddělená veřejná prostranství s různými charaktery a náplněmi do jednoho kompaktního těžiště. Pomocí atraktivních architektonických forem artikulujeme bezpečný a vřelý veřejný prostor náměstí, jako oblíbené místo k rekreaci, trávení volného času a místo k setkávání místních i návštěvníků města. Svažitý terén náměstí jsme zmírnili schodištěm doplněným odpočinkovými plochami na sezení. Linie vzrostlých stromů poskytnou stinné útočiště v horkých dnech a zvýrazní důležité pohledové osy. Akcentem náměstí je nová socha kříže v jižní části, kde dříve stávala historická socha. Jižní část náměstí v návrhu doplňuje novostavba bytového domu. Forma zvolené architektury reprezentuje souznění mezi historií a životem 21. století. Pasáž novostavby obohacená o kavárnu, vinárnu a další městskou vybavenost propojí revitalizované náměstí s plochou za budovou úřadu, kde formujeme intimní zákoutí poloveřejného prostoru. Severní část náměstí jsme schodištěm propojili s ulicí nám. Míru. Nový profil široké hlavní ulice s dostatkem místa pro předzahrádky a parkovacími místy zakončí novostavba polyfunkčního domu. Vnitřní prostory mohou složit pro rozvoj obchodu, kultury a společenského života; galerie, společenský sál, knihovna, restaurace, obchody apod. Komplexní revitalizací a obohacením náměstí vzniká vitální veřejný prostor, dějiště kulturních akcí, a především atraktivní místo k setkávání.

Hodnocení poroty: Kultivovaný návrh s vyváženým uspořádáním pobytových ploch náměstí a komunikačních tras. Parkovací plochy jsou minimalizovány (32 míst), část kapacity parkování se zvažuje v suterénu navrhovaných objektů. Velmi citlivé je materiálové řešení dlážděných ploch, barevnost dlažeb a cenná je i úvaha o vsaku vody do rozšířených spár v dlažbě. Zvětšení plochy chodníku před Květnicí je také jednoznačným kladem. Výhodné je řešení převýšení v severovýchodní části náměstí formou pobytových schodů se stínícími stromy. Polyfunkční objekt navržený v severozápadní části území vhodně doplňuje uliční čáru náměstí. Návrh doporučuje výstavbu bytového domu i v jižní části řešeného území s obchodní pasáží a vazbou na malý komorní prostor mezi ním a radnicí. Návrh se zabývá i technologií výsadby stromů, navrhuje soudobou progresivní metodu šetrnou ke kořenům stromů ve zpevněných plochách. Diskutabilní je tvarové řešení křižovatky u pošty a umístění májky – vánočního stromu nad ní. Ponechání parkovacích míst před radnicí se nejeví jako nutné, stejně jako podélná parkovací stání při západním okraji středové plochy náměstí.

Odměna – soutěžní návrh č. 15

Účastník: Ing. arch. Tomáš Harom (Hradec Králové)
Autoři: Ing. arch. Tomáš Harom – 50 %, Jan Najman – 50 %

Soutěžní panely: panely

Anotace návrhu: Náměstí = bijící srdce každého města. Ne jinak je tomu i v případě Tišňova, které bohužel nebije (rozuměj „neslouží“) pro občany města a jeho návštěvníky. Je ho proto nutné rozhýbat do živoucího tlukotu a rozpumpovat ho novou nadějí, aby se stalo živoucím organizmem města. Základní myšlenkou návrhu je harmonizace všech prvků a rovin náměstí do ucelené architektonické, prostorové a materiálové syntézy, vytvářející jasně organizovaný a příjemný centrální prostor města.

Hodnocení poroty: Návrh přináší úpravu polohy komunikace v náměstí a výškové úpravy navazujících ploch u pošty a před „stodolami“. Tzv. vyrovnávací schody doplněné vodním prvkem zasahují výrazně do plochy náměstí. Toto řešení doplněné drobnou vegetací není přesvědčivé. Porota shledala za nevhodné umístění kolmých parkovacích stání do vlastní plochy náměstí doplněných stromy. V jihozápadní části návrh řeší nové prostorové uspořádání navržením veřejného prostranství s Mariánským sloupem. Podmínkou pro toto řešení je nové dopravní připojení ulice Brněnské, které by bylo s ohledem na terénní podmínky nutné doložit detailním technickým řešením s dopadem na výškové uspořádání okolních ploch.

OSTATNÍ ÚČASTNÍCI

soutěžní návrh č. 1

Účastník: ATELIER URBI, spol. s r.o. (Brno)
Autoři: Ing. arch. Jana Benešová – 25 %, Ing. arch. Josef Knotek – 25 %, Ing. Daniel Matějka – 25 %, Ing. Radim Klepárník -25 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Náměstí Míru je srdcem Tišnova a pro budoucí zkvalitnění života ve městě je územím klíčovým. Bylo by chybou nevyužít jeho společenský potenciál a ponechat stav, kdy je víceméně neorganizovaným, dopravně zatíženým prostorem. Zásadní je doplnit blokovou zástavbu, oživit prostor situováním nových objektů pro obchod, služby a bydlení, upřednostnit pěší uživatele a prostor zpříjemnit kvalitním detailem i pobytovými prvky.

soutěžní návrh č. 2

Účastník: KONSORCIUM ZAREMBA – SOSNA (Praha)
Autoři: Ing. arch. Michal Zaremba – 99 %, Ing. arch. Vojtěch Sosna – 1 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Náměstí Míru je prostor s výraznou morfologií, která zde bohužel v současné době nepřispívá ke kvalitě tohoto veřejného prostoru. Návrh tato prostorová specifika rozvíjí a doplňuje. Vzniká systém schodišť a ramp fungujících jako hlediště z kterého lze pozorovat život odehrávající se na jevišti samotného náměstí. Původně negativní elementy se tak přetváří v městotvorné prvky s jasným charakterem a pevnou ukotveností ve struktuře města.

soutěžní návrh č. 5

Účastník: Ing. arch. Lena Trpělková (Brno)
Autoři: Ing. arch. Lena Trpělková – 40 %, Ing. arch. Pavel Hude – 40%, Ing. arch. Tereza Dušková – 20 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Úprava sklonu terénu spolu s posunem komunikace definuje hlavní plochu náměstí. Vzniká tak prostor pro významnou občanskou stavbu, která svou pozicí a strukturou vrací do území život. Je obchodem, galerií, místem pro setkání, odpočinek, ulicí i zkratkou. I té kašně se lépe dýchá. Těžiště parkování se přesouvá do horní části náměstí. Nová organizace dopravy přispívá k jejímu zklidnění a lepší propustnosti pro pěší. K velkému s kašnou se přidává malé s mariánským sloupem.

soutěžní návrh č. 8

Účastník: Martin Petřík (Praha)
Autoři: Ing. arch. MgA. Martin Petřík – 49 %, Ing. arch. Matěj Šebek – 49 %, Ing. Lubomír Krov, Ph.D. – 2 %

Soutěžní panely: panely

Anotace návrhu: Z území pro automobily se stává společný prostor pro město a jeho obyvatele, náměstí opět patří radnici. Návrh definuje v řešeném území 3 specifické prostory (náměstí Míru, severní uliční část a Komenského náměstí) se vzájemnými vazbami a ty potvrzuje doplněním urbánní struktury. V centrálním prostoru je podpořena všesměrná prostupnost a pobytovost náměstí Míru tak, aby zde fungoval každodenní život i výjimečné události (trhy, přehlídky nebo demonstrace). Složitá morfologie je obrácena ve výhodu a nová pískovcová terasa mimo jiné akcentuje vazbu s kostelem sv. Václava.

soutěžní návrh č. 9

Účastník: Ing. arch. Pavol Moravčík (Lucembursko/Praha)
Autoři: Ing. arch. Pavol Moravčík – 1/3, Ing. arch. Adéla Chmelová – 1/3, Ing. Vladimír Sitta – 1/3

Soutěžní panely: panely

Anotace návrhu: Stav veřejného prostranství je vizitkou každého lidského společenství. Návrh je snahou vnést do náměstí a přilehlých prostorů nové funkce, zvýšit jeho obyvatelnost a zrovnoprávnit všechny uživatele náměstí bez ohledu na věk a omezení. Současně hledáme jak zvýšit odolnost proti klimatickým změnám. Koncept se snaží připravit náměstí pro budoucnost a současně nabídnout v budoucnosti možnosti pro třeba dosud neznámé aktivity.

soutěžní návrh č. 10

Účastník: ATELIER 111 architekti, s. r. o. (Praha)
Autoři: Bc. Barbora Ditzová, Ing. arch. Veronika Indrová, Ing. arch. Jiří Weinzettl

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Náměstí Míru a přiléhajícím ulicím se snažíme vrátit důstojnost, atraktivitu, reprezentativnost a zejména obyvatelnost. Dnes nezastavěné plochy v jihozápadní a severní části náměstí znovu vyplňujeme hmotami domů, čímž pomáháme definovat hlavní prostor náměstí. Výrazným prvkem návrhu jsou pobytové schody ve východní části, které zapojují její parter do zbytku náměstí.

soutěžní návrh č. 12

Účastník: Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o. (Brno)
Autor: Ing. Jana Janíková 100 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Koncepce návrhu vytváří centrální prostor náměstí, který opticky rozšiřuje do prostoru stávající komunikace, kterou zanořuje do původní historické polohy v linii podél uliční obvodové zástavby. Hlavním motivem se stává původní klasicistní kašna, v jejíž vodní hladině se odráží hvězdy a obloha. Nový dlážděný prostor dává kašně podklad a spolu s ní odráží hvězdy noční oblohy v denním světle skladebného vzoru mozaiky kamenných desek, které převažují se světlými odstíny s vmísením tmavých tónů. Tmavé úseky jsou zintenzivněny v nárožích a zvýrazňují tak pochozí obdélný obrys hlavního prostoru náměstí před historickou budovou radnice a moderní budovou pošty. Náměstí současně vytváří reprezentativní předprostor oběma budovám, které tento prostor definují. Díky mírně svažité dispozici se dlážděný povrch před radnicí zanořuje dvěma pásy stupňů do spádu původního terénu a tímto zvýrazňuje její předprostor a prodlužuje rovinnou plochu, která umožňuje využití k umístění vánočního stromu nebo májky v pohledové návaznosti na kašnu a horu Květnice. Blok domů s hotelem Květnice, který definuje náměstí v podélném směru, je oddělen průběhem komunikace, před kterou je v návaznosti na prostor náměstí rozšířen pochozí povrch, který vytváří pěší parter s možností umístění venkovního posezení restaurace, kavárny, čajovny, nebo k individuálnímu posezení s výhledem směrem k vrchu Klucanina s pěší návazností na obnovený chodníček směrem ke kostelu svatého Václava. Pás pěší zóny dále probíhá oboustranným směrem v uličním parteru podél bloků domů. Podélný pohled na objekty „stodol“ směrem k výhledu na věž kostela sv. Václava rámuje rastr listnatých stromů, které spolu s pásem podrostových výsadeb vytváří poloprůhlednou clonu, která soustředí pohled na výhled věže kostela a souběžně vytváří polostinný prostor jako místo odpočinku a setkávání.

soutěžní návrh č. 13

Účastník: DKarchitekti, s. r. o. (Brno)
Autoři: Ing. arch. David Kudla – 25 %, Ing. arch. Filip Malý – 25 %, Ing. arch. Kateřina Vítková – 25 %, Bc. Lucie Křížová – 25 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Navrhujeme funkční veřejný prostor, který se vrací na osu radnice. Vytváříme živé místo bez jakékoliv bariéry. Zpříjemňujeme pobyt bohatým stromořadím a květnatou zelení s přirozeným zasakováním vody. Upřednostňujeme chodce úpravou komunikací, čímž vzniká bezpečný předprostor před radnicí a důstojné místo okolo kašny. Nová dlažba na náměstí s kamennými symboly představuje význam města a jeho okolí. Přinášíme nový impuls pro Tišnov zakomponováním nového objektu formou pavilonu v nejfrekventovanější části veřejného prostoru pod radnicí. Stává se jedním ze symbolů města a vstupní bránou do srdce Tišnovska.

soutěžní návrh č. 14

Účastník: HAŠKA, a. s. (Tišnov)
Autoři: Ing. arch. Radek Haška – 50 %, Ing. Vladimír Haška – 50 %

Soutěžní panely: panel1 panel2 panel3

Anotace návrhu: Návrh revitalizace se vrací k původní modelaci a podobě prostoru náměstí z doby před poválečnou úpravou. Záměrem je opětovné výškové sjednocení ploch a odstranění komunikačních a pohledových bariér. Veškeré výškové dělení ploch chodníků, komunikací a parkovacích ploch je v návrhu odstraněno a celé náměstí se stane zcela bezbariérové. Je obnoveno přímé komunikační napojení ulice Kostelní a propojení parteru východní fronty zástavby (tzv. stodol) na plochu náměstí. Po obvodu náměstí je navržen chodníkový pás odlišený od jádrové plochy druhem a barvou dlažby bez výškového oddělení. Páteřní komunikace je v jižní části náměstí posunuta západně na místo původního parkoviště, při čemž mezi parterem uliční fronty a okrajem komunikace vznikne široký pás pouze pro chodce s řadou stromů a s možností zřízení tzv. zahrádek. V severní části náměstí je páteřní komunikace směrově rozdělena a mezi jednosměrné vozovky je vložen parkovací pás a lipová alej. Přesunem průjezdního koridoru a zrušením parkoviště se stávající klasicistní kašna stane opět středobodem náměstí. Nově jsou do prostoru náměstí umístěny prvky městského vybavení. Po obvodu jižní části náměstí jsou umístěny řady stromů, které podtrhují půdorysný tvar náměstí. Severní část náměstí se v návrhu mění v bulvár propojující jižní radniční část náměstí s náměstím 28. října. Středová plocha bulváru mezi jednosměrnými komunikacemi je vymezena pro parkoviště se zatravněným povrchem a pro lipovou alej. Prostor severní části náměstí plynule přechází do prostoru náměstí 28. října, kde je ukončen terasami s hmotným pomníkem padlým. Návrh předpokládá doplnění urbanistické struktury dostavbou stávajících proluk v jižním a severním okraji náměstí. Dostavby zajistí ukončení prostoru a doplnění uličních front. Návrh zachovává hlavní pohledové linie a to pohled od západního vstupu přes vertikální dominantu mariánského sloupu a předsazené věže radnice po průčelí a věž kostela Sv. Václava. Druhá pohledová linie je vedena severním směrem přes kašnu, lipovou alej až po s ukončení průhledu pomníkem a terasami náměstí 28. října. Do návrhu revitalizace je zahrnuta úprava části náměstí Komenského v okolí mariánského sloupu a prostoru za radnicí. Okolí mariánského sloupu je sjednoceno jednotnou dlažbou a zrušením výškových rozdílů mezi chodníky a komunikací a dále doplněn o solitérní stromy a o horizontální prvky vodní kaskády a střešní terasy (malé tržnice) jako součásti dostavby proluky. Prostor za radnicí bude i po dostavbě proluky propojen s náměstím průchodem mezi radnicí a navrhovanou dostavbou. Zde vznikne nástupní prostor do objektu dostavby. Pro lepší bezbariérový přístup z ulice Brněnské na ulici Radniční je navržena nová ulice podél jižní strany dostavby proluky.